Utskottet för avel & hälsa

Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i Utskottet för avel och hälsa inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Kirsten Wretstrand Sammankallande i utskottet
Anneli Hultman Ledamot
John Örvill
UG avelssamordning
Margaretha Carlsson
UG exteriör/utställning
Gunilla Andersson UG exteriör/utställning
Kirsten Wretstrand Tf UG mental
Kicki Östensson UG hälsa och friskvård
Jan Klerung UG kvalitet

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är handläggaren för avel & hälsa.

Grupper inom utskottet

UG avelssamordning

John Örvill, sammankallande
Maria Dahlberg
Viktoria Arehult

UG exteriör/utställning

Margaretha Carlsson, sammankallande
Ulrica Barck
Gunilla Andersson

UG hälsa och friskvård

Kicki Östensson, sammankallande
Maths Lindberg
Maria Laurén

UG mental

Kirsten Wretstrand, tf sammankallande
Lorentz Ogebjer
Margaretha Carlsson

UG kvalitet

Jan Klerung

Ansvarsområde

 • Den övergripande mentala, funktionella och exteriöra utvecklingen av de raser Brukshundklubben har avelsansvar för
 • att kommunicera med Svenska Brukshundklubbens rasklubbar
 • att ska skapa förutsättningar för rasklubbarna till erfarenhetsutbyte och samarbete i rasklubbs- och avelsfrågor
 • samordning av information och utbildning i avelsfrågor och om avelskrav för de raser Brukshundklubben har avelsansvar
 • uppföljning av rasklubbarnas arbete med Rasspecifika Avelsstrategier
 • att avelsmålskonferenser arrangeras kontinuerligt
 • att planera, organisera och utvärdera projekt gällande Brukshundklubbens rasers fysiska hälsa i samarbete med rasklubbar och anlitade specialister
 • samordna utställningsverksamheten inom Brukshundklubben samt ta fram förslag till utställningsprogram, vilka fastställs av Svenska Kennelklubben
 • arbeta för att kvalitetssäkra utställningsverksamheten inom Brukshundklubben
 • att utbilda utställningsansvariga – lärare för utbildning av utställningsfunktionärer inom Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar
 • att i samarbete med Kennelklubben arrangera exteriördomarkonferenser
 • att i samarbete med Kennelklubben arrangera vidareutbildning och examinationer för exteriördomare
 • utbildning och examination samt vidareutbildning av exteriörbeskrivare
 • att samordna och distribuera information avseende den mentala statusen för de raser Brukshundklubben har avelsansvar
 • att i samarbete med berörda utskott bevaka utvecklingen av hundars mentala status
 • tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för mentalbeskrivning och mentaltest
 • att utveckla och vidareutveckla provformer för hundars mentala status i enlighet med senaste rön
 • Sprida kunskap om friskvård för alla hundar
 • Sprida kunskap om hundars konstruktion och förutsättningar för ett aktivt liv
 • Verka för alla hundars rätt till ett aktivt liv
 • Söka kunskap om hälsopåverkande faktorer för att använda i såväl avel som generellt för alla hundar

Delegerad beslutanderätt:

 • Auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde
 • Avauktorisera aktuella funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde, dock inte av disciplinära skäl
 • Besluta i besvärs- och dispensärenden inom utskottets verksamhetsområde
 • Avge yttrande till Svenska Kennelklubben i avels- och uppfödarärenden rörande raser för vilka Brukshundklubben har rasansvar
 • Fastställa program för provformer inom utskottets verksamhetsområde