SBK logo Svenska Bouvierklubben

Svenska Brukshundklubben

Arbetsordning

Svenska Bouvierklubben

Arbetsordning

Vi lyder under Svenska Brukshundklubben, som är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare. SBK är specialklubb i Svenska Kennelklubben, SKK.

SKK fastställer stadgarna för SBK som specialklubb och SBK fastställer stadgarna för sina lokalklubbar och rasklubbar, alltså även för Svenska Bouvierklubben.

Högst beslutande i Svenska Bouvierklubben är Årsmötet, vilket utgörs av på mötet närvarande medlemmar i rasklubben.

Högst beslutande i SBK är Kongressen, där vi som rasklubb har en plats. Kongressen hålls en gång per år.

Högst beslutande i övergripande organisationsfrågor över SBK är Kennelfullmäktige, KF, Svenska kennelklubbens riksdag, som hålls vartannat år.

Till Bouvierklubbens årsmöte kan man som enskild medlem skriva motioner om saker man tycker ska tas upp. Rasklubbens stadga bestämmer motionstiden:

Rätt att lämna motion till medlemsmöte har endast medlem. Motion ska vara skriftlig och rasklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober. Rasklubbsstyrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till medlemsmötet.

Det är också på årsmötet det beslutas om vem som ska vara rasklubbens ombud på SBKs Kongress.

Har man som medlem önskemål om viss verksamhet eller anordna ett evenemang kan man höra av sig till styrelsen med ett underlag för kostnad, tidsplanering och program. Vad gäller kostnader behöver vi få in förfrågan och underlag skriftligt senast 1 november för att kunna lägga in det i budgeten för nästkommande verksamhetsår.

Vill man däremot starta upp något på sin hemort, såsom lokalträff eller träningshelg och behöver ett mindre ekonomiskt bidrag, då går det bra att äska pengar från styrelsen under hela året. Vi har en stadig post i budgeten för uppstart av lokala träffar.

Förtroendevald i Bouvierklubben

Som förtroendevald gäller tystnadsplikt för de ärenden som tas upp i styrelsen och i kommittéernas arbete och som rör enskild medlem.

Som förtroendevald representerar man Bouvierklubben även utanför styrelsens arbete. Vi har att förhålla oss till SKKs Policy för digitala medier.

Det är viktigt att läsa igenom de stadgar som styr vårt arbete.

Tillägg till normalstadgan och som är unikt för Bouvierklubben. Fastställda av SBK den 3 september 2019:

Klubbens namn: Svenska Bouvierklubben.

Styrelsens säte: ordförandens bostadsort. 

Styrelsen ska bestå av: Ordförande. Vice ordförande. Sekreterare. Kassör. 1 ordinarie ledamot. 2 suppleanter.

Våra möten

Till våra styrelsemöten kallas både ordinarie ledamöter och suppleanter. Detta för att även suppleanterna ska vara insatta i styrelsens arbete och ärenden de gånger de tjänstgör för en ordinarie ledamot. Är samtliga ordinarie närvarande har man som suppleant yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Våra möten bokas av sekreteraren via SBKs telefonmötesfunktion Boka. Sekreterare skickar ut kallelse med telefonnummer, kod för att komma in på telefonmötet samt en dagordning.

Har man förhinder att närvara på möte man kallats till, är det viktigt att detta meddelas sekreteraren i så god tid som möjligt. För att beslut ska kunna fattas på våra möten gäller att minst hälften av styrelsen ska vara närvarande.

Vill man ta upp ett ärende som kräver beslut, anmäler man detta till sekreteraren före mötet eller på mötet innan dagordningen godkänns. Punkten Övriga frågor är inte en beslutspunkt utan till för information och diskussion.

För att våra telefonmöten ska vara enkla att hänga med i, för sekreterarens möjlighet att föra protokoll samt för att beslut i frågor ska vara tydliga, så krävs en viss mötesordning. Man säger sitt namn och begär ordet innan man börjar prata och man håller sig till det ämnet som dagordningens aktuella punkt gäller.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna röstar på, alltså majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande mötesordförande.

