Ingång blivande hundhall med skylt grisningsavdelning
Ingång blivande hundhall med skylt grisningsavdelning
Ingång blivande hundhall med skylt grisningsavdelning
Logotyp Visby BK Blågul trsp

SBK Gotlandsdistriktet

Projekt Hundhall

Visby Brukshundklubb

15 jan 202415 jan 2024

Visby BrukshundklubbVisby Brukshundklubb

Visby BK har ansökt om stöd från Allmänna Arvsfonden för att i samarbete med Gotland Grönt Centrum i Lövsta/Roma bygga om ett före detta grishus till hundhall. Fastigheten där ombyggnaden avses att göras ägs i grunden av Region Gotland. Gotland Grönt Centrum AB arrenderar byggnaden.

 

Syfte

Ur ansökan:

”Vi vill genomföra projektet med att bygga en inomhusträningshall avsedd för aktiviteter med hund för att kunna skapa goda förutsättningar för hundträning året runt, skapa förutsättning för alla oavsett funktionsvariation att mötas, träna och utvecklas.

Syftet är också att ha en plats för att kunna arbeta med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd med skolhundar, hundunderstödd aktivitet och pedagogik öppet för Gotlands alla barn och ungdomar.

Vi förväntar oss att en hundträningshall ger såväl ideella hundorganisationer, hundaktiva på Gotland, Gotlands hundungdom, skolor och pedagogiska verksamheter en naturlig plats för lärande och utveckling.

Hundträningshallen kommer även att nyttjas till andra aktiviteter för ungdomar och vuxna med funktionsvariation. Hittills har vi identifierat att mattcurling och boccia passar bra på samma underlag som hundträning.

Målet är att hundträningshallen skall vara en naturlig plats att mötas på året runt. Satsningen på en gemensam hall ger möjlighet till att ordna träningsgrupper i alla hundsporter som bedrivs. Det ger möjligheter att ta instruktörer till Gotland från fastlandet i och med tillgången till en större hall.

Vi vill kunna bedriva en mer aktiv hundverksamhet med ungdomar. Använda hundarna som ett pedagogiskt verktyg i ungdomsverksamheten. Inom ett halvår kommer Gotland ha minst tre utbildade pedagoghundar. En pedagoghund kan tillsammans med sin förare hjälpa barn, ungdomar och elever att klara skolan på ett bättre sätt. Hunden tillsammans med hundförare/lärare hjälper eleverna att fungera som en motivator eller dörröppnare för lärandet och kan hjälpa till för att öka självförtroende, självkänsla och utveckla språk och kommunikation. Den medverkar till att höja motivation och inspirera till utveckling och lärande.”

Byggnaden

Den lokal som ska göras iordning är ett gammalt grishus. Fastigheten där ombyggnaden avses att göras ägs i grunden av Region Gotland. Gotland Grönt Centrum AB arrenderar byggnaden.

Byggnaden är 15 meter bred och 65 meter lång med en takhöjd på 2,6 meter. Byggnaden har rejäla isolerade väggar. Det finns vattenburen värme från en flispanna framdragen till byggnaden vilket möjliggör en fossilfri uppvärmning av lokalerna. Takbjälkarna är självbärande vilket gör att inga stolpar behöver sättas upp som hindrar och är i vägen.

Behov av ombyggnad

Betonggolvet som idag är i olika plan behöver brytas upp och röjas ut, liksom vissa väggar och all inredning. Ny singel, isolering och nytt betonggolv behöver läggas. En dämpning och en hållbar matta anpassad för hundsport behöver köpas in och läggas in. Planen är att ha konstgräsmatta.

Tvättning, putsning, lagning och målning av väggar samt översyn av fönster. Montering av tre dörrar. Installation av värme som kan hålla 12 grader och ventilation för 60 personer. Värmen i byggnaden tillhandahålls genom vattenburen golvvärme. Uppvärmt vatten från en flispanna finns redan framdraget till byggnaden.

För att möjliggöra tillgång till träning på hinder behöver två hål tas upp i taket så att takhöjden över dessa hinder kan bli tillräckligt hög. På innertaket finns idag isolering varför man inte vill röra innertaket mer än nödvändigt.

För att göra hallen flexibel för olika användningsområden och för att öka tillgängligheten för flera verksamheter samtidigt är föreslaget att installera två motordrivna skjutväggar. Det möjliggör för tre olika verksamheter att nyttja hallen om man inte har så stora utrymmesbehov för vissa övningar. Det innebär att man kan välja på storlekarna 300 m2 , 375 m2 , 600 m2 , 675 m2 eller hela ytan 975 m2 (65*15m) beroende på vilka ytor som verksamheten behöver.

