Normalstadgar för distrikt

Svenska Brukshundklubbens normalstadgar för distrikt styr verksamheten utifrån grundstadgarna.

Ramarna för våra distrikt

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar ger ramarna för all verksamhet inom organisationen. Vidare regleras verksamheten av distrikts-, lokal- samt rasklubbsstadgar, de sk.normalstadgarna, vilka fastställs av förbundsstyrelsen.

Reviderade normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben fr.o.m. 2020-07-01

Den 1 juli 2020 börjar reviderade normalstadgar för samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben att gälla. Dessa ersätter de normalstadgar som fastställdes av förbundsstyrelsen 2009. Läs nyhet om de av förbundsstyrelsen 2020-06-13 fastställda normalstadgarna här.

Utöver några mindre korrigeringar och förändringar är den största skillnaden i normalstadgarna implementeringen av den nya valordning som är fastställd i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar, som började gälla 2020-01-01. Nu når den nya valordningen i § 10 samtliga nivåer av organisationen, inför personval på kommande års- och fullmäktigemöten.

Information om förändringar samt FAQ

För mer information om normalstadgarnas förändringar, valordning samt FAQ klicka här.

Normalstadgarna består av två delar

Normalstadgarna för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben består av två delar, normalstadgarna samt ett bekräftelsedokument med fastställande av de föreningsspecifika detaljerna som gäller för den aktuella föreningen.

Utskick av reviderade bekräftelsedokument för alla föreningar

Med anledning av revideringen av normalstadgarna 2020 planerar förbundet att skicka ut nya bekräftelsedokument med de föreningsspecifika detaljerna till samtliga föreningar inom organisationen i början av hösten 2020.

Byt ut föreningens normalstadgar!

Det är viktigt att samtliga föreningar ersätter de gamla stadgarna med de nu gällande normalstadgarna samt informerar sina medlemmar och sin organisation om de reviderade normalstadgarna och förändringarna i dessa. Normalstadgarna ska vara tillgängliga för medlemmar och förtroendevalda.

Normalstadgar för distrikt

Enligt grundstadgarna beslutar Brukshundklubbens förbundsstyrelse normalstadgarna för föreningar inom organisationen. För godkännande krävs att dessa följer grundstadgarna och för att säkerställa att så sker togs nya normalstadgar fram 2009, för Brukshundklubbens respektive organisationer. Dessa normalstadgar började gälla 2010-07-01. Fr.o.m. 2020-07-01 gäller nya reviderade normalstadgar för samtliga föreningar inom organisationen.

Nya grundstadgar fr.o.m 2020-01-01

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ, kongressen, beslutade 2019, vid ordinarie kongress samt en skriftlig omröstning under hösten, om revidering av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. Dessa har sedan fastställts av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté (FK). Grundstadgarna är baserade på Svenska Kennelklubbens typstadgar för specialklubbar som beslutades om vid kongressen 2008. De nya grundstadgarna gäller fr.o.m. 2020-01-01. Här kan du läsa om nyheterna i de reviderade grundstadgarna.

Utskottsgrupp för styrdokument

Förbundsstyrelsen har tillsatt en utskottsgrupp inom utskottet för organisation för att bereda alla ärenden gällande bl.a. stadgefrågor. För att kontakta UG styrdokument skicka e-post till styrdokument[at]brukshundklubben.se.