Riesenschnauzer vid dumpen MT
Riesenschnauzer vid dumpen MT
Riesenschnauzer vid dumpen MT

Mentaltest 2017

MT2017

09 nov 202209 nov 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Sedan 2017 finns det två olika mentaltester inom Svenska Brukshundklubben (SBK). Det ena är MT2007 som stambokförs av Svenska Kennelklubben. Det andra är SBK:s nya MT - MT2017

Om mentaltest 2017

MT2017 bygger på en kombination av det MT som gällde fram till 2007 och MT2007. Arbetet med att revidera MT2007 påbörjades 2015 med avsikten att återigen lägga en större tyngd vid trygghetsdelarna i våra hundar: deras socialitet och nerver.

 

Testet arrangeras i första hand för hundar som är från 18 upp till 48 månader och av brukshundras. Dock har även hundar som tidigare deltagit i MT2007 (oavsett resultat) och hundar som är äldre än 48 månader möjlighet att göra MT2017 i mån av plats.

 

Bedömningen är densamma som för MT2007 med två domare som bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Poängnivån är dock lite annorlunda, godkänt resultat är 100 poäng och max är 300 poäng.

 

Resultaten registreras inte av Svenska Kennelklubben utan redovisas längre ner på denna sida.

Egenskaper

Hundens förtjänster och brister dokumenteras på egenskapsnivå.

De egenskaper som dokumenteras:

  • socialitet - tar och besvarar hunden kontakt med främmande människa
  • social kamplust - svarar hunden med kampbeteende och hur visar den uthållighet vid påfrestning
  • jaktkamplust - lusten och sättet att förfölja samt fånga/gripa ett rörligt föremål
  • temperament - startsnabbhet och uppmärksamhet mot omgivningen, förmåga att anpassa sig till nya situationer
  • aggression med  - förmågan att bli arg och att lägga tyngd och kraft i sitt handlande
  • försvarslust - sätt att försvara och stoppa hot när den blir aggressiv/arg samt grad av balans och behärskning
  • nerver - avreaktionsförmåga, koncentration, motstånd på olika sätt - rätt handling, intensitet och mängd kopplat till upplevelsen, hur ev. rädsla och stress hanteras
  • minnesbilder - förmågan att skapa och bibehålla positiva/negativa upplevelser i minnet
  • drivkraft (mod) - förmågan att kunna handla, stå emot och våga övervinna eventuell osäkerhet

Testet beskriver även skottfastheten.

Diplom

Om din hund har fått ett godkänt resultat på MT2017 får du ett diplom av arrangören direkt på platsen. På diplomet går det även att fylla i om din hund har fått ett godkänt resultat vid exteriörbeskrivning.

Korad

I titeln Korad ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av dess exteriör.

Hundar som blir godkända i båda delarna erhåller den meriterande titeln korad.

OBS!

  • MT2017 gäller ännu inte som del i titeln korad som registreras i Svenska Kennelklubbens Hunddata.

Revidering av MT

2022-06-14

Ansökan om revidering av MT är inlämnad till SKK och nu inväntas SKK/CS beslut. Deras möte äger rum i juni och därefter kan det ta ett par veckor till protokollet är justerat och SBK får det formella beskedet om godkännande eller avslag.

Utskottsgrupp mental (UGM) håller på att se över en utbildnings- och uppdateringsplan för våra MT domare.

Vill du veta mer om revideringen av MT2017?

Regler MT2017

Resultat År 1 - 2017

De första MT2017 genomfördes under våren 2017. Totalt testades 96 hundar under det första året, ca 2/3 av de testade hundarna var tysk schäfer men även hundar av elva andra raser/varianter testades. Nedan finns sammanställning över resultat från 2017 med antal hundar per ras, antal godkända/ej godkända hundar, använda mentalbanor och vilka domare som dömt.

 

I sammanställningen redovisas även fördelningen av betyg per egenskap, för godkända hundar respektive ej godkända i diagramform.

Resultatlista samtliga hundar 2017-2022

I exceldokumentet nedan redovisas resultatet för samtliga hundar som har startat på MT2017 under 2017-2022.