En förenings upphörande

Det kan finnas olika anledningar till att en förening inom Svenska Brukshundklubben upphör. Föreningens normalstadgar, § 15, samt nedan angivna praxis sätter ramarna för hur en förening kan/ska upphöra.

Sidan är under uppbyggnad.

Ett beslut om en förenings upphörande är en lång och långsiktig process som ska vara väl förankrad bland föreningens medlemmar. Föreningen bör ta med distriktsstyrelsen/rasklubbsstyrelsen i processen för stöd och information.

Anledningar till en förenings upphörande kan vara:

 • För få medlemmar
 • Brist på ideellt engagemang
 • Föreningen blir av med klubbstuga och/eller mark

Påbörjad process

Ett förslag från styrelsen om föreningens upphörande kan läggas fram till föreningens års-/fullmäktige-/medlemsmöte. Inledningsvis bör föreningen föra upp frågan för diskussion bland medlemmarna för att lyfta föreningens "svårigheter" och förankra ett ev. kommande beslut om upphörande.

Om förankringen visar att föreningens upphörande är den rätta, och den långsiktiga vägen att gå, ska beslut om föreningens upphörande fattas vid ett ordinarie års- eller fullmäktigemöte samt ett medlemsmöte. Det ska tydligt framgå i kallelse och dagordningen att punkten ska hanteras. Styrelsen lägger med fördel fram ett beslutsunderlag till årsmötet//fullmäktigemötet/medlemsmötet med bakgrundsinformation och förslag till beslut.

För att begäran om upphörande ska vara giltig ska den ha biträtts av minst 3/4 av det totala antalet avgivna röster vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie års- eller fullmäktigemöte. Här är det viktigt att protokollskrivningen för besluten blir korrekt och innehåller all information, se nedan.

Att tänka på:

 • Förankra beslutet hos medlemmarna väl innan ev. förslag på beslut om upphörande går upp för beslut på års- eller fullmältigemöte samt ett medlemsmöte.
 • Beskriv situationen och för- och nackdelar med beslut (både i inledande diskussioner och i styrelsens förslag som läggs fram inför beslut) så att medlemmarna är väl insatta i situationen och vilka förutsättningar som gäller och vilka konsekvenserna blir.
 • Information om förslag till beslut måste finnas med i kallelser till års- eller fullmäktigemöte. Lika så i dagordningen och i handlingarna som presenteras inför mötet.
 • Styrelsen bör i möteshandlingarna presentera ett beslutsunderlag med förslag till beslut så att medlemmarna kan vara pålästa inför sitt beslut och göra ett aktivt val att delta samt göra sin röst hörd på mötet.
 • Inför beslutsunderlaget ta fram förslag på hur ev. materiella tillgångar och ekonomiska tillgångar ska förvaltas. Det är förbundsstyrelsen som beslutar om hur tillgångar ska förvaltas med medlemsmötet kan framföra önskemål om hur tillgångarna ska förvaltas, se nedan.

En förening upphör först i och med att förbundsstyrelsen beslutat om föreningens upphörande vid ett FS-sammanträde. Det är alltså inte från och med det sista beslutsdatumet i föreningen.

Vad säger normalstadgarna § 15?

 • Beslut att hos förbundsstyrelsen begära att få upphöra som förening inom Svenska Brukshundklubben fattas vid medlemsmöte.
 • För att begäran om upphörande ska vara giltig ska den ha biträtts av minst 3/4 av det totala antalet avgivna röster vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie års- eller fullmäktigemöte.
 • Beslut om upphörande fattas av förbundsstyrelsen oberoende av begäran från aktuell förening.
 • Upphör föreningen ska dess tillgångar och arkiv förvaltas i enlighet med förbundsstyrelsens beslut.

Av protokollen ska följande framgå:

 • Bakgrunden till beslutet
 • Beslutet om upphörande
 • Hur många personer som deltar i beslutet
 • Är beslutet enhälligt eller hur många röster var för/emot beslutet
 • Hur önskar föreningens medlemmar att ev. tillgångar ska användas/förvaltas? *

* Hur har medlemmarna uttryckt önskemål om hur ev. ekonomiska och fysiska tillgångar ska hanteras? Här kan medlemmarna framföra önskemål om hur förbundsstyrelsen ska besluta om förvaltningen av föreningens tillgångar. Som regel förvaltas de ekonomiska tillgångarna i 5 år av aktuellt distrikt/rasklubb. Om föreningen inte återuppstår under den tiden inom upptagningsområdet kan ev. tillgångar öronmärkas till tex ungdomsverksamhet inom distrikt/rasklubb, utbildning av en funktionärskategori inom distrikt/rasklubb, en närliggande förening inom organisationen eller dyl. I slutändan är det förbundsstyrelsen som beslutar om förvaltningen.

Interimstyrelse

En interimstyrelse tillsammans med revisor kan väljas för genomförandet, överlämnandet och den slutliga hanteringen av upphörandet efter förbundsstyrelsens beslut om upphörande om all övrig verksamhet upphört.

Det kan handla om att sköta de sista räkningarna, sälja ev. fysiska tillgångar, ta hand om uppsägningar av avtal mm efter förbundsstyrelsens beslut om upphörande.

Viktigt att överlämna arkiv mm till ovanliggande nivå

Föreningens arkiv och dokument mm i sin helhet ska överlämnas till ovanliggande nivå (tex distrikt eller rasklubb). Detta för historiken och intresse från forskare, medlemmar, kommande föreningar mm. Att tänka på här är att både elektroniska dokument så väl som fysiska dokument, pärmar, mm mm till hör föreningen och ska överlämnas/arkiveras.

När beslut om upphörande har fattats

Kopia på de två underskrivna protokollen, med besluten om upphörande, ska tillsammans med ansökan om att föreningen upphör tillsändas förbundet. Det går bra att skanna in protokollen och skicka dem per e-post till info(a)brukshundklubben.se. Dokumenten ska vara underskrivna och filerna ska ha bra upplösning.

En förening upphör helt först i och med att förbundsstyrelsen beslutat om föreningens upphörande vid ett FS-sammanträde.

Ev. tillgångar förs över i enlighet med förbundsstyrelsens beslut av interimstyrelsen.