Patrullhundsnytt nr 1 2014

Patrullhundsnytt är Svenska Brukshundklubbens nyhetsbrev för funktionärer och förtroendevalda inom patrullhundsverksamheten.

Andra året med genomförandeplan

Vi går nu in på andra året med genomförandeplan patrullhundkurs och kvalitetshöjning med KU administration om dressyr. Då vi sett att det varit svårt att boka in sig på KU dressyr 2013 har vi förlängt provår även 2014 och då anpassat KU dressyr.

From 2014 är det endast en helg samt att utbildningen bedrivs regionalt. 2014 är dock sista året som ger dispenser för ansvarig instruktör som inte gått KU dressyr, se till att boka in er på de tre KU som genomförs i norr, mitt och syd. Vi har sett att utbildningarna behövs då flera missförstånd om inträdesprov, genomförandeplaner m m påtalas.

Pilotkurs för hundförarkurs Hv

2014 kommer även Hundförarkurs Hv att genomföras som pilotkurser på minst tre platser och tillfällen under året. Även här är tanken att sprida kurser över landet. Hundförarkurs kommer bli obligatoriskt from 2015 och kommer som en tilläggsutbildning på fyra dagar efter certprov. Tanken är att öka kompetens hundförare för att bli bättre rustad att gå in i befattning i förbandet. Kursen har tagits fram i samarbete med RiksHv/HvSS då behovet är tydligt.

En uppmaning i samband med detta är att följa anvisningar och tänk igenom syftet med moment m m. Är ni osäkra, kontakta och ta hjälp .

Varumärket SBK Tjänstehund

Vårt varumärke SBK Tjänstehund kommer bli ett stående inslag under flera kurser. Vi behöver bli mycket bättre på att föra våra diskussioner om vår verksamhet i rätt forum och på rätt sätt. Samtidigt måste vi öka känslan av att vi är SBK Tjänstehund och en del av verksamheten och därmed känna stolthet över vad vi gör och hur vi utvecklas.

Naturligtvis måste vi ha en intern diskussion med högt i tak och plats för allas åsikter.

Respekt för varandra

I samband varumärke och interna diskussioner vill jag också lyfta fram ett behov av konstruktiva diskussioner och respekt för varandra. Det är aldrig acceptabelt med kränkande språk och en ton som innebär personliga påhopp, det har inget med utveckling och SBK Tjänstehund att göra.

Central kontakt med Försvarsmakten

Vår dialog med Försvarsmakten sker enligt vissa principer och det innebär bla att distrikt aldrig skall ta direkt kontakt med RiksHv, ProdFriv m m om det inte sker enligt direktiv.

Om distrikt vill framföra åsikter eller kritik mot verksamhet m m så skall man alltid i första han vända sig till utskottsgruppen Försvarsmaktsgruppen, alternativt Utskottet för Samhällsnytta. Vi ger er gärna svar på frågor eller förklarar hur och varför vi inför förändringar eller tar fram nya kurser m m. Utgå alltid från att förändringar i verksamhet som är av större slag sker i samverkan och dialog med Försvarsmaktens representanter.

Bevaka hemsidan för nyheter

2014 kommer även att föra med sig ytterligare nyheter bla konferens för distriktsansvariga i höst. Ta som rutin att ha koll på vår hemsida för ytterligare nyheter längre fram.

Försvarsmaktsgruppen
/Håkan Holmberg