Samarbete med naturbruksgymnasier

Brukshundklubben samarbetar med naturbruksgymnasier som har hundinriktning på schemat. Samarbetet innebär att eleverna har möjlighet att utbilda sig enligt kursplan för SBK Instruktör grundmodul och SBK Instruktör allmänlydnad.

Syftet med samarbetet är att vi önskar att elever ska få en positiv koppling till Brukshundklubben och vilja välja att bli verksam i vår organisation.

För att en skola ska få använda vår utbildningsplan för instruktörsutbildning allmänlydnad gäller följande:

 • De ämnen som är kopplade till instruktörsutbildningen, ska ledas av en i SBK utbildad SBK lärare
 • Ett samarbetsavtal tecknas med SBK:s centralförbund, gäller från 20140101
 • Läraren deltar i de av SBK arrangerade utbildningskonferenserna minst vart annat år eller motsvarande

Förutsättningar för att examination ska få genomföras:

 • Läraren/skolan kontaktar det SBK distrikt där skolan är belägen
 • I samråd med distrikt utses en examinator, som ska vara SBK lärare
 • Examinationen genomförs enligt gällande utbildningsplan
 • Efter godkänd examination tilldelas elev intyg, exempel på intyg finns i samarbetsavtalet.
 • Naturbruksgymnasier har möjligheten att tilldela godkända elever titeln "diplomerad ungdomshandledare". Detta för de NB-gymnasier som inte har möjlighet eller väljer att göra den slutliga certifieringen till Allmänlydnadsinstruktör.Diplomerade ungdomshandledare kan senare via sin lokala klubb ansöka om att genomföra examinationen för att bli certifierad instruktör.

För att tilldelas certifikat som SBK instruktör allmänlydnad:

 • Elev söker certifikat via sin lokala Brukshundklubb

Lokalklubbens hantering av elev som söker instruktörscertifikat:

 • Elev som söker certifikat hos sin lokala Brukshundklubb ska, i de fall klubben inte känner eleven och dess kompetens och lämplighet, hålla minst en kurs i allmänlydnad tillsammans med en erfaren instruktör
 • Skriftligen ska instruktören rekommendera eleven att tilldelas certifikat. Rekommendationen kan också ange att eleven behöver hålla ytterligare kurs tillsammans med erfaren instruktör innan certifikat tilldelas
 • Ansökan om att bli instruktör beslutas av styrelsen
 • Certifikat sänds ut från det distrikt som lokalklubb tillhör

Kontaktperson SBK kansliet: Therese Strate 08-505 875 13