Dispens för träning och tävling 1 mars - 20 augusti

Svenska Brukshundklubben (SBK) har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti.

Dispenser från 2021 finns nu utlagda

SBK har tidigare av alla 21 Länsstyrelser i Sverige fått tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med lösa hundar i skog och mark under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti.

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § jaktförordningen (1987:905) att Svenska Brukshundklubben (SBK) utan hinder av bestämmelserna i 16 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter får genomföra tränings-, uppvisnings-, prov- och tävlingsverksamhet. Under perioden 1 mars och till och med 20 augusti.

Men alla län har ett eget dokument på tillståndet som ska hållas tillgängligt i samband med genomförandet av prov och tävling.

Se de specifika tillstånd för varje län samt lista på hur SBK:s lokalklubbar är indelade i de 21 länen.

Det följer ett ansvar hos alla klubbar och medlemmar att vara uppmärksamma på vad detta beviljande innebär och en mer detaljerad information finns i det specifika dokument som ska hämtas hem av alla klubbar och distrikt. Några punkter som är värda att beakta är följande:

  • De officiella bruksproven och tävlingarna ska finnas upptagna i det fastställda programmet över sådan verksamhet (SBK Tävling).
  • En av Svenska Brukshundklubben särskilt auktoriserad instruktör eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten, vid varje enskilt tillfälle som genomförs med stöd av detta tillstånd.
  • Markägaren och jakträttshavaren ska ha lämnat sitt tillstånd till verksamheten innan den påbörjas.
  • Årligen ska en rapport om antal tillfällen och deltagare i verksamheten sändas till Länsstyrelserna, detta sker via SBK centralt. Men för detta behöver vi få in avvikelser i tävlingsprogrammet, så nedan finns ett formulär som ska fyllas i av SBK distikten/rasklubbarna vid årets slut.

Länk till formulär där SBK distrikten och rasklubbarna ska rapportera avvikelser i tävlingsprogrammet

Träningsledare

Ett av kraven för detta tillstånd är att en av SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle.

Det betyder att all verksamhet ska var känd och sanktionerad av den egna klubben. Så till exempel träningsgrupper (där 4 eller fler personer tränar tillsammans) måste ha en utsedd träningsledare med som på uppmaning kan visa upp sitt träningsledarbevis.

Klubben erhåller träningsledarbevis via distriktet eller rasklubben. Läs mer här om träningsledarbevis. (PDF-dokument, 141 kB)

Länk till Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/