Regelrevidering mentaltest

Svenska Brukshundklubben arbetar under 2021 med revidering av mentaltest (MT) för att kunna skicka in ett förslag på reviderade MT-regler till SKK att börja gälla från 2023.

Bakgrund

Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för ett tjugotal raser och vår målsättning är att verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. En viktig del av avelsutvärderingen för våra raser är mentala prov - mentalbeskrivning hund (MH) och mentaltest (MT). Mentaltest kallas i vardagligt tal ofta för MT. På ett MT bedöms hundens mentala egenskaper av två domare och hunden kan få godkänt/icke godkänt. Till skillnad från MH som beskriver hundens reaktioner i olika situationer.

Det MT som idag registreras på SKK Hunddata kallas MT2007. Revideringen av MT2007 påbörjades inför förra låsningsperioden, vilket resulterade i ett kongressbeslut avseende MT2017. Anledningen var att man åter ville lägga större tyngd vid trygghetsdelarna i våra hundar; socialitet och nerver.

Vill du veta lite mer om MT och det pågående revideringsarbetet läs i PDF-dokumentet till höger.

MT2017 är utgångspunkten i det nu pågående revideringsarbetet, men testet behöver en översyn. Mycket arbete är redan gjort, men det återstår också en del.

Läs mer om MT2007

Läs mer om MT2017

Vad händer nu?

 • I början av juni kommer enkäter att skickas ut till rasklubbar, uppfödare och hundägare av SBK-ras. Målsättningen är att alla som vill ska kunna svara på enkäten.
 • Efter sommaren kommer rasklubbarna att bjudas in till dialogmöten runt MT-revideringen.
 • Mentaltestdomarkonferenserna 2021 är också en del i regelrevideringen. Där kommer man att titta på utvalda moment, samt diskutera dessa.
  De två MT-domarkonferenserna kommer att filmas för att sedan vara underlag så att vi också ska kunna erbjuda ett digitalt uppsamlingsheat.
 • Vid RAS-/RUS-konferensen 16-17 oktober 2021 kommer den slutliga avstämningen av regelverket att ske innan det skickas till förbundsstyrelsen för beslut.
 • Förslaget ska sedan skickas in till SKK senast 31 december 2021 för fastställande. Om SKK godkänner förslaget så kommer ett reviderat MT kunna börja gälla från 2023-01-01.
 • Under 2022 kommer utbildning/uppdatering av mentalfunktionärer att ske inför starten av det reviderade mentaltestet.

Vad har hänt?

 • 23/9 Digitalt uppföljningsheat MT domarkonferenserna är genomförd
 • 9/9 Enkätsvaren från uppfödare och hundägare är sammanställda och skickade till Rasklubbarna
 • 5/9 De två MT domarkonferenserna med fysiska sammankomster är genomförda
 • 31/8 Dialogmöten med Rasklubbarna angående svaren på enkäterna är genomförda
 • Enkäterna är utskickade - sista svarsdag 25/7 - 21
 • Enkätsvaren har kommmit in, glädjande nog har över 700 hundägare, 400 uppfödare och 19 RAS-klubbar har svarat. Sammanställning pågår nu för fullt
 • Rasklubbarna är inbjudna till dialogmöten i slutet av augusti och i början av september

Denna sida kommer att uppdateras med information, resultat och utvärderingar under året.