Mask i magen på hundar

Inälvsparasiter ger ofta inga direkt synliga symtom och de symtom som uppkommer kan vara svåra att tolka. Här får du information genom oss i Svenska Brukshundklubben.

Svårtolkade symptom

Parasiter i pälsen upptäcks ofta genom att djuret kliar sig eller att man ser dem krypa i hårremmen. Med parasiter inne i kroppen, till exempel inälvsparasiter, är det en helt annan sak. Ofta ger maskarna inga direkt synliga symtom och de symtom som uppkommer kan vara svåra att tolka. Exempel på fysiska symtom som djuret får kan vara diarré, dålig tillväxt, svaghet, hosta, torr och livlös päls, och tjock rund buk hos valpar.

Vanligt med mask hos valpar

Valpar har ofta mask då de smittas från tiken (föds med mask), detta trots att tiken tidigare blivit avmaskad. Varje hund kan ha ett stort antal maskar som urskiljer tusentals ägg i omgivningen. Man har visat att dessa ägg kan överleva i naturen i flera år, trots olika temperatur och andra faktorer. Därför är det viktigt att unga djur behandlas enligt ett visst schema för att kontrollera parasitbördan hos djuret under resten av livet.

Vuxna hundar

Vuxna hundar är inte lika utsatta för inälvsmask som valpar. De flesta av våra hundar är inte lika aktiva jägare i naturen och smittas därför mindre än till exempel katter. Dock i vilda hundpopulationer, där djuren lever av fångade byten, är parasitbördan jämförbar med den vilda faunan (50-80 % har mask). I större undersökningar, gjorda på senare tid, har visat att 5-6,7 % av vuxna hundar i Sverige urskiljer spolmaskägg. Om våra hundar skulle fånga bytesdjur som föda vore situationen annorlunda. Hundar som vistas mycket ute i naturen, till exempel jakthundar eller brukshundar, har av denna anledning större risk att få mask än "stadshundar".

Sjukdom och smitta

Betydelsen av inälvsmask hos hundar har två aspekter. Dels kan de smitta oss människor med mask och dels kan de själva bli sjuka av maskarna. Av betydelse för hunden och katten är vilken ålder djuret har. Unga djur är utsatta av massiv smitta från moderdjuret. Av denna anledning kan unga djur få varierande symtom (milda till kraftiga). Vuxna djur är oftast inte infekterade i samma grad som unga, därför ses vanligtvis inga eller milda symtom av dessa maskar.

Den vanligaste, bandmasken, ger inga symtom på våra djur. Spolmask och andra maskar kan därimot ge djuret problem ibland. Om din hund har några av omnämnda symtom eller om den hostar kan den ha mask. Hundar som tidigare haft mask i vuxen ålder eller som vistas i kennelmiljöer har ökad risk att smittas.

Det är bra att se på djurets avföring. Bandmasken avslöjar sig genom att visa små risgrynsliknande segment (ibland rör de på sig).

Hundvalpar bör avmaskas redan vid 2-3 veckors ålder. Detta eftersom spolmaskens livscykel är ca 3 veckor, härmed hindrar man parasiten att kunna föröka sig till en ny generation.

Avmaska vid utlandsresa

I samband med resa med hunden eller katten till utlandet finns det krav på att avmaska enligt Jordbruksverkets regler. Våra djur har risk att smittas av andra i utlandet förekommande parasiter och om djuret visar tecken på sjukdom skall det undersökas av veterinär som har kunskap om parasiterna. Han kommer att ta relevanta prover för att påvisa vilka problem som föreligger och behandla ditt djur på bästa sätt.

Rundmask

Den vanligaste rundmasken hos hund är spolmask. Spolmask ses hos de flesta valpar, då de överförs med mjölken från moderdjuret. Valparna kan även födas med mask eftersom larver kan vandra från tiken till valparna redan i fosterlivet. I tarmen hos valparna kommer maskarna att växa sig stora, ca 6-18 cm långa, och om dessa är många till antal belasta det unga djuret.

Den vuxna masken kommer att urskilja ett stort antal ägg i omgivningen (en spolmask har kapcitet att urskilja flera hundra tusen ägg per dygn) och smitta andra djur.

Symptom

Symptomen kommer att variera från djur till djur och är beroende på hur allvarlig smittan är. Exempel på symtom är dålig tillväxt, tjock och rund buk, glanslös päls eller hosta.

Hos valpar vandrar larverna över till lungorna och orsakar hosta hos valpen. Detta sker inte hos den vuxna hunden. Hos vuxna djur etablerar sig maskarna i tarmen eller att larvstadier av maskarna vandrar ut i andra organ i kroppen där de lägger sig i en vilofas (inkapslade). Dessa vilande stadier kommer att aktiveras vid dräktighet och vandra till foster eller mjölkkörtlarna hos tiken. Då har smittan överförts till nästa generation och parasitens livscykel är avslutad.

Andra arter av rundmask kan ha andra smittvägar. Generelt sett kan man säga att det finns många möjligheter för kontakt med rundmasksmitta. Spolmask är ofta enkel att behandla med registrerade avmaskningsmedel, men man bör komma ihåg att dessa medel inte har långtidseffekt och att ditt djur kan smittas igen.

Bandmask

Bandmask skiljer sig från rundmask genom att vara platta (som namnet antyder) och segmenterade. Det finns många olika arter och de smittar hund och katt via mellanvärdar. Det innebär att hunden eller katten skall äta ett annat djur – mellanvärden – för att få infektionen i sig.

Mellanvärdar

Mellanvärden kan till exempel vara en mus eller en loppa som har fått bandmask i sig genom att äta ett bandmaskägg. Detta ägg har utvecklats till en infektionsduglig cysta som när den blir uppäten av hunden eller katten kommer att borra fast sig i hundens tarmslemhinna och utvecklas till en vuxen mask. De segment som ses i den bakre delen av masken kommer att lossna. Dessa är i själva verket äggkapslar som ofta ses i djurets avföring och många gånger runt analöppningen på infekterade katter. Då smittan alltid kommer från mellanvärdar är vuxna djur mer utsatta för bandmask än valpar.

Riskgrupper och symptom

Den största riskgruppen är jakthundar som äter rått kött eller inälvor eller hundar som får loppinfektioner. Det utvecklas inte någon nämnvärd grad av immunitet mot bandmaskinfektioner. Symtomen är ofta ospecifika och ger i regel inte anledning till sjukdom hos hund eller katt. Det är mer en otrevlig känsla att ha mask samt att pälsen blir matt och glanslös.

Källa: Novartis