Räddningshundsnytt nr 2 2014

Räddningshundsnytt är Svenska Brukshundklubbens nyhetsbrev för funktionärer och förtroendevalda inom räddningshundsverksamheten.

Regler

Då SKK har avslagit vår ansökan om att kunna ändra reglerna efter vår kund, MSB:s önskemål har Utskottet för samhällsnytta, tillsammans med FS, beslutat att ändå genomföra regeländringar. Detta innebär att de nya kurser som startar framöver inte kommer att få sina tjänstehundscert stambokförda hos SKK och därmed inte kunna tillgodaräkna sig den meriten för deltagande i bruksklass på utställning (gäller endast hundar av raser för vilka SBK har avelsansvaret). Tjänstehundcertifikatet för räddningshund kommer istället att delas ut av SBK och MSB på samma sätt som idag sker för sjöräddningshund.

Pågående kurser kan välja

Pågående kurser kan välja om man vill följa de nuvarande reglerna, med miljöbanan som lydnadsprov och därmed få ut sitt stamboksförda tjänstehundcertifikat, eller att prövas enligt det nya regelverket och med de förutsättningarna.

De uppdaterade reglerna finns att hämta på

http://brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/raddningshund/

Ett nytt protokoll, med kompletterat innehåll, för delprov 2 och slutprov har tagits fram

Alla frågor gällande gruppens arbete, regelverk och anvisningar skall ställas direkt till UG Räddning.

Kurser

Då vi fått en betydligt mindre summa pengar från MSB för kursverksamheten än vi äskat så finns det för närvarande inte tillräckligt med pengar för att täcka ex reseersättningar för alla kurser. Detta då gruppen istället för att helförsörja några, har valt att fördela pengarna på samtliga kurser.

Frivilliganslaget, som alla 18 frivilligförbund ska dela på, är fortfarande 32 miljoner, varav SBK brukar få runt 1,3 miljoner till sina aktiviteter, där huvuddelen då går till kurser och RI-träning. Ingen förändring av SBKs anslag har skett, trots att vi idag är ålagda att betala ut såväl instruktörsarvode som reseersättning, vilket är problematiskt.

Kursavgift fram till delprov 1

Gruppen har tillsammans med MSB kommit överens om att klubbar/distrikt från och med nu får ta betalt för sina kurser fram till delprov 1, för att täcka kostnader för instruktör och prov, och att ersättningen från MSB utgår från delprov 1.

Vi hoppas på så sätt att fler deltagare startar i varje kurs, att pengarna kommer att räcka lite bättre samt att utfallet godkända deltagare från delprov 1 blir lagom många för fortsatt kurs.

Vi behöver dock fortfarande en budget från alla som vill starta kurs, som underlag till vårt äskande, även om ni inte får alla de medel ni äskat.

http://brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/5_tjanstehund/administration_ersattning/tjh_rh_administration.pdf (PDF-dokument, 161 kB) är länken till det dokument som beskriver administrationen runt kursverksamheten.

Utbildning i Röda korsets LABC

Röda korset kommer hålla sju stycken LABC utbildningar under hösten, så de som inte har gått den får möjlighet att göra det då. Tyvärr har flera av deras kurser ställts in då deltagandet från andra frivilligförbund varit lågt. MSB kollar upp om vår HLR ska ingå i Röda korsets utbildning.

Från möten med MSB

Hundkoordinatorerna och MSB har, efter MRTn, dragit följande slutsatser om räddningshundarna:

  • Träningsområden med rätt typ av underlag, t.ex. industrier som tillverkar betongprodukter eller stenmaterial, Starka i Revinge Skanska Skövde osv behövs
  • Hundarnas förmåga att röra sig på den typen av underlag måste anses som en grundförutsättning för att kunna fungera i SWIFT.
  • Hunden måste kunna arbeta självständigt och obehindrat i bundet (koppel) sök utan att påverkas av föraren.
  • Hundens fysiska och mentala kondition måste vara på topp för att inte tröttna och inte frambringa alla de problem som uppstår med en trött hund.
  • Hunden måste följa upp och arbeta ut en luftburen vittring och inte släppa denna för att gå vidare utan avslut.

Nationell hund

Vi kommer att fortsätta dialogen med MSB gällande nationell hund; dess användning och riktlinjer.

RI-helger

Året ut har vi på prov endast två grupper, vilket sedan kommer att utvärderas. Ekipage som godkänts på slutprov får delta, under förutsättning att de hjälper till, ingen ersättning utgår.

Formen för RI-helgerna har diskuterats flera gånger under året, inga beslut är ännu tagna om utformningen och innehållet för 2015.

Information och PR

En ny film om Räddningshunden och dess användning är färdig – sprid gärna länken: http://youtu.be/06xbV6dDIWY.

I samband med Stockholms Hundmässa deltog Räddnings- och IPO-R hundar med förevisning samt bemanning i montern.

UG räddningshund

Utskottsgruppen för Räddningshund (UG Räddning) består (sedan 1 juni 2014) av Ingrid Jansson, Mona Brantlind, Anna Holter och Christina Johansson.

För UG Räddning

Anna Holter