Dispens för träning och tävling 1 mars - 20 augusti

Svenska Brukshundklubben (SBK) har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti.

SBK:s förbundsstyrelse beslutade vid sitt möte 2021-08-28 om nya anvisningar

Anvisningar för prov, tävling, träning och uppvisning under den s.k hundförbudstiden. (PDF-dokument, 159 kB)

Dispenser från 2021 finns nu utlagda

SBK har tidigare av alla 21 Länsstyrelser i Sverige fått tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med lösa hundar i skog och mark under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti.

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § jaktförordningen (1987:905) att Svenska Brukshundklubben (SBK) utan hinder av bestämmelserna i 16 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter får genomföra tränings-, uppvisnings-, prov- och tävlingsverksamhet. Under perioden 1 mars och till och med 20 augusti.

Men alla län har ett eget dokument på tillståndet som ska hållas tillgängligt i samband med genomförandet av prov och tävling.

Se de specifika tillstånd för varje län samt lista på hur SBK:s lokalklubbar är indelade i de 21 länen.

Prov/tävling

Verksamhet med lös hund under den så kallade hundförbudstiden i samband med prov eller tävling ska ledas av en utsedd tävlings/prov ledare, auktoriserad för den gren provet/tävlingen avser.

Träning/uppvisning

Verksamhet med lös hund (enskild eller gruppverksamhet) under den så kallade hundförbuds-tiden i samband med träning eller uppvisning ska ledas av träningsledare, som ska ha ett giltigt träningsledarbevis.

Det följer ett ansvar hos alla klubbar och medlemmar att vara uppmärksamma på vad detta beviljande innebär och en mer detaljerad information finns i det specifika dokument som ska hämtas hem av alla klubbar och distrikt. Några punkter som är värda att beakta är följande:

  • De officiella bruksproven och tävlingarna ska finnas upptagna i det fastställda programmet över sådan verksamhet (SBK Tävling).
  • Ett av kraven för dessa tillstånd är att en av SBK auktoriserad tävlingsledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle. All verksamhet ska vara känd och sanktionerad av den egna klubben.
  • Markägaren och jakträttshavaren ska ha lämnat sitt tillstånd till verksamheten innan den påbörjas.
  • Årligen ska en rapport om verksamheten sändas till Länsstyrelserna, detta sker via SBK centralt. Men för detta behöver vi få in avvikelser i tävlingsprogrammet, så nedan finns ett formulär som ska fyllas i av SBK distrikten/rasklubbarna vid årets slut.

Länk till formulär där SBK distrikten och rasklubbarna ska rapportera avvikelser i tävlingsprogrammet

Länk till Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/