Kassör i klubb eller distrikt

Som kassör inom Svenska Brukshundklubben arbetar du med bl.a med föreningens kassa och du ansvarar för att arbetet sker enligt gällande krav och lagar.

För dig som kassör

Som kassör i en förening inom Svenska Brukshundklubben hittar du mycket av det du behöver här på vår hemsida. Här är några länkar som är extra användbara:

Ekonomi

Års- och fullmäktigemöten och styrelsen bär det yttersta ansvaret för de ekonomiska beslut som fattas. Tydliga regler och rutiner för hur ekonomin hanteras är viktigt för att effektivisera verksamheten och undvika misstag eller till och med oegentligheter inom föreningen. Det är i detta sammanhang av största vikt att komma ihåg att aldrig blanda ihop "privat" ekonomi med föreningens ekonomi.

Styrelsens ansvar för ekonomin

För att en realistisk budget ska kunna upprättas och skälig medlemsavgift tas ut av medlemmarna, fordras att föreningen har en genomtänkt verksamhetsplan att utgå ifrån. En sådan plan innefattar allt ifrån mötes­kostnader till tidningsutgåvor och abonnemang av olika slag.

Att sätta sig in i föreningens ekonomi är kanske den uppgift som en ny styrelseledamot upplever som svå­rast. Ekonomin påverkar så gott som alla beslut, därför är det av avgörande betydelse att du kontinuerligt kan överblicka det ekonomiska läget i föreningen. Det är också viktigt att du kan göra jämförelser bakåt i tiden för att kunna bedöma föreningens ekonomiska utveckling.

Som förtroendevald är det med andra ord såväl en rättighet som en skyldighet att skaffa sig insyn i för­eningens ekonomi. Du som är ny i styrelsen har rätt till en grundlig genomgång av det ekonomiska läget och de rutiner som gäller i föreningen. För dig som är erfaren styrelseledamot är det viktigt att bidra till att göra de nya ledamöterna införstådda i hur ekonomin fungerar.

En av de första punkterna på dagordningen för styrelsen efter års- eller fullmäkgitemötet är att fastställa rutiner för ekonomi­hanteringen exempelvis teckningsrätt, fullmakter med mera och för den ekonomiska rapporteringen från kassören till styrelsen.

Kassörens uppgifter

Som kassör i föreningen är det din uppgift att sköta de övergipande och löpande ekonomiska uppgifterna i enlighet med föreningens arbetsordning. Det kan vara att sköta det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor, utlägg och reseräkningar. En kassör har ofta även ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut.

Som kassör ska du kontinuerligt informera och rapportera den ekonomiska situationen till styrelsen. Kassören är ofta tillsammans med ordförande firmatecknare för föreningen. Du ska även ha kommunikation samt samarbeta med revisorerna.

För att medlemmarna ska kunna ha insyn i hur styrelsen sköter föreningens ekonomi och ska kunna utkräva ansvar vid års- eller fullmäktigemötet, måste kassören sköta ekonomin på ett organiserat och riktigt sätt. Läs mer om bokföringsregler som gäller för ideella föreningar på Skatteverkets hemsida.

Än en gång, och det är viktigt att komma ihåg – styrelsen är ytterst ansvarig för all verksamhet och ekonomi mellan årsmötena, det är inte kassörens enskilda ansvar.

Styrelsen har alltid det slutgiltiga ansvaret för uppföljning av föreningens styrning och ekonomi - det kan inte delegeras.

Attesträtt

Vem godkänner klubbens utbetalningar? Ett sätt är, att den som ansvarat för en aktivitet som medfört kostnader, intygar att en faktura upptar korrekt belopp, och att någon av firmatecknarna därefter attesterar och ombesörjer utbetalning.

Medlemsansvarig

För att inte arbetsbelastningen ska bli för tung för kassören kan föreningens styrelse adjungera en medlemsansvarig och på detta sätt ta bort registrering av medlemmar, funktionärer och annat i medlemssystemet Medlem online från kassören.

Registrera nya medlemmar

Första året en medlem går med i er förening så sker medlemsregistreringen automatiskt om de anmäler sig här. Anmäler och betalar personen direkt till er förening så behöver er förening handlägga medlemskapet. När du fått in betalningen är det din uppgift att meddela föreningens medlemsansvariga att registrera medlemmen i vårt medlemsregister, Medlem online. Det är först då medlemmen får sitt medlemnummer och kan skriva ut sitt medlemsbevis, är försäkrad och får tidningen Brukshunden. Det är också först då som ni kan tillgodogöra er personen som er medlem.

Medlemmars avgift andra året

Under förutsättning att medlemsansvarig i föreningen registrerar in era nya medlemmar i Medlem online, kommer förbundet att automatiskt skicka ut en förnyelseavi från och med år två.

Inför årsbokslut och kontrolluppgifter

Har ni frågor och funderingar runt kontrolluppgifter och skattefrågor kontakta Skatteverket direkt via deras hemsida eller deras Facebook, där de svara på frågor.

Från och med 2019-01-01 har Skatteverket ändrat rutinen för hur man redovisar kontrolluppgifter. De redovisas inte längre en gång per år, utan man redovisar kontrolluppgifter varje månad på individnivå till Skatteverket. Länk till information om detta på Skatteverkets hemsida. Kolla även deras Facebooksida som har bra och aktuell information, och instruktionsfilmer.

Detta innebär även att det inte längre skickas ut några kontrolluppgifter via papper, utan man loggar istället in själv på sitt Skattekonto för att se och kontrollera sina uppgifter varje månad eller en gång om året.

Vi har sammanställt en enklare lathund för hur man hittar till "Mina sidor" på Skatteverket (PDF-dokument, 605 kB) för att kunna kontrollera sina månatliga inkomstuppgifter.

Skatteregler för ideella föreningar på Skatteverkets hemsida.

Bokföringsnämndens allmänna råd

Till ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.

Förenklat årsbokslut

Ett förenklat årsbokslut får upprättas av föreningar som har en nettoomsättning (försäljning), med tillägg för bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter, som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor. Ett förenklat årsbokslut ska upprättas enligt K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1).

Länk till Bokföringsnämndens "Att föra bok" och länk information till ideella föreningar.