Utskottet för avel & hälsa

Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i Utskottet för avel och hälsa inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Åsa Tiderman Sammankallande i utskottet
Gunilla Andersson Biträdande
UG exteriör/utställning
John Örvill
UG avelssamordning
Kristina Svensson UG hälsa och friskvård
Carina Melanoz UG mental

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är handläggaren för avel & hälsa.

Grupper inom utskottet

UG avelssamordning

John Örvill, sammankallande
Maria Dahlberg

UG exteriör/utställning

Gunilla Andersson, sammankallande

UG hälsa och friskvård

Kristina Svensson, sammankallande
Ann Essner
Catarina Kjellerstedt

UG mental

Carina Melanoz, sammankallande
Viktoria Arehult
Sofia Dunder

Ansvarsområde

 • Den övergripande mentala, funktionella och exteriöra utvecklingen av de raser Brukshundklubben har avelsansvar för
 • att kommunicera med Svenska Brukshundklubbens rasklubbar
 • att ska skapa förutsättningar för rasklubbarna till erfarenhetsutbyte och samarbete i rasklubbs- och avelsfrågor
 • samordning av information och utbildning i avelsfrågor och om avelskrav för de raser Brukshundklubben har avelsansvar
 • uppföljning av rasklubbarnas arbete med Rasspecifika Avelsstrategier
 • att avelsmålskonferenser arrangeras kontinuerligt
 • att planera, organisera och utvärdera projekt gällande Brukshundklubbens rasers fysiska hälsa i samarbete med rasklubbar och anlitade specialister
 • samordna utställningsverksamheten inom Brukshundklubben samt ta fram förslag till utställningsprogram, vilka fastställs av Svenska Kennelklubben
 • arbeta för att kvalitetssäkra utställningsverksamheten inom Brukshundklubben
 • att utbilda utställningsansvariga – lärare för utbildning av utställningsfunktionärer inom Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar
 • att i samarbete med Kennelklubben arrangera exteriördomarkonferenser
 • att i samarbete med Kennelklubben arrangera vidareutbildning och examinationer för exteriördomare
 • utbildning och examination samt vidareutbildning av exteriörbeskrivare
 • att samordna och distribuera information avseende den mentala statusen för de raser Brukshundklubben har avelsansvar
 • att i samarbete med berörda utskott bevaka utvecklingen av hundars mentala status
 • tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för mentalbeskrivning och mentaltest
 • att utveckla och vidareutveckla provformer för hundars mentala status i enlighet med senaste rön
 • Sprida kunskap om friskvård för alla hundar
 • Sprida kunskap om hundars konstruktion och förutsättningar för ett aktivt liv
 • Verka för alla hundars rätt till ett aktivt liv
 • Söka kunskap om hälsopåverkande faktorer för att använda i såväl avel som generellt för alla hundar

Delegerad beslutanderätt:

 • Auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde
 • Avauktorisera aktuella funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde, dock inte av disciplinära skäl
 • Besluta i besvärs- och dispensärenden inom utskottets verksamhetsområde
 • Avge yttrande till Svenska Kennelklubben i avels- och uppfödarärenden rörande raser för vilka Brukshundklubben har rasansvar
 • Fastställa program för provformer inom utskottets verksamhetsområde