Arrangör - lydnad

Här hittar du information och blanketter för arrangör inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren lydnad.

Arrangör

Arrangören är den klubb som hanterar tävlingen. Man ansöker om att få arrangera tävling, ordnar med protokoll och resultatlistor, genomför hela tävlingen och rapporterar in resultaten i SBK Tävling.

Rätt att anordna officiella lydnadstävlingar har SBK, SKK och till SKK ansluten länsklubb, övriga specialklubbar eller ungdomsförbund.

Inom SBK anordnas officiella lydnadstävlingar av lokalklubb, distrikt eller rasklubb på uppdrag av SBK förbundskansli/förbundsstyrelsen (FS). Startklass och klass 1 beslutas av distriktet, varefter anmälan görs till SBK:s förbundskansli/FS.

Ansökan om tävling

Ansökan om tävling i lydnad görs direkt i SBK Tävling men trots att tävlingarna ska läggas in i SBK Tävling av den egna klubben, gäller fortfarande att lokalklubbarnas och rasklubbarnas lydnadstävlingar beviljas via respektive SBK-distrikts tävlingsavdelning. Det kan vara lämpligt att närliggande distrikt stämmer av med varandra så att det blir spridning av tävlingarna.

Arrangör som inte är en SBK-klubb får själv kontakta det SBK-distrikt där tävlingen arrangeras och göra upp med dem hur krockar av tävlingar undviks. Sveriges Hundungdoms klubbar (SHU) ansöker sina tävlingar hos centrala SHU-kansliet efter överenskommelse med eventuell lokalklubb där tävlingen ska arrangeras. Se dock nedan om domare till icke SBK-klubb.

Klass 3 bör endast i undantagsfall förläggas till samma datum som SM arrangeras.

Datum för ansökan

SBK:s Utskott för prov och tävling har av alla 21 länsstyrelser fått beviljat att ändra ansökningsförfarandet till halvårsprogram.

Nytt beslut taget den 17 maj 2021 av SBK:s Utskott för prov och tävling gällande sista ansökningsdag för prov/tävlingar för år 2021:

Tävlingar som önskas arrangeras

1 juni--31 december 2021

Ska på grund av Coronaviruset ansökas senast den 31augusti 2021

Men därefter är det nedan datum som gäller framledes:

Tävlingar som önskas arrangeras

1 januari--30 juni

Ska vara ansökta senast den 1 november året innan

Tävlingar som önskas arrangeras

1 juli--31 december

Ska vara ansökta senast den 1 maj samma år

Tillägg av tävling eller klasser

Tillägg av lydnadstävlingar i startklass och klass 1 får göras löpande under året, beslut tas av distrikt som sedan anmäler tillägg till SBK:s förbundskansli.

Förklaringar på tävlingskategorier i lydnad som används i tävlingsprogrammet

Delad tävling = Innebär att en tävling är uppdelad på två dagar

Internationellt prov = Gäller endast class 3 (enligt FCI-regler) i lydnad

Förmiddagstävling = Får arrangeras i lydnad

Eftermiddagstävling = Får arrangeras i lydnad

Kvällstävling = Tävlingen startar vanligen vid 17 - 18-tiden

Anskaffande av domare

Det är SBK-distriktens tävlingsavdelningar som utser domare till lydnadstävlingar åt sina underliggande lokalklubbar och till rasklubbarnas lydnadstävlingar som arrangeras i deras distrikt. Vid ansökan om utländska domare ska ansökan gå via Förbundskansliet på formulär som man finner här. Ansökan om utländska funktionärer ska göras 3 månader innan provdatum.

Domare till icke SBK-klubb

Domartillsättningen för SKK:s läns-, special- och rasklubbars lydnadstävlingar ska ske via SBK-distriktens tävlingsavdelningar. Arrangören ansöker om domare till SBK-distriktets tävlingsavdelning där lydnadstävlingen ska arrangeras. Det är därför viktigt att i tid kontakta berört distrikt för att de ska få in även dessa tävlingar i sin planering av kommande års domartjänstgöringar.

Internationella tävlingar

Gäller endast class 3 i lydnad. Internationella tävlingar som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI.

Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om tävlingen ställs in utan att man meddelat FCI kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören.

Vid ansökan om internationell class 3 samma datum som arrangören även arrangerar nationella klasser, ska man lägga in dessa som två olika tävlingar i SBK Tävling. De nationella klasserna ska läggas in på en tävling medan internationell class 3 läggs in på en egen tävling.

Ansök om tävling

Ansökan om att arrangera officiell tävling sker direkt via SBK Tävling.

  1. Logga in med klubbinloggningen.
  2. Klicka på "Administration" i övre högra hörnet.
  3. Klicka på "Tävlingar"
  4. Klicka på "Ny tävling i lydnadsklass", längst ner på sidan.
  5. Följ flerstegsguiden som kommer upp.
  6. När du genomfört alla steg, klicka på "Tävlingar" i menyn. Den ansökta tävlingen finns där.
  7. Klicka på tävlingen och "Ansök om godkännande" i menyn till vänster.
  8. Klart!

Extra anmälningsavgift

Arrangör har rätt att ta en extra anmälningsavgift på max 25 kr per tävlande, avgiften får tas ut vid inomhusarrangemang i lydnad. Denna extra avgift ska arrangören själv ange i SBK Tävling då tävlingen ansöks.

Ändring i tävlingskalendern

Ändringar i fastställd tävlingskalender "tillåts endast om synnerliga skäl föreligger". I ansökan om ändring ska utförlig motivering göras, ansökan skickas sedan till distriktet, som efter beslut vidarebefordrar ansökan till SBK förbundskansli/FS.

Se dokument om ändringar av ansökta prov/tävlingar på sidan Arrangör - bruksprov

Störande hund vid gruppmomenten

Hund som vid gruppmomenten, utan att själv vara provocerad, lämnar sin plats och utan aggression engagerar sig (t.ex. lekinvit) i annan hund ska rapporteras (aggression faller under "Oacceptabelt beteende").

Beslut om rapportering tas av tjänstgörande domare och rapporten insänds via arrangören till SBK tillsammans med redovisningen av tävlingen. SBK kan, grundat på en eller flera insända rapporter, besluta om förbud för hund att delta i lydnadstävling under viss tid.