SKK:s utmärkelser

Inom Svenska Kennelklubben finns flera utmärkelser att nominera och ansöka om via Svenska Brukshundklubben, bland annat Hamiltonplaketten och SKK:s förtjänsttecken.

Hamiltonplaketten

Svenska Kennelklubbens hedersamma Hamiltonplakett delas ut i samband med Kennelfullmäktige, som genomförs vartannat år. Plaketten kan tilldelas person "som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften".

Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten från specialklubbar och länsklubbar ska vara poststämplat och Kennelklubben tillhanda senast den 31 december året innan KF.

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och ev. andra klubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens Hamiltonplakett ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan KF.

Nominera mottagare av Hamiltonplaketten

Läs mer om förutsättningar för att nominera medlem här.

SKK:s förtjänsttecken

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken delas ut i samband med Kennelfullmäktige, som genomförs vartannat år. Förtjänsttecknet är avsett att "utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKK:s syften."

Förslag på mottagare av Kennelklubbens förtjänsttecken från specialklubbar och länsklubbar ska vara poststämplat och Kennelklubben tillhanda senast den 31 december året innan KF. Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och andra klubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens förtjänsttecken ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober.

Nominera mottagare av SKKs förtjänsttecken

Läs mer om förutsättningar för att nominera medlem här.