Valberedningen i förbundet

Valberedningen i Svenska Brukshundklubben lämnar inför kongressen förslag på lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen.

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att ta fram och lämna förslag på lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen. De föreslår även namn för ordförande och vice ordförande att leda kongressförhandlingarna.

Valberedningens arbete styrs av valberednings-PM, fastställt av kongressen. Även den nya valordningen i Svenska Brukshundklubbens reviderade grundstadgar anger hur valberedningen ska arbeta och rutiner för detta. Senast den 1 januari ska valberedningen presentera ett preliminärt förslag.

Gruppens slutliga förslag inför kongressen lämnas till förbundsstyrelsen senast 1 mars. Valberedningen informerar om sitt arbete och sitt förslag bl.a. här på hemsidan och i varje års kongresshandlingar.

Mandattid

Valberedningen består av fem ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt två ledamöter ska väljas vid varje ordinarie kongress.

Du kan föreslå kandidater

Som medlem i Svenska Brukshundklubben har du möjlighet att nominera personer som du tycker ska representera organisationen i förbundsstyrelsen. Välkommen att mejla valberedningen[at]brukshundklubben.se.

Valberedningen tar alla nomineringar i beaktande. De väljer ut de kandidater som de anser ska ingå i valförslaget till kongressen. Delegater från rasklubbar och distrikt går sedan till val under kongressen.

Kontakt

Kommunikation och kontakt med förbundets valberedning görs på e-post valberedningen(a)brukshundklubben.se.

Distrikt och rasklubbar kan nominera ytterligare kandidater

I och med den nya valordningen i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar kan distrikt och rasklubbar, efter valberedningens preliminära förslag, i enlighet med styrelsebeslut, fram till den 20 januari kongressåret inkomma med ytterligare nomineringar av kandidater, att komplettera valberedningens preliminära förslag med. Nominering görs på den till distrikt och rasklubbar utskickade nomineringsblanketten. Läs mer om rutinen för nomineringen här.

Valbara på kongressen

Valbara personer vid kongressen är de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.

Viktiga datum

15 november - lokalklubbar och lokalområden skickar sina svar och förslag till sitt distrikt och rasklubb för sammanställning.
5 december - distrikt och rasklubbar skickar sina yttranden och svar till valberedningen för sammanställning.

Vald valberedning

Följande personer är valda av kongressen att ingå i förbundets valberedning:

Namn

Mandat

Anna Persson, sammankallande Går ut 2022
Anders Brorsson Går ut 2022
Annika Hansson Går ut 2022
Peter Sjöberg
Går ut 2023
Helén Wallman Går ut 2023

Valberedningen informerar

Kommunikation med organisationens samtliga nivåer är viktig i valberedningens arbete med att ta fram förslag på ny förbundsstyrelse inför kommande kongress. Valberedningen informerar bl.a här på hemsidan.