Hund i högt gräs
Hund i högt gräs
Hund i högt gräs

Kongressen 2022

Sammanfattning och kongressprotokoll

05 jul 202205 jul 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Helgen den 7 – 8 maj genomfördes årets upplaga av Svenska Brukshundklubbens kongress. I år kunde vi äntligen träffas och genomföra förhandlingarna fysiskt på Radisson Blu Arlandia Hotel. Förhandlingar som tryggt och inspirerande leddes av mötesordförande Ellinor Eriksson med hedersordförande Staffan Thorman som vice mötesordförande. 18 distrikt och 14 rasklubbar var representerade med delegater.

 

Kongressen inleddes med en diskussion om hur valordningen i våra grundstadgar skulle tolkas gällande hur resultatet av röstning vid personval skulle hanteras, då det förekom fem valbara personer till fyra poster i förbundsstyrelsen och mandattiden varierade. Kongressen beslutade efter votering att det vid val av ledamöter skulle skrivas fyra namn på valsedlarna och att mandattiden avgjordes genom att de tre personer som fick flest röster valdes på en mandattid om två år och att den fjärde personen valdes på en mandattid av ett år. Detta med röstsiffrorna 150 röster mot 110 röster.

Protokoll

Nu finns årets kongressprotokoll att läsa här på hemsidan.

Mottagare av förtjänstmedalj samt Agriastipendiet

Till förhandlingarna var mottagare av Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj för åren 2020 – 2022 inbjudna att ta emot sina medaljer vid kongressmiddagen.

 

2022: Marie Grönberg, Barbro Lund och Sven-Erik Svensson

2021: Ulf Uddman

2020: Claes von Gegerfelt, Åsa Lind och Klas Widén.

 

Till förhandlingarna var även mottagare av Agriastipendiet för åren 2020 – 2022 inbjudna till kongressmiddagen.

 

2021: Årets eldsjäl Eva-Stina Andersson (Vännäs Brukshundklubb), Årets klubb Orust Brukshundklubb samt Årets utbildare Ingela Dahlstedt (Orust Brukshundklubb).

2020: Årets eldsjäl Gunnel Crona (Härnösands Brukshundklubb), Årets klubb Matfors Brukshundklubb, Årets utbildare Daniel Svensson (Kungsbacka Brukshundklubb) samt Årets tjänstehundsekipage Diana Bergström och Macie (Melleruds Brukshundklubb).

2019: Årets eldsjäl Lars Olsson (Karlskrona Brukshundklubb), Årets klubb Orust Brukshundklubb samt Årets utbildare Agneta Fast (Bro-Håbo Brukshundklubb).

Det gångna året

Det gångna verksamhetsåret godkändes och lades till handlingarna efter att delegaterna fått verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse föredragna samt fastställt de presenterade balans- och resultaträkningarna och beviljat förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021.

Det kommande året

Kongressen fastställde även förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan inklusive mål och fokusområden för 2023–2025, förbundsstyrelsens förslag på medlemsavgifter för 2023 samt preliminära medlemsavgifter för 2024–2025 samt framlagt förslag på rambudget för 2023 samt preliminär rambudget (riktlinjer) för 2024–2025.

Ny förbundsstyrelse

I den nya valordningens nomineringsprocess hade det, utöver valberedningens förslag, inkommit en ytterligare nominering från Skånedistriktet. Efter genomförd votering stod det klart att kongressen valde förbundsstyrelse i enlighet med nedan.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse 2022/2023

Piia Nora, förbundsordförande
Anneli Hultman, 1:e vice ordförande
Barbro Olsson, 2:e vice ordförande
Lars Carlborg, skattmästare
Fredrik Berg, ledamot
Jeanette Forssman, ledamot
Arne Jonsson, ledamot

Peter Lind, ledamot
Camilla Rönnqvist, ledamot
Elisabeth Arebark, suppleant 1
Carin Josefsson, suppleant 2
Martina Bach, suppleant 3

 

Vi gratulerar de nyinvalda Jeanette Forssman, Camilla Rönnqvist och Martina Bach och önskar den nya förbundsstyrelsen varmt lycka till i sitt arbete! 

 

Varmt tack till avgående Gunilla Andersson, Anders Östling och Åsa Tiderman för era fina insatser i förbundsstyrelsen!


Mer information om förbundsstyrelsen kan du läsa här.

Kallande av hedersledamot

Förbundsordförande Piia Nora meddelade att förbundsstyrelsen enhälligt beslutat att föreslå kongressen att kalla Anders Östling som hedersledamot i förbundet. Kongressen beslutade att bifalla förslaget. Varmt grattis Anders!

Förbundets revisorer

Årets kongress gick på valberedningens förslag vid val av revisorer och valde om:


Auktoriserad revisor Kerstin Hedberg, ordinarie
Lekmannarevisor Klas Nordblom, ordinarie
Auktoriserad revisor Bengt Beergrehn, suppleant
Lekmannarevisor Göran Tillberg, suppleant

Förbundets valberedning

Kongressen beslutade att välja om Anna Persson (sammankallande) och Anders Brorsson att ingå i förbundets valberedning. Valberedningen fick även en ny ledamot i Tomas Knuutila. Annika Hansson stod inte för omval inför årets kongress.

 

Varmt tack för dina insatser Annika!

 

Följande personer ingår nu i förbundets valberedning:

Anna Persson, sammankallande
Anders Brorsson
Tomas Knuutila
Peter Sjöberg

Helén Wallman

 

Mer information om valberedningen kan du läsa här.

Motioner

Till kongressen hade det inkommit sex motioner. Motionerna och förbundsstyrelsens yttrande över motionerna finns att läsa i kongresshandlingarna här.

 

Motion 1: angående tydligare uppdrag till förbundsstyrelsen för långsiktig utveckling av Brukshundklubben avslogs men med uppdrag åt FS.

Motion 2: angående uppdragsbeskrivning för distrikt bifölls, efter omröstning, i sin helhet med röstsiffrorna 115 röster för förbundsstyrelsens yrkande att avslå den nästsista att-satsen och 145 röster för yrkandet att bifalla motionen i sin helhet.

Motion 3: angående konsekvenser av flera fullvärdiga medlemskap avslogs.

Motion 4: angående avel och hälsa hos bruksraserna avslogs.

Motion 5: angående tydligare utbildningsordning var tillbakadragen.

Motion 6: angående anslutning till Caniva var tillbakadragen då FS ska göra en mer genomgripande konsekvensanalys gällande Caniva.

Varmt tack till alla närvarande för deltagande och engagemang vid årets kongress! På återseende 2023!