FAQ - Ändringar i normalstadgar 2020

Här får du svar på de vanligaste frågorna om ändringarna som är genomförda i normalstadgarna som börjar gälla den 1 juli 2020.

Vilka ändringar har genomförts i normalstadgarna 2020?

I och med revideringen av Svenska Brukshundklubbens normalstadgar, som fastställdes av förbundsstyrelsen 2020-06-13, har en del förändringar genomförts i samtliga föreningars normalstadgar. De stora förändringarna är:

  • § 6 Organisation - Bildande av sektion
  • § 7 Medlemsmöte/Fullmäktigemöte Moment 3 Ärenden - Omedelbar justering av punkt 12
  • § 9 Räkenskaper och revision - Val av två revisorer och en revisorssuppleant
  • § 10 Valberedning Moment 2 Valordning - Införande av nytt moment i enlighet med Svenska Brukshundklubbens grundstadgar.

Normalstadgar med färgmarkerade förändringar återfinns i högerkolumnen.

§ 6 Organisation - Bildande av sektion

Denna ändring innebär att det blir möjligt att bilda sektioner under lokalklubbar, rasklubbar med en nivå, regioner eller lokalområden, på platser där underlaget för en fullt fungerande enhet saknas. Sektion styrs då av den bildande instansen. Medlem i sektion (se § 6) anses vara medlem i den bildande instansen.

För mer detaljer se normalstadgarna.

§ 7 Medlemsmöte/Fullmäktigemöte Moment 3 - Omedelbar justering av punkt 12

Gällande ärenden vid års- och fullmäktigemöte ska nu även punkt 12 omedelbart justeras.

§ 9 Räkenskaper och revision - Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Ändringen innebär att antalet revisorer och revisorssuppleanter minskas ned till:

  • 2 revisorer och
  • 1 revisorssuppleant.

§ 10 Valberedning Moment 2 Valordning - Införande av nytt moment

Vad innebär den nya valordningen egentligen?

Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater inför personval vid års- och fullmäktigemöten samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års-/fullmäktigemöten.

För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarna.

FAQ - Valordning

FAQ om valordningen kan läsas här. Här hittar du många frågor och svar på hur den nya valordningen, som för första gången, gäller inför års- och fullmäktigemöten 2021.