En funktionsvariationsanpassad toalett behöver byggas.

Våren 2021 byggs ett fikarum i angränsande lokaler, vilket sker utanför detta projekt.

En utomhusplan med lysen som möjliggör träning kvällstid vid tjänligt väder ska också göras iordning. Den ökar också möjligheten att använda inomhushallen maximalt genom att dela upp grupper och genomföra vissa moment utomhus under de mest attraktiva tiderna på dygnet.

För att möjliggöra miljövänlig transport även för de med funktionsvariation som inte kan ta bussen sätts en laddstolpe nära ingången till lokalen så att det är lätt att ladda och ta sig in.

Vad händer nu?

Här presenterar vi tidsförloppet och nya händelser. Senast uppdatering högst upp:

Januari 2024

Nu startar äntligen bygget av hundhallen i Roma vid Gotland Grönt Centrum!

Detta kommer att bli öns största hundhall med en golvyta av 65 x 15 meter, med möjlighet att dela upp utrymmet i tre mindre hallar med hjälp av skjutväggar. Golvet blir belagt med sviktande underlag samt konstgräs och utrymmet blir handikappanpassat.

Till hösten 2024 räknar vi med att hallen ska vara färdig för användning och uthyrning!

 

December 2023

Fler anbud har kommit in och styrelsen på Gotland Grönt Centrum har tagit beslutet att godkänna att projektet går vidare med stöd från dem.

Nyttjanderättsavtalet uppdaterat med formulering att Visby BK har tillgång till lokalen i första hand p.g.a. skärpta krav från Allmänna Arvsfonden för att stävja missbruk av bidrag.

Första rekvisitionen inskickad och utbetalad.

Bygget planeras komma igång under januari månad.

Oktober 2023

Problem med anbud - flera förväntade/"utlovade" anbud har inte inkommit. Det enda inkomna ligger långt över den ekonomiska möjlighet som finns.

Ytterligare anstånd begärs (och beviljas) då det finns förväntan om att hinna få in fler anbud som är på G.

Maj 2023

Upphandlingsunderlag färdigt och anbudsförfrågan utskickad 15:e maj.

Bygglovsansökan har fått förlängd tid på grund av en ändring. Beslut ska enligt besked vara fattat senast 20230702, (men det finns en risk för fördröjning).

På grund av fördröjt bygglov har klubben skickat in ansökan om förlängning av tid till första rekvisition till den 1 oktober.

Detta beviljades av Allmänna Arvsfonden den 17 maj.

Mars 2023

Bygglov inskickat

Februari 2023

Ordförande Synnöve Rask deltog tillsammans med Kristina Rådkvist och Susanne Welin Berger från Gotland Grönt Centrum (GGC) i ett möte med Allmänna Arvsfonden den 6 februari. 


Den senaste rapporten från GGC är från den 20 februari i ett mejl från Susanne Welin Berger 

"Det går sakta framåt. Vi hade möte idag med arkitekterna. Det är några detaljer som ska fixas till. För utbildningen är det viktigt att se om vi kan få med upphöjt tak för ett hinder så vi tar med det i bygglovsansökan. Arkitekterna ska lägga till kulörer på fasad och skärmtak. Vi har även resonerat kring pentry och entré del. Men vi tänker preliminärt att vi tar med det i bygglovsansökan så kan vi lägga det som en separat del i upphandlingen så får vi se vad vi tillsammans väljer bort om pengarna inte räcker. Arkitekterna kommer hjälpa oss med upphandlingsunderlag så snart bygglovet är inskickat. Jag gissar att bygglovsansökan går in inom två veckor. Rivningen går framåt. Jag bifogar foton."

Januari 2023

Planering/bokning av rivningsfirma pågår. Den utannonserade röjningen/tömningen som vi behöver vara medlemmar som hjälper till med kommer inte hinna med denna månad - men vi siktar på februari.

Arbetsgrupp från Visby BK har möte med GGC och ser över det senaste ritningsförslaget så att vi är överens innan det lämnas in för bygglovsansökan. (Ny bedömning har gjorts som pekar på att bygglov behövs p.g.a. ändrat användningsområde)

 

December 2022

Gotland Grönt Centrum har haft flera byggmöten med Visbyark.

En stark rekommendation från dem är att göra rivningsarbetet (mellanvägg, inredning och viss utjämning av golv) innan offerten tas in för att inte riskera överpris i denna.

