Ögon

Vissa ögonskador hos hundar kan lätt behandlas hemma, andra kräver omedelbar veterinärvård. Vi i Svenska Brukshundklubben har samlat tips och råd.

Ögonsjukdomar hos hundar kan orsakas av skador, av medfödd disposition eller vara ärftligt betingade. Undersök ögonen regelbundet och leta efter flytningar, grumlingar, rodnad, blödning eller andra förändringar. Vidgade pupiller i bra ljus tyder på rädsla, smärta, upphetsning eller chock.

Skador på ögonen

Ge första hjälpen vid uppenbara skador och skydda ögonen så att de inte skadas ytterligare. Åk till veterinären så snart som möjligt. Alla ögonskador kan leda till allvarliga bestående men. En liten rispa på hornhinnan kan, om den inte behandlas, bli infekterad och leda till blindhet. Oavsett hur, när eller var ögat har blivit skadat bör man alltid se till att hunden undersöks av veterinär.

Bindhinnekatarr

Bindhinnekatarr, konjunktivit, är mycket vanlig på hundar. Yttre orsaker kan vara damm, sand och andra främmande föremål som tränger in under ögonlocken. Yttre våld, exempelvis stick och slag kan även ge upphov till inflammation. Ibland kan bindhinnekatarr vara följdsymptom vid infektionssjukdomar eller vid vissa inre organiska sjukdomar. Kännetecken till bindhinnekatarr är rodnad och ansvällning av bindhinnorna, ökat tårflöde och småningom varflöde.

Torrt öga

Torrt öga, keratoconjunktivitis sicca (KCS) innebär att mestadels äldre hundar drabbas av nedsatt tårsekretion. Orsaken kan vara kronisk inflammation i bindhinnan, valpsjuka, allergi, yttre våld mot tårkörtlarna, påverkan från långvarig sulfabehandling, med mera. Många gånger kan orsaken inte fastställas.

Typiskt för torrt öga är att det samlas en tjock, seg massa, som dels finns i ögonvrån, dels klibbar fast på öga och ögonlock. På grund av den minskade tårproduktionen blir ögat irriterat, hunden blinkar och visar att den har ont. Får hunden ingen behandling blir hornhinnan sårig, ogenomskinlig och mörkfärgad. Behandlingen kan vara medicinsk och innebära att man flera gånger dagligen tillför tårersättningsmedel. I svårare fall kan det vara nödvändigt med operation.

Snöblindhet

Vid snöblindhet, som även kan drabba hundar, skadas ögats hornhinna av ultraviolett ljus som reflekteras från snö och stora vattenytor. Några timmar efter att oskyddade ögon utsätts dylika ljusstrålar uppkommer små sår, bindhinnekatarr, rikligt tårflöde och kramp i ögats ringmuskel. Om symtomen kvarstår efter ett dygn måste veterinär snarast kontaktas.

Disposition för ögonskador

En del hundar är särskilt disponerade för vissa ögonskador, exempelvis entropion, inrullning av ögonlock. Hår på ögonlockets utsida ligger an mot ögongloben och förorsakar irritation. Inåtrullningen medför att hudens hårstrån skaver mot hornhinnan. Tillståndet är mycket plågsamt för hunden. Den försöker dra ögat tillbaka så långt som möjligt, vilket medför att ögonlocket rullas in ännu mer. Detta i sin tur leder till skavsår på hornhinnan.

Utåtvikta ögonlock

Utåtvikta ögonlock kallas ektropion; hängande undre ögonlock med fickbildningar där det samlas hårstrån, växtpartiklar och var. Kan vara kombinerat med entropion. Det är inte ovanligt att mittersta delen av undre ögonlocket är utåtvikt, medan den yttre och den inre delen av ögonlocket är inåtrullade. Eftersom det undre ögonlocket ligger an mot hornhinnan fördelas tårvätskan dåligt över ögat och det uppstår lätt ögoninfektionen.

Felställda hår i ögonlockskanterna

Distichiasis, felställda hår i ögonlockskanterna, innebär att det finns ett eller flera ögonhår som växer på själva ögonlockskanten eller på insidan av ögonlocket. Där ska det normalt inte växa några hår. Dessa hår irriterar ögat när hunden blinkar och bindhinnekatarr blir ofta följden. I vissa fall kan håren även ge skavsår på hornhinnan. I lindrigare fall kan man själv plocka bort dessa ögonhår med pincett. Tyvärr återkommer håren vanligen. Det kan bli nödvändigt att veterinären opererar eller bränner bort dem.

Körsbärsöga

Cherry eye "körsbärsöga", tillstånd då en förstorad ögonlockskörtel på blinkhinnans bakre yta blir synlig i inre ögonvrån. Det ser betydligt värre ut än vad det är och behandlas genom operation av körteln.

Linsluxation

Linsluxation innebär att linsen i ögat lossnar helt eller delvis genom att de tunna upphängningstrådarna går av. Symtomen varierar beroende på om linsen faller framåt eller bakåt. Om den faller framåt kan det bli en tryckökning i ögat (glaukom), som är mycket smärtsam.

Hornhinnan

Förtjockning av hornhinnan

Hornhinneförtjockning innebär en onormal förtjockning av hornhinnan med åtföljande kärlinväxning och pigmentering (inlagring av färgämnen) - pannus. Får inte hunden någon behandling blir hornhinnan så småningom så förtjockad att hunden blir blind.

Grumling av hornhinnan

Hornhinnegrumling, blue eye, är en allergisk reaktion i ögats främre delar. Den medför bland annat en ökad vätskemängd i hornhinnan, som då blir förtjockad, ogenomskinlig och ljusblå. Denna hornhinneförändring ses i samband med naturlig infektion med smittsam leverinflammation (HCC) och förekom tidigare som biverkan till följd av vaccination mot just denna sjukdom. I vissa fall läker skadan utan behandling, men ibland kan allvarliga komplikationer uppstå. Hornhinnegrumling ses även vid glaukom.

Missbildning av hornhinnan

Hornhinnemissbildning, corneadermoid, är medfödd och innebär att ett stycke hud med långa hår sitter på hornhinnan. Missbildningen avlägsnas genom operation. Det finns en rad ärftligt betingade ögonsjukdomar, till exempel:
PHTVL/PHPV (Persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/Persistent hyperplastic primary vitreous) ögonsjukdom som innebär att utvecklingen av lins och glaskropp störs när fostren är cirka 30 dagar gamla. Valparna föds med outvecklad eller deformerad lins. Genom ögonspegling vid sju veckors ålder kan man konstatera om hunden drabbats av sjukdomen.

Progressiv retinal atrofi

PRA, progressiv retinal atrofi, ärftlig ögonsjukdom, vilken innebär att näthinnan successivt förtvinar och hunden blir blind.

Retinal dysplasi

RD, retinal dysplasi, felaktig utveckling av näthinnan med partiell eller total avlossning.

Hälsoprogram genom SKK

Svenska Kennelklubben (SKK) har utarbetat hälsoprogram för flertalet ärftligt betingande ögonsjukdomar. Hälsoprogrammet kan exempelvis bestå i krav på ögonlysning av avelshundar.

Källa: Brukshunden
Text: Lisbeth Högman