Exteriörbeskrivare

Exteriörbeskrivare

Exteriörbeskrivare ska:

 • kunna godkänna hundar som auktorisationen omfattar.
 • vara väl insatt i korningsbestämmelserna.
 • godkänna respektive underkänna hundars exteriör för erhållande av korningstitel.

Auktorisation

Svenska Brukshundklubbens (SBK) utskott för avel och hälsa auktoriserar exteriörbeskrivare. Exteriörbeskrivare som inte exteriörbeskrivit under en tvåårsperiod skall genomgå ny examination för att erhålla förnyad auktorisation. Det åligger rasklubben att informera SBK om exteriörbeskrivare ej uppfyller detta krav.

Etik

Exteriörbeskrivare får inte beskriva egen hund inte heller hund av egen uppfödning. Hund som under de senaste sex (6) månaderna ägts, trimmats, tränats, vårdats eller uppvisats av beskrivare får inte exteriörbeskrivas av denna person. Detsamma gäller även då annan särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet för beskrivarens opartiskhet.

Exteriörprotokoll & resultatlista

Exteriörprotokoll och resultatlista hittar du här.

Bli exteriörbeskrivare

Förkunskaper

 • God allmän kännedom om rasens byggnad, rastypiska drag, mentalitet och rasstandard.
 • Anatomiutbildning
 • Kunskap om exteriören beträffande termer
 • Dokumenterat intresse för rasen, visat genom regelbundet aktivt deltagande i rasklubbens verksamhet.
 • Uppfödare bör ha fört fram delar av sin uppfödning till unghundbeskrivning/exteriörbeskrivning för korning
 • Deltagare anmäls av rasklubbs/avelsvdelnings styrelse.
 • Deltagare skall vara medlem av egen rasklubb/avelsavdelning.

Utbildningsmål

Efter genomgången utbildning ska eleven:

 • Kunna aktuella beskrivningstermer med graderingar
 • Kunna verkställa mätning och bett & tandkontroll.
 • Kunna bedöma tillgänglighet och temperament
 • Vara beredd att efter godkänd kurs verka som unghundbeskrivare/exteriörbeskrivare
 • Exteriörbeskrivare skall efter examination kunna bedöma att hunden uppnår den kvalité som krävs för godkännande av exteriör för korning.

Kurs

Kurser arrangeras centralt vartannat år av Svenska Brukshundklubben. Inbjudan sänds till våra rasklubbar som även anmäler deltagare.

Kurslängd

Kursen pågår under fyra (4) veckoslut varav ett veckoslut är enbart anatomi. Varje veckoslut består av 16 lektionstimmar.

Kursledare

Läraren skall ha exteriördomarkompetens. Examinatorer ska vara två auktoriserade exteriördomare för de aktuella raserna.