Information arbetsläge nytt certifikatprov patrullhund

Publicerat i: Tjänstehund

Svenska Brukshundklubbens försvarsmaktsgrupp informerar om det pågående arbetet med att ta fram en ny provordning för patrullhund.

Utskottet för Samhällsnytta har tillsammans med försvarsmaktsgrupp/ räddningshundgrupp under några år arbetat med att komma ifrån SKK:s 5-års låsning av regler vad gäller certifikatprov för tjänstehundar. Vi har nu kommit så långt att vi har större frihet att ändra i regler oberoende av låsning. En följd av för att detta skall vara möjligt är tex att championatmerit inte längre finns kvar vid certifikatprov tjänstehund.

Anledningen till att gå ifrån 5-årslåsning är att de myndigheter vi arbetar tillsammans med för att fram dugliga tjänstehundekipage har ett behov av att snabbare få gehör för förändringar vad gäller tjänstehundarnas kompetens/förmågor mm. Ett tydligt exempel på detta är ny kravspecifikation för patrullhund hemvärn som fastställdes i april 2017. Framtagandet av nytt inträdesprov, lydnadsprov samt certifikatprov patrullhund hemvärn har följt samma linje dvs att i samverkan och dialog med Försvarsmakten ta fram förslag som innebär att vi på ett bättre sätt kan svara upp mot den nivå som Försvarsmakten ställer på de ekipage som skall placeras i hemvärnet.

Som tidigare informerats om så har en arbetsgrupp under ledning av Leif Borgenlöv arbetat med att ta fram ny provordning för inträdesprov patrullhundkurs, lydnadsprov samt certifikatprov patrullhund hemvärn. I arbetsgruppen ingår även 2 representanter som företräder Försvarsmakten/Hemvärnet.

Arbetet har genomförts i form av möten samt 2 helger där man praktiskt har prövat upplägg. Vid behov har avstämningar skett med Rikshemvärnsavdelningen samt att man vid praktiska genomföranden har tagit med provledare, kontrollanter samt förare som både är under utbildning samt de som redan har genomfört certifieringsprov. Feedback har tagits in från de som deltagit vid praktiska genomföranden.

Arbetet med nytt prov har utgått från ny kravspecifikation patrullhund hemvärn som fastställdes april 2017.

Vid utbildningsdagarna februari 2017 presenterades arbetsläge och därefter har ett fysiskt arbetsmöte genomförts under en helg.

Ett förslag från arbetsgruppen har redovisats för försvarsmaktsgruppen som ställt sig positiv till förslag. I närtid kommer förslaget presenteras för representanter från Försvarsmakten.

Det som återstår är att färdigställa text för anvisningar och protokoll.

Vidare har intresseanmälningar till utbildning försvarsmaktskontrollant patrullhund hemvärn gåtts igenom och lista på de som skall gå utbildning har skickats till Försvarsmakten, besked till samtliga som anmält intresse har skickats ut. Försvarsmaktskontrollant innebär i korthet att ca 25 personer som idag redan är kontrollanter går en vidareutbildning vilket i förlängningen innebär att inträdesprov bedöms av försvarsmaktskontrollant samt att försvarsmaktskontrollanten vid certprov ses som kvalitetsansvarig gentemot Försvarsmakten.

Utifrån ovanstående kommer ingen remissrunda att genomföras inom SBK avseende nytt förslag. Avstämningar har skett med beställaren av ekipage dvs Försvarsmakten vid behov samt att 2 deltagare i arbetsgrupp representerar Försvarsmakten/Hemvärnet samt att provledare, kontrollanter, förare har varit med vid praktiska genomföranden. Särskild vikt har lagts på att kommande prov skall upplevas som enkelt att förbereda och genomföra samt att man skall uppleva att moment är kopplade till verksamhet i förbandet.

Mer information kommer i närtid om nytt prov. Ha koll på hemsidan.

Försvarsmaktsgruppen SBK