Brukshundklubbens mål och handlingsplan

Svenska Brukshundklubben har ett antal mål med handlingsplan för sin verksamhet. Målen har beslutats av kongressen 2016.

Ökad öppenhet och transparens

Genom att:
 • Fastställa rutiner för information och kommunikation
 • Föra dialog med ordföranden i distrikt och rasklubbar
 • Öka delaktigheten för medlemmarna
 • Värna om det demokratiska inflytandet
 • Utarbeta en strategi för mediakontakter för såväl utgående som ingående information
 • Ökade presskontakter
Mätbarhet:
 • Antal kommunicerade ärenden
 • Enkäter där upplevelser av delaktighet samlas in
 • Förekomster i media
Start/slut: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

Frisk och sund organisation

Genom att:
 • Fastställa en gemensam värdegrund som ska vara gynnsam för människa och djur
 • Införa föreningscoacher inom organisationen
 • Ha uppdaterade och moderna policydokument
 • Arbeta fram ett tydligt informationsmaterial
Mätbarhet:
 • Antal konfliktärenden
 • Frågor i verksamhetsstatistiken om trivselklimatet inom klubb eller distrikt
Start/slut: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

Öka antalet medlemmar i Svenska Brukshundklubben

Genom att:
 • Erbjuda ett attraktivt medlemskap
 • Minska genomströmningstakten
Kvantitet:
 • Under 2016 ska medlemsantalet öka 13 %
 • Under 2017 ska medlemsantalet öka 19 %
 • Under 2018 ska medlemsantalet öka 25 %
 • Under 2019 ska medlemsantalet öka XX %
Mätbarhet:
 • Statistik ur medlemssystemet
 • NMI = Nöjd medlemsindex
Start/slut: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

Säkerställa Svenska Brukshundklubbens uppdrag om förvaltning och avelsansvar

Genom att:
 • Bistå med support och stöd till rasklubbarnas arbete med rasspecifika avelsstrategier
 • Ge möjlighet till rasklubbarna att utvärdera avelsresultaten med hjälp av Lathunden
 • Matcha samarbetspartners behov av krav och kvalité
 • Avelsmålskonferenser
Mätbarhet:
 • Prov- och tävlingsresultat
 • MH, MT, exteriörbeskrivningar
 • Hälsostatistik
Start/slut: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster

Genom att:
 • Som frivillig försvarsorganisation informera, utbilda och rekrytera utifrån ställda uppdrag
 • Matcha samarbetspartners behov av krav och kvalité
 • Verka för att hitta nya aktörer där hunden kan komma till nytta och användning inom samhället
Mätbarhet: Antal certifierade hundar
Start/slut: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

Vara en aktiv organisation som sprider kunskap om hund

Genom att:
 • Erbjuda plats till alla som vill gå kurs
 • Skapa förutsättningar för ökad kursverksamhet
 • Utbilda instruktörer/lärare med kompetens utifrån samhällets behov
 • Öka omfattningen av mentalkunskap och problemlösning i instruktörsutbildningarna
 • Öka antalet avtalsinstruktörer
Mätbarhet: Verksamhetsstatistiken
Start/slut: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

Öka attraktionskraften för prov och tävling

Genom att:
 • Utveckla nuvarande prov- och tävlingsformer
 • Tillvarata möjligheten att prova hundarnas bruksbarhet
 • Införa nya tävlingsformer mot mer arenasport
 • Genomlysa möjligheterna till ett tävlande året runt
 • Bjuda in till konferenser och föra en dialog med arrangörer och utövare
Mätbarhet:
 • Fastställt regelpaket inför nästa låsningsperiod
 • Enkäter
 • Tävlingsstatistik
Start/slut: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/rasklubbar/distrikt/lokalklubbar

Ekonomi i balans över tid med en stabil likviditet

Genom att:
 • Uppnå budgeterat resultat
 • Skapa förutsättningar för en god likviditet
 • Upprätta en ekonomisk handlingsplan
Mätbarhet: Resultat och balans
Start/slut: 2016/2019
Ansvar: Förbundsstyrelsen/kongressen