Förändrad tidsplan och uppmaning

9 juli 2020. Arbetet med att ta fram SBK Specialsök går framåt. Ett utkast till regler är släppt och utvärderandeprov genomförs. Ett förslag till kursplan för provledarutbildning är publicerad och arbete pågår med framtagande av utbildningen. Mer information gällande provledarutbildningen kommer till hösten.

Utkastet till regler för SBK Specialsök används nu vid prov i utvärderingssyfte. Med hjälp av erfarenheter och utvärderingar från genomförda prov vidareutvecklas reglerna löpande för att nå en hög kvalité innan fastställande. Detta genomförs som en öppen process där deltagare och arrangörer får möjlighet att påverka utformningen tillsammans med domarna och projektgruppen. För att få ett tillräckligt underlag för detta krävs ett större antal prov.

Enligt den tidsplan som var fastställd i projektplanen skulle projektet leverera ett förslag till regelverk i slutet av året. Projektgruppen kan konstatera att vi ser en stor negativ påverkan på grund av Corona och dess konsekvenser. Tack vare provets utformning går det utmärkt att genomföra prov i specialsök helt inom ramen för SKK:s begränsningar. Ett antal prov har också arrangerats med gott resultat och ett stort intresse från deltagarna. Tyvärr har antalet varit lågt då många klubbar valt att ställa in sina arrangemang.

På grund av osäkerheten i den fortsatta utvecklingen under året bedömer projektgruppen

• att det inte kommer att kunna genomföras tillräckligt många prov under året,

• att det är osannolikt att nödvändiga utvecklingsaktiviteter med domargruppen kan genomföras under hösten,

• att alla intresserade medlemmar och funktionärer (till exempel riskgrupper) inte kan beredas lika möjligheter till medverkan vid den verksamhet som kan genomföras.

Sammantaget medför detta att projektgruppen inte ser det som rimligt att ett regelverk med god kvalité kan färdigställas enligt tidsplanen. Därmed hinner provet inte bli klart i tid så att det kan bli officiellt från och med 2022. Projektgruppens åsikt är att, då omständigheterna har förändrats så drastiskt, måste provets kvalité prioriteras före uppfyllandet av tidsplanen. Då det för närvarande inte går att bedöma framtida påverkan på grund av Corona, varken i tid eller omfattning, är det i nuläget inte möjligt att ge ett säkert leveransdatum.

Mot bakgrund av ovanstående har Förbundsstyrelsen, efter förslag från projektgruppen, beslutat att skjuta på tidsplanen. Utvecklingsverksamheten ska fortsätta tills vidare i syfte att ta fram ett prov med hög kvalité med det tempo som omständigheterna medger. Tidsplanen kommer att revideras med nytt slutdatum när omständigheterna tillåter.

Vi uppmanar hela organisationen att hjälpa till i utvecklingen av SBK Specialsök!

Projektgruppen är angelägen att så många prov som möjligt arrangeras under året för att få ett bra underlag för det fortsatta arbetet med reglerna. Det finns goda förutsättningar att arrangera prov med full hänsyn till gällande restriktioner. Alla distrikt, lokal- och rasklubbar kan arrangera SBK Specialsök. Tag kontakt med någon av våra domare och provledare för hjälp. Kontaktuppgifter finns här.

Exempel på hur man kan arrangera prov i nuläget med hänsyn till SKK:s begränsningar och Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Enligt reglerna (avsnitt 23) genomförs ingen banvandring och det finns heller inte något krav på gemensam samling eller prisutdelning. Därmed kan anmälda deltagare kallas till en individuell starttid, genomföra sitt prov och sedan lämna platsen. Med en domare och en provledare kan man under en dag genomföra prov med 10-12 deltagare beroende på klass. Med två domare och två provledare kan man genomföra två prov korsvis på samma sökområde med t.ex. 20 deltagare under en dag.

Deltagarna får sin muntliga genomgång av domaren på plats. Protokoll och eventuell placering kan skickas till deltagaren inom tre dagar, till exempel via mail (avsnitt 26 i reglerna).

En rekommendation är att använda sig av lottning tre veckor innan enligt gängse förfarande. Undvik "först till kvarn" då det kan anses förfördelande.

Vid denna typ av arrangemang sker ingen gemensam prisutdelning. Det är upp till arrangören om priser ska delas ut. Dessa kan till exempel avhämtas i efterhand eller så kan vinnaren erhålla en gratis start vid klubbens nästa prov etc. Här får fantasin råda!

För att vi ska kunna utvärdera provet är det viktigt att de domare och provledare som har utbildatsinom projektet anlitas. Proven ska också genomföras utan avsteg från det regelutkast som finns på hemsidan.

Projektgruppens förhoppning är att vi så snart som möjligt ska kunna arrangera proven med andraförutsättningar, men gläds åt denna möjlighet till verksamhet under tiden.Lycka till med era arrangemang och tack för hjälpen!

Projekt SBK Specialsök

Ola Folkesson
Projektledare