Svart riesenschnauzerhuvud framför blommande träd
Svart riesenschnauzerhuvud framför blommande träd
Svart riesenschnauzerhuvud framför blommande träd

Genomförd kongress 2023

17 maj 202317 maj 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Helgen den 13 – 14 maj genomfördes årets upplaga av Svenska Brukshundklubbens kongress på Radisson Blu Arlandia Hotel.

Kongress 2023

Kongressförhandlingarna leddes tryggt och inspirerande av mötesordförande Ellinor Eriksson med hedersordförande Staffan Thorman som vice mötesordförande. 18 distrikt och 16 rasklubbar var representerade med delegater.

Mottagare av förtjänstmedalj samt Agriastipendiet

Till förhandlingarna var mottagare av Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj och Agriastipendiet inbjudna för att hedras och ta emot sina medaljer vid en utdelningsceremoni i anslutning till kongressmiddagen.

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj:

Ulf Jernestål, Martti Keskinen, Annika Klang och Hans Rosenberg.

Stipendiater 2022:

Årets eldsjäl - Christer Malmström, Årets klubb - Lidköpings Brukshundklubb, Årets tjänstehundsekipage - Kiril Hristov och golden retrievern Killian samt Årets utbildare - Lena Larson.

Det gångna året

Två diskussionsforum hade inför kongressen berett verksamhetsberättelsen för 2022 och övriga kongresshandlingar. Det gångna verksamhetsåret godkändes av kongressen och lades till handlingarna. Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse föredrogs och kongressen fastställde de presenterade balans- och resultaträkningarna samt beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2022.

Det kommande året

Kongressen fastställde förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan inklusive mål och fokusområden för 2024–2026. Förbundsstyrelsens förslag om höjd medlemsavgift för 2024 avslogs, och blir oförändrad. Kongressen beslutade vidare om preliminära medlemsavgifter för 2025–2026 samt framlagt förslag på rambudget för 2024 samt preliminär rambudget (riktlinjer) för 2025–2026.

Ny förbundsstyrelse

I den nya valordningens nomineringsprocess hade det, utöver valberedningens förslag, inkommit två ytterligare nomineringar. Efter genomförda voteringar stod det klart att kongressen valde förbundsstyrelse i enlighet med nedan.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse 2023/2024

Förbundsordförande Christer Erixon
1:e vice ordförande Camilla Rönnqvist
2:e vice ordförande Malin Holländer
Skattmästare Lars Carlborg
Ledamot Elisabeth Arebark
Ledamot Fredrik Berg
Ledamot Jeanette Forssman
Ledamot Arne Jonsson
Ledamot Peter Lind
Suppleant 1 Carin Josefsson
Suppleant 2 Stephanie Robertsson
Suppleant 3 Ann Carlson
Vi gratulerar de nyvalda och önskar den nya förbundsstyrelsen varmt lycka till i sitt arbete! 

Kongressen beslutade enhälligt att kalla Piia Nora och Barbro Olsson som hedersledamöter i förbundet. Varmt tack för era fina insatser i förbundsstyrelsen!

Mer information om förbundsstyrelsen kan du läsa här.

Förbundets revisorer

Kongressen gick på valberedningens förslag vid val av revisorer och valde:

Auktoriserad revisor Kerstin Hedberg, ordinarie
Lekmannarevisor Klas Nordblom, ordinarie
Auktoriserad revisor Peter Svensson, suppleant
Lekmannarevisor Göran Tillberg, suppleant

Förbundets valberedning

Kongressen beslutade att välja om Anna Persson (sammankallande), Peter Sjöberg och Helén Wallman att ingå i förbundets valberedning.

Följande personer ingår nu i förbundets valberedning:

Anna Persson, sammankallande
Anders Brorsson
Tomas Knuutila
Peter Sjöberg
Helén Wallman

Mer information om valberedningen kan du läsa här.

Motioner

Till kongressen hade det inkommit 13 motioner. Motionerna och förbundsstyrelsens yttrande över motionerna finns att läsa i kongresshandlingarna här.

Motion 1: angående info och hjälp till lokalklubbars kassörer bifölls.

Motion 2: angående låsning av utbildningsmodell för hundägare i femårsperioder avslogs.

Motion 3: angående möjlighet till validering avslogs.

Motion 4: angående underlätta instruktörsutbildningen inom SBK avslogs.

Motion 5: angående projektgrupp bruks 2025 bifölls, i enlighet med av Blekingedistriktet inlämnat tilläggsyrkande om att den första punkten i yrkandet ströks och FS uppdrogs att tillsätta en arbetsgrupp.

Motion 6: angående utbildning av träningsfiguranter bifölls.

Motion 7: angående digitala års- och medlemsmöten för rasklubbarna konstaterades besvarad.

Motion 8: angående digitala motioner konstaterades besvarad.

Motion 9: angående föreningscoacher och uppsökande verksamhet konstaterades besvarad.

Motion 10: angående stärkande av Svenska Brukshundklubbens disciplinära möjligheter bifölls, i enlighet med av Skånedistriktet inlämnat tilläggsyrkande om att den tredje punkten i yrkandet ströks.

Motion 11: angående bildande av arbetsgrupp med ansvaret för avelsrelaterade frågor avslogs.

Motion 12: angående bildande av eget utskott för mentalitet avslogs.

Motion 13: angående tillfälligt medlemskap för deltagande på MH avslogs.

Varmt tack till alla närvarande för deltagande och engagemang vid årets kongress!

På återseende 2024!