Bakgrund till digital kongress

Information om Svenska Brukshundklubbens digitala kongresser 2020 och 2021.

2021

Digital kongress 2021

2021-01-13

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har med anledning av den rådande situationen med covid-19 beslutat att även 2021 års kongress kommer att genomföras digitalt.

Kongressen genomförs den 8 – 9 maj som ett digitalt fullmäktigemöte på distans, i enlighet med Svenska Kennelklubbens riktlinjer, genom videokonferens med de digitala verktygen Zoom och VoteIT.

Höstens lyckade digitala kongress får därmed en digital uppföljare med förhoppning om att samhällssituationen ser annorlunda ut 2022 så att förbundet då äntligen kan få arrangera en fysisk kongress igen.

Inför kongressen kommer förberedande diskussionsforum att genomföras för distrikt och rasklubbar.

Mer information om genomförande och anmälan skickas i kallelse till distrikt och rasklubbar.

2020

Med anledning av den situation som råder med covid-19 har förbundsstyrelsen beslutat att genomföra 2020 års kongress som ett digitalt fullmäktigemöte på distans den 24 - 25 oktober. Detta för att följa de av myndigheter angivna råden och på detta sätt bidra till minskad smittspridning.

Svenska Kennelklubben har gett Svenska Brukshundklubben dispens att genomföra den årliga kongressen under oktober istället för under maj månad. Svenska Brukshundklubben har hos Kennelklubben ansökt om att få genomföra kongressen som ett digitalt fullmäktigemöte på distans genom Kennelklubbens försorg.

Svenska Brukshundklubben följer Svenska Kennelklubbens riktlinjer och kongressen kommer att genomföras enligt de förutsättningar som Svenska Kennelklubben beslutat. Bland annat gäller:

  • Vid fullmäktigemöten som genomförs på distans ska varje deltagande klubb, distrikt eller motsvarande utse EN delegat som bär samtliga röster och en ersättare till den utsedde delegaten.
  • Alla delegater måste ha tillgång till (minst) en digital enhet under mötets gång (dator, surfplatta, mobil eller motsvarande).
  • Närvarorätt vid mötet tillkommer (förutom för delegaterna) styrelsen, valberedningen, revisorer, mötets ordförande och av SKK utsedd rösträknare.

Kallelse skickas ut till distrikt och rasklubbar i månadsskiftet augusti/september. Förbundsstyrelsen kommer att föra dialog och informera om upplägget både på hemsidan och i direkt kommunikation med distrikt och rasklubbar i bland annat dialogmöten.

2020-05-19

2020 års kongress genomförs digitalt

Med anledning av Covid-19 har Svenska Brukshundklubben fått beviljad dispens från Svenska Kennelklubben att få genomföra kongressen under hösten i stället för mitten av maj.

Förbundsstyrelsen har vid sitt sammantäde 2020-05-16 beslutat att kongressen kommer att genomföras den 24–25 oktober som ett digitalt fullmäktigemöte på distans. Varje distrikt och rasklubb kommer att få utse EN delegat och en ersättare för denne. Mer information om genomförande samt anmälan kommer skickas i en kallelse till distrikt och rasklubbar under sensommaren.

2020-03-18

För Svenska Brukshundklubben är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet.

Förbundet följer noga information och råd från svenska myndigheter om Corona/Covid-19. Ett antal försiktighetsåtgärder har sedan en tid tillbaka redan genomförts för att förebygga och för att säkerställa våra medlemmars och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning på centrala arrangemang.

Kongressen 2020 skjuts upp till hösten 2020

Med anledning av utvecklingen av Corona/Covid-19 har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse i ett per capsulambeslut 2020-03-17 beslutat att skjuta upp 2020 års kongress till hösten 2020. Svenska Brukshundklubben har hos Svenska Kennelklubbens sökt dispens om att flytta fram kongressen 2020, vilket har beviljats av presidiet för Svenska Kennelklubben. Nytt datum och plats kommer att delges längre fram.

Med anledning av ovan återkallas samtliga inbjudningar till kongressen 2020. Nya kallelser och mer information kommer att skickas ut längre fram.