Åtgärder med anledning av Coronapandemin

Här publicerar Svenska Brukshundklubben löpande information om åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Mer info hittar du bland flikarna i vänstermenyn.

För Svenska Brukshundklubben (SBK) är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och Svenska Kennelklubben (SKK) samt se över verksamhet och genomföra åtgärder så att vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Brukshundklubbens verksamhet

Hur vi får bedriva verksamhet i Brukshundklubbarna styrs av SKK. Ta del av mer information och eventuella uppdateringar på SKK:s hemsida.

Följande gäller i SKK-organisationen från och med 8 februari 2021:

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
  • Verksamhet inomhus ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om max 8 personer samt att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Detta gäller till dess att myndighet beslutar om att ändra gränsen om åtta personer för antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. När det sker kommer SKK att ta ett nytt beslut. Läs mer på SKK:s sida om klubbverksamhet

Förtydligande angående tävlingsverksamhet

Med anledning av senaste tidens diskussioner på bland annat sociala medier kommer här ett förtydligande. Den 26 februari gick Folkhälsomyndigheten ut med beslutet att från och med den 1 mars inte tillåta tävlingsverksamhet under yrkesmässig elitnivå. För SBK innebär detta att den officiella tävlingsverksamheten är fortsatt stängd.

Fler åtgärder för att minska smittspridningen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Förbundsstyrelsen arbetar trots detta kontinuerligt med att planera och förbereda för den dagen vi kan öppna upp verksamheten igen. Dialog förs med myndigheter och Svenska Kennelklubben för att göra detta på ett så bra sätt som möjligt. Just nu är det dock tävlingsstopp som gäller enligt Folkhälsomyndighetens beslut.

"Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. " - Folkhälsomyndigheten

Ta gärna del av SFS 2021:8 Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 publicerad 8 januari 2021.

Prov- och tävlingsverksamhet inställd, med några få undantag

Svenska Brukshundklubbens officiella prov- och tävlingsverksamhet är fortsatt inställd med några undantag.

Verksamhet som kan genomföras:
MH, MT, exteriörbeskrivningar, specialsök och inmätningar (för bruks) kan genomföras under förutsättning att stor hänsyn tas till råd och riktlinjer för att undvika smittspridning.

Riskanalys för arrangörer

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Inställd verksamhet & force majeure

Om tävlingen är utlyst med kända restriktioner så är inte force majeure tillämpligt framöver. Skulle däremot myndigheterna skärpa de nu gällande restriktionerna eller om arrangören tvingas ställa in på grund av andra oförutsedda händelser, exempelvis stora skogsbränder, så kan force majeure bli tillämpligt igen.

Dispenser

SKK har tagit beslut kring allmänna dispenser för begränsat antal deltagare på organiserad klubbverksamhet. I nuläget gäller den till och med 31 maj 2021.

Dispensen för att begränsa deltagarantalet förlängs till sista maj 2021.

SBK har, utifrån denna dispens, gjort några förtydligande som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för. Här hittar du mer information om dessa förtydliganden.

SBK:s förbundsstyrelse har ansökt om en förlängning av flera dispenser inför 2021 och nu fått dem godkända av SKK. Dispenser från SKK som rör SBK:s verksamheter hittar du här.

SBK:s förbundsstyrelse har beslutat om ett antal dispenser från normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben under 2021. Dispenserna syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021. För mer information om hur dispenserna används i praktiken se vår FAQ inför medlemsmöten 2021.

Debattartikel: "Det svenska frisluftslivet är underfinansierat"

Svenskt Friluftsliv lyfter tillsammans med medlemsorganisationerna frågan kring underfinansieringen av det svenska friluftslivet.

Års-, fullmäktige- och medlemsmöten under 2021

SKK:s Föreningskommitté ser inte att det för tillfället är möjligt att genomföra fysiska årsmöten. Både Föreningskommittén och SBK:s förbundsstyrelse har fattat ett antal beslut som sätter ramarna och underlättar för års-, fullmäktige- och medlemsmöten under 2021. Kennelklubbens föreningsinformation under Covid-19 hittar du här.

FAQ inför års-, fullmäktie- och medlemsmöten inom Brukshundklubben 2021

Vi har sammanställt information från Svenska Kennelklubben och Brukshundklubben samt samlat frågor och svar gällande samtliga medlemsmöten under 2021 i en FAQ som du hittar här.

Förbundets arbete

Utöver ovanstående vidtar förbundet åtgärder för att bidra i kampen om att plana ut kurvan över smittade i covid-19. Flera stora arrangemang har ställts in eller skjutits på framtiden. Specifik information om varje arrangemang mejlas ut till deltagare och publiceras här på hemsidan under respektive arrangemang.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

Varje person som avser att delta på våra aktiviteter har ett stort personligt ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Alla personer som känner sig sjuka, även om det bara är lätta symptom, oavsett ålder eller riskgrupp, bör stanna hemma. Handsprit samt goda möjligheter till handhygien finns på klubben. Vi undanber oss publik för att hålla nere antal personer.

Ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Smittrisk mellan djur och människa

Ett antal rapporter visar att viruset kan överföras från människa till katt och hund, men också till iller och mink, under vissa omständigheter. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fortsatta bedömning är dock att den pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur till människa i dagsläget är försumbar. SVA:s rekommenderar att man följer sina normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk. Läs mer på SVA:s hemsida.

Stötta varandra

Nu är en tid då vi som organisation kan gå samman och stötta varandra. Peppa dina klubbkompisar och uppmuntra bra initiativ. Är du missnöjd med klubbens agerande, erbjud din hjälp.

Information från Svenska Myndigheter