Vi har styrelsemöten ca 1 gång per månad via telefon. Utöver det håller vi tre möten per år då vi träffas; årsmöte med efterföljande konstituerande möte, ett medlemsmöte och ett budgetmöte.

Ersättning och arvode

Till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter utgår en mindre ersättning á 50 kronor per närvarat möte.

Reseersättning utgår till budgetmötet. Reseersättning utgår även till de ledamöter som styrelsen beslutat ska representera styrelsen på medlemsmöte och årsmöte.

Mail

Då det är en hel del mail till och inom styrelsen, så är det viktigt att man håller sin inkorg rensad så att alla mail kan gå fram. Läs igenom mailen och bekräfta gärna att du läst. Vid svar på mail kontrollera först adressfältet och fält för kopia, till vem/vilka mailet går iväg.

Ibland kommer det in ärenden som kräver snabbt beslut. Då röstar vi och tar beslut via mail som sedan protokollförs på nästkommande styrelsemöte.
Vid inkommande skrivelse som riktar sig till visst verksamhetsområde så skriver sammankallande i det VO ett förslag till skrivelsesvar och skickar till styrelsen för beslut. Skrivelser och svar protokollförs på nästkommande styrelsemöte.

VU – verkställande utskottet

I VU ingår ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. VU behandlar och förbereder ärendet, har rätt att fatta beslut i ekonomiska frågor upp till 5000 kronor. VU beslut protokollförs på kommande styrelsemöte och styrelsen är ytterst ansvarig för besluten.

Hemsidan

Webmasterns uppgift är att verkställa publicering enligt styrelsens beslut, inte att ansvara för hemsidans innehåll. Det är därför viktigt att alla i styrelsen hjälps åt med att kontinuerligt läsa igenom den så den hålls aktuell.

Utskott

I våra stadgar står:
Rasklubbsstyrelsen beslutar om att inom sig utse ett verkställande utskott samt inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper. Dessa svarar inför rasklubbsstyrelsen och ska handlägga angivna arbetsuppgifter i enlighet med styrelsens instruktioner och bemyndiganden. Rasklubbsstyrelsen utser sammankallande inom varje kommitté eller arbetsgrupp på det konstituerande mötet den nya styrelsen håller efter årsmötet. Sammankallande bildar själv sin grupp med de personer han/hon vill ha i sitt verksamhetsområde.

De utskott vi har i Bouvierklubben är:

Utskottet Hundägarutbildning och medlemsaktiviteter

Utskottet ansvarar för:

 • Att vara mottagare av eventuella frågeställningar och information rörande utbildningar för såväl hundägare som funktionärer.
 • Att vara kontaktinstans för våra lokala aktivitetsområden
 • Att verka för att rasklubben ska kunna delta med monter vid större utställningar och mästerskap

Utskottet för prov och tävling

Utskottet ansvarar för:

 • Att vara mottagare av eventuella remisser eller frågeställningar vid regelrevideringar.
 • Att om möjligt arrangera prov eller tävlingar som Svenska Brukshundklubben har huvudmannaskapet för. Antingen i egen regi eller i samverkan med någon lokalklubb.

Utskottet för avel och hälsa

Utskottet ansvarar för:

 • Att utvärdera och revidera de rasspecifika avelsstrategierna (RAS)
 • Att samla en utställningsgrupp som varje år arrangerar en specialutställning för raserna.
 • Att verka för att klubben ska kunna anordna MH i egen regi eller i samarbete med någon lokal brukshundklubb.
 • Att ha en god dialog med uppfödare och hundägare kring valphänvisningar ovh avelsrekommendationer.