GGC kommer ordna med maskiner och rent rivningsarbete, men undrar om Visby BK, och andra hundklubbar, kan bidra med bärarbete för att få ut inredning och bråte och sortera i containrar.
Detta arbete blir förhoppningsvis i januari. 

Målsättningen är att Visby BK och GGC nu kommer ha tätare möten igen för att komma igång och se till att allt som behöver vara klart till deadline i juni blir gjort.

Oktober 2022

Det är en utmaning att få ihop hela bygget inom den uppgjorda budgeten, med tanke på världsläge och inflation.

I oktober träffas representanter från Visby BK och GGC ute på plats för att återigen se över lokalerna. Kan vi "pruta" på något i projektet och kravspecifikationen?

  • Alternativ att förkorta hallen något diskuteras.

  • Om områdena med extra takhöjd är kostnadsdrivande - kan dessa prioriteras bort?

  • Eget fikarum kommer inte byggas (men utrymme finns för senare komplettering). Befintligt rum intill hundhallen kan ev nyttjas i särskilda fall.

  • Handikappanpassad toalett diskuterades - ifall annan kunde nyttjas - med denna behövs troligen kvarstå inom projektet.

I detta möte beslutades att GGC nu skulle ta in nya offerter från flera olika företag, samt med olika alternativ på storlek av hall - för att se om nedkortning av denna skulle kunna vara ett alternativ (även om fullängd förstås står på önskelistan!). Likaså hur stor del av priset som takhöjningen skulle innebära.

 

24:e augusti 2022

Styrelsen i Gotland Grönt Centrum tar beslut om att höja sin insats så att de kan täcka den resterande kostnaden, utöver bidraget från Allmänna Arvsfonden, motsvarande ett totalt budgettak för hundhallen motsvarande c:a 5,4 miljoner kronor.

Vintern 21- Sommaren 22

Vi beviljades inte hela summan som det ansöktes om...

Det berodde på:

  • 1. Beredning av utomhusplanen får inte ingå i projektet

  • 2. Arvsfonden beviljar bara bidrag till den andel av projektet som motsvarar den andel av tid som hundhallen kommer att nyttjas av Arvsfondens målgrupper.

  • (3. Arvsfonden ger sedan bidrag motsvarande 70 % av denna summa)

Det här gör att vi nu hade pengar (utifrån gjord budget och GGC:s beslut om finansiering) till totalt c:a 4 263 000 av de totala 5 500 000 i den ursprungliga beräkningen.

Dessutom har byggfirman aviserat en kostnadsökning på 600 000:- utifrån kostnadsökningar på material.

Därför påbörjas nu:

  • Undersökning om annan sponsring (Hitintills inget napp)

  • Diskussion inom GGS om möjlighet att öka insats

8:e december 2021

Hurra! Ansökan beviljad!

"Grattis Visby brukshundklubb!

Arvsfondsdelegationen beviljade idag er förening ett lokalstöd på 2 614 000 kr till en hundhall"

"Stödet måste rekvireras inom 18 månader, och projektet ska vara slutredovisat på särskilda blanketter inom 3 år från beslutsdatumet. Sker eventuella förändringar måste detta meddelas oss. När byggnationen är klar förbinder ni er att driva verksamheten där för tänkta målgrupper i 10 år (från beslutet räknat)."

Viktiga datum

Rekvirering av lokalstöd sker senast 2023-06-01

Slutrapport och revisors granskningsrapport lämnas senast 2025-02-01

November 2021

Kompletterande frågor om ansökan kommer från Allmänna Arvsfonden och besvaras.

Maj 2021

Ansökan till Allmänna Arvsfonden färdigskriven och skickas in.

Den totala budgeten i projektet är i ansökan beräknad till 5 496 658:-

Vintern 20/21

Idogt arbete med ansökan.

Visby BK beslutas vara den klubb som står för ansökan och tillsammans med GGC ska driva projektet samt framöver förvalta hundhallen i samarbete med GGC. Detta utifrån att att VBK är den enda av klubbarna som kan uppfylla kraven på ekonomi och långsiktig hållbarhet.

Ett första anbudsförfarande på den ombyggnad som behövs görs, för att kunna få ihop en budget till ansökan.

Hösten 2020

Initiativ tas till ett samarbete mellan Gotland Grönt Centrum (GGC) och Gotlands hundklubbar för att gemensamt arbeta för en hundhall på Gotland, placerad i Roma, Lövsta.

En arbetsgrupp bildas med representanter från GGC samt flera av öns olika hundklubbar (Visby BK, SAGIK, Schäferhundsklubben).

Möjligheter och krav för att projektet skulle kunna berättiga till stöd från Allmänna Arvsfonden började undersökas.