Domare - MT2007

Mentaltestdomare

Mentaltest (MT) döms av två (2) domare gemensamt, vilka båda skall vara auktoriserade mentaltestdomare.

Auktorisation

Svenska Brukshundklubbens (SBK) utskott för avel och hälsa auktoriserar domare för mentaltest. Mentaltestdomare som inte tjänstgjort vid officiell mentaltest under det senaste året äger inte rätt att döma förrän förnyad prövning av kompentensen har skett. Förnyad prövning av kompetensen sker enligt bestämmelser om aspiranttjänstgöring för blivande mentaltestdomare. För att fungera som domare krävs giltigt medlemskap i SBK.

Bli mentaltestdomare

Förkunskaper

  • Auktoriserad mentalbeskrivare.
  • Tjänstgjort som mentalbeskrivare vid minst sju tillfällen under de senaste tre (3) åren, för olika hundraser.
  • Genomgått samtliga utbildningssteg M1 - M5b.
  • Tävlat med egen hund med uppflyttning till högre klass. Alternativt annan dokumenterad hundkunskap som utskottsgruppen mentalitet bedömer likvärdig.

Utbildningsmål

Steg 1

Förkunskaper prövas vid uttagningsprov på olika platser i landet, där även underlag för kompetenshöjning (självstudier) lämnas. Syftet är att ge utskottsgruppen mentalitet möjlighet att, i ett tidigt skede, informeras om lämpligheten och kunskapsnivån på de sökande.

Efter uttagningsproven lämnas besked om aspirantens lämplighett att gå vidare i utbildningen. De uttagna ska fram till nästa steg i utbildningen själva se till att "bakbedöma", tjänstgöra som testledare eller figurera på så många MT som möjligt.

Steg 2

Förberedande utbildning, fyra dagar i internatform. Teoretisk och praktisk utbildning med tyngdpunkten lagd på beteende.

Efter steg 2 skall varje aspirant bakbedöma ytterliggare minst 20 hundar vid test där tjänstgörande domare diskuterar varje hunds bedömning och ger feedback till aspiranten. skall ske för olika domarkonstellationer. När kravet för "bakbedömning" är uppfyllt av aspiranten kan nsäta steg i utbildningen bli aktuell.

Steg 3

Domarutbildningen består av femdagars internatutbildning samt två dagars examination.

Kurs

Kurser arrangeras centralt av Svenska Brukshundklubben.