Utskottet för organisation

Utskottet för organisation ansvarar för:

 • Att vara uppdaterad om policyer och riktlinjer utgivna av Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben
 • Att vara mottagare av eventuella remisser eller frågeställningar kring stadgar

Utskottet för samhällsnytta

Utskottet för samhällsnytta ansvarar för:

 • Att vara kontaktinstans för frågor som rör tjänstehundsverksamhet
 • Att på olika sätt hjälpa till att sprida kunskap till medlemmarna om möjligheten att utbilda sin Bouvier till tjänstehund inom räddning eller patrull

De sammankallande i varje kommitté/arbetsgrupp ska inkomma med rapport till varje styrelsemöte.

Ersättningsregler för förtroendevald

Årsmötesbeslut 2018

Från 20180310 och framåt utgår en symbolisk summa som ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter per närvarat möte. För såväl ordinarie ledamot som suppleant utgår en ersättning med 50 kronor per närvarat möte.

Styrelsebeslut 2016

I Bouvierklubben har det funnits ett beslut att styrelsen får reseersättning till styrelsens träffasmöten samt de medlemsmöten man åkt på som representant för styrelsen. När besluten har tagits har inte gått att finna. För att förtydliga resereglementet togs ett styrelsebeslut på Styrelsemöte den 20160824 §88

Arvode

I Svenska Bouvierklubben utgår det en symbolisk summa á 50 kronor som ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter per närvarat telefonmöte.

Kassören betalar ut arvodet efter varje verksamhetsår utifrån protokollförd närvarolista.

Resersättning

Styrelsens fysiska möten

Milersättning enligt statliga normer för bilersättning, utgår för styrelsens ledamöter och suppleanter till styrelsens fysiska möten. Reseersättning betalas ut av kassören efter inkommen reseräkning på avsedd blankett.

Resor som bekostas av Svenska Bouvierklubben ska göras på, för klubben, billigast möjliga sätt. Självklart ska individens behov uppfyllas så långt det är möjligt.

Resor ska i första hand göras med allmänna kommunikationsmedel, vilket menas tåg 2:a klass eller buss, eller om tidsåtgången ej är rimlig, via samåkning i bil. I undantagsfall godkänns flyg eller resa i egen bil. Flyg tillåts för resor överstigande 70 mil enkel resa. Val av färdmedel ska godkännas av kassör och ordförande innan biljetter köps. Transport till och från flygplats eller tågstation ska ske med buss eller andra allmänna kommunikationsmedel. Taxiresor får endast ske i undantagsfall och ska vara godkända i förväg av kassör och ordförande.”

Medlemsmöten och klubbens egna konferenser och aktiviteter

De styrelseledamöter som har en funktion för att klubbens medlemsmöten och andra aktiviteter för medlemmarna ska kunna genomföras, erhåller milersättning. Vilka som ska representera styrelsen på medlemsmöten och andra medlemsaktiviteter beslutas inom styrelsen.

Årsmötet.

Den som Styrelsen anmäler som mötessekreterare för årsmötet erhåller reseersättning tur o retur.

De som har kvar 1 år på sin mandattid är kallade att närvara på konstituerande mötet som hålls i anslutning till avslutat årsmöte. Dessa erhåller reseersättning tur o retur.

På årsmötet nyvalda styrelseledamöter är kallade att närvara på konstituerande mötet och erhåller reseersättning för en enkel hemresa.

De vars mandattid går ut i o m årsmötet och som inte blir omvalda är vanliga medlemmar från och med att årsmötet inleds. De erhåller reseersättning för en enkel resa till årsmötet.

Reseersättning betalas ut av kassören efter inkommen reseräkning på avsedd blankett.

Ersättningar för förtroendevald som representerar klubben

För förtroendevald som representerar klubben på Förbundets kongress, organisationskonferens samt övriga konferenser rasklubben blir kallad till utgår reseersättning enligt SBKs resereglemente.

Utlägg för konferenskostnad och logi ersätts av antingen SBK eller rasklubben.