Fakturering från förbundet

Våra klubbar inom Svenska Brukshundklubben faktureras löpande från förbundet. Dels kostnader som ska belasta de lokala medlemsavgifterna och dels för beställda tjänster.

Klubbavräkning - medlemsavgifter

I Medlem online skapas i början av varje månad automatiskt en klubbavräkning, som balanserar inbetalningarna av medlemsavgifter månaden före (även stambokföringsavgifterna från SKK). Under fliken Klubbavräkning i Medlem online hittar du utbetalningsunderlaget.

Avräkningen sker för att klubben ska få varje inbetalad lokal avgift och förbundet varje förbundsavgift från medlemsavgifterna. Detta i och med att nya medlemmar betalar in sin första medlemsavgift till klubben och förnyelser till förbundet.

Försäkringsavgiften

För att klubbarnas medlemmar ska omfattas av den kollektiva olycksfallsföräkringen betalas en årsavgift som förbundet fakturerar. Se till att betala årsavgiften för era medlemmars skull och för att vi ska slippa olyckliga följder om något händer en medlem som inte är försäkrad.

Tävlingskreditnotor

Till arrangerande klubb skapas en tävlingskreditnota i Medlem online efter redovisad tävling. Läs om den ekonomiska redovisningen i hjälp online i SBK Tävling http://help.sbktavling.se

Stambokföringsavgifter

Svenska Kennelklubbens (SKK) stambokföringsavgifter för registrering av resultat från våra prov och tävlingar regleras genom klubbavräkningen varje månad. Läs mer om SKK:s stambokföringsavgifter på sidan Anmälningsavgifter & centrala avgifter.

MH & MT - central admin avgift

Läs om fakturering av de centrala administrativa avgifterna för anmälda hundar till mentalbeskrivning hund (MH) och mentaltest (MT) på sidan Anmälningsavgifter och centrala avgifter.

Kongress & orgkonferens

Anmälan till kongress och organisationskonferens är bindande. Deltagaravgiften faktureras respektive rasklubb och distrikt före evenemanget.

Avgift - försäkring personolycksfall

Försäkringsavgiften för vår kollektiva personolycksfallsförsäkring, som ingår i medlemskapet, faktureras enligt följande:

  • Varje klubb debiteras enligt sitt totala antal medlemmar, alla medlemskategorier inräknade, per 31 december året innan utdebiteringen.
  • Utdebitering till klubbar görs i samband med att förbundet faktureras från försäkringsbolaget.
  • Försäkringsbolaget debiterar Svenska Brukshundklubben försäkringskostnaden i april eller maj månad i form av två fakturor. Den ena avser medlemmar i organisationen och den andra avser beräknat antal besökare vid tävlingar, utställning och övriga arrangemang. Summorna slås ihop och 20 % för förbundets administrativa kostnader läggs på totalsumman. Den totala summan divideras med totala antalet medlemskap i organisationen.

SBK-shopen

Betalning av köp i SBK-shopen görs med betalkort, i förskott eller mot faktura. Faktureringen hanteras av bolaget Klarna och fakturafrågor ska ställas till dem. Läs SBK-shopens information till klubbar.

Övrigt

Till klubben kommer vanligtvis fakturor från flera andra håll också. Bland annat fakturerar distrikten ut sina avgifter till respektive klubb.