Bild som visar FAQ skrivet på griffeltavla.
Bild som visar FAQ skrivet på griffeltavla.
Bild som visar FAQ skrivet på griffeltavla.

FAQ möten 2022

Års-, fullmäktige- och medlemsmöten

18 okt 202218 okt 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här samlas FAQ (frågor och svar) för års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2022. Informationen uppdateras löpande.

Sidan kommer att uppdateras inför årsmöten 2023!

Allmän information

Kennelklubbens övergripande regler och riktlinjer

2022-02-09 Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har beslutat att häva sin tidigare avrådan från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten. Det är av största vikt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning. Föreningskommittén vill uppmuntra till att fortsatt hålla avstånd och att man vid lokalbokning beaktar att det finns möjlighet till detta.

De två generella dispenser gällande årsmöten fortsätter att gälla. Sista tidpunkten för att hålla årsmöten har förlängts till den 30 juni och det är tillåtet att genomföra årsmötet digitalt under hela 2022.

Under pandemin är Svenska Kennelklubbens (SKK) regler och riktlinjer för års- och fullmäktigemöten gällande för Svenska Brukshundklubbens föreningar i kombination med Brukshundklubbens stadgar.

Svenska Kennelklubbens dispenser och riktlinjer som varit gällande under 2021 har tagits bort. För 2022 har nya generella dispenser beslutats enligt nedan.

Generella dispenser från Kennelklubben

NYTT 2022-02-09
Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har beslutat att häva sin tidigare avrådan från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten. Det är av största vikt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning. Föreningskommittén vill uppmuntra till att fortsatt hålla avstånd och att man vid lokalbokning beaktar att det finns möjlighet till detta.

Föreningskommittén har tidigare fattat följande beslut om års- och fullmäktigemöten:

 • Det är inte tillåtet att kräva covid-bevis, vaccinationsintyg, eller liknande för deltagande vid årsmöten inom SKK-organisationen.

Två dispenser som kvarstår 2022

Kennelklubbens Föreningskommitté har beslutat om två generella dispenseravseende årsmöten inom SKK-organisationen under 2022:

 • Sista tidpunkten för att hålla årsmöten förlängs till den 30 juni. Dispensen gäller oaktat vad respektive klubbs stadgar anger som sista datum för årsmötet. Ytterligare förlängning av dispensen kan bli aktuell om situationen kräver det.
 • Det är tillåtet att genomföra årsmötet digitalt under hela 2022. Vid digitala årsmöten gäller följande:

  • Det är tillåtet att kräva att medlemmar i förväg anmäler sitt deltagande vid årsmötet. Beslutet gäller endast digitala årsmöten under 2022 och föranmälan får som tidigast stänga sju dagar före mötet. Hänvisning till hur man föranmäler sig ska finnas med i kallelsen.
  • Protokollet ska innehålla redogörelse för den metod som använts för närvaro- och medlemskapskontroll samt för upprättande av röstlängd.
  • Protokollet ska innehålla redogörelse för metod vid slutna voteringar med bibehållen valhemlighet, om sådan votering genomförts vid mötet.
  • För Svenska Brukshundklubben omfattas även de medlemsmöten, som stadgarna kräver, i beslutet.
  • Det är inte tillåtet att anordna så kallade hybridmöten där vissa deltagare är närvarande fysiskt och andra deltar via videolänk.
  • SKK kommer inte att tillhandahålla de mötestyper som funnits under 2020 och 2021. För klubbar som funderar på att själva arrangera ett digitalt årsmöte finns en lathund att ta del av.

Läs SKK:s info om års- och fullmäktigemöten 2022 här.

Som stöd till de klubbar som arrangerar digitala möten finns det en lathund för digitalt årsmöte via videokonferens.

Möten inom Brukshundklubben

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har beslutat att häva sin tidigare avrådan från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten. Det är av största vikt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning. Föreningskommittén vill uppmuntra till att fortsatt hålla avstånd och att man vid lokalbokning beaktar att det finns möjlighet till detta.

För års-, fullmäktige- och medlemsmöten inom Brukshundklubben 2022 återgår mycket till det stadgeenliga och antalet medlemsmöten per år återgår till att följa det antal som anges i normalstadgarna. Dock möjliggör ovan nämnda generella dispenser från Kennelklubben att möten genomförs digitalt och att års- och fullmäktigemöten kan genomföras fram till den 30 juni under 2022. 

Byte av fysiskt möte till digitalt möte, eller det omvända

Har föreningar inom Brukshundklubben kallat till fysiska års- eller fullmäktigemöten kan dessa ställas om till digitala möten efter beslut av styrelsen. Det samma gäller om möten har planerats för digitalt genomförande och nu med anledning av att restriktionerna hävs och styrelsen vill ändra så att mötet genomförs fysiskt. Efter styrelsebeslut om ändring måste medlemmarna nås av kallelse med de nya förutsättningarna senast 30 dagar (för de allra flesta nivåer inom Brukshundklubben, se normalstadgarna) innan mötesdatumet. Rutin för detta finns i FAQ nedan.

Dispenser upphör

De dispenser från organisationens normalstadgar som Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutat om, för att underlätta föreningsarbetet under pandemin, gäller fram till 2022-04-01. Därefter återgår situationen till det normala enligt gällande normalstadgar.

 • Dispens gällande antal medlemsmöten
 • Dispens gällande fastställande av normalstadgar
 • Dispens gällande konstituering inom styrelsen
 • Dispens gällande fullmaktsröstning

Uppskjutna års- eller fullmäktigemöten 2021 – Hantera två verksamhetsår 2022

Kennelklubben möjliggjorde under 2021 för föreningar att skjuta upp års- eller fullmäktigemötet om vissa premisser uppfylldes.

Föreningar som inte genomförde års- eller fullmäktigemöten 2021 behöver nu hantera två verksamhetsår vid det kommande mötet 2022. Detta medför att mötet och dagordningen blir lite annorlunda. Viktigt är att SKK:s riktlinjer här kombineras med Brukshundklubbens stadgar, tex vad gäller dagordning mm i övrigt.

Vid personval på års- och fullmäktigemöten som hanterar två verksamhetsår ska de personval göras som skulle ha skett vid det uppskjutna mötet 2021.

Kennelklubbens vägledning

Här finns vägledning från Svenska Kennelklubben hur två verksamhetsår ska hanteras på mötet.

Viktigt att tänka på 2022

 • Kallelser till års- och fullmäktigemöten ska utfärdas senast den 1 januari 2022. Vid byte av mötesform och/eller mötesdatum ska kallelse skickas i enlighet med stadgarna gällande medlemsmöten.
 • Kallelser ska skickas skriftligen till varje medlem via post, e-post, lämnas personligen eller via medlemstidning/årskalender/motsvarande som distribueras enligt någon av de tidigare nämnda sätten. Det räcker inte med information på hemsida eller sociala medier.
 • Dispenser från normalstadgar inom Brukshundklubben gäller fram till 1 april 2022.
 • Förening som inte genomförde möte 2021 hanterar två verksamhetsår vid möte 2022.
 • Möten kan, enligt generell dispens beslutad av Svenska Kennelklubben, genomföras digitalt 2022.
 • Års- och fullmäktigemöten kan, enligt generell dispens beslutad av Svenska Kennelklubben, genomföras senare än stadgarna medger, dvs t.om. 30 juni 2022.
 • Det är inte tillåtet att anordna så kallade hybridmöten där vissa deltagare är närvarande fysiskt och andra deltar via videolänk.
 • Det är inte tillåtet att kräva covid-bevis, vaccinationsintyg, eller liknande för deltagande vid årsmöten inom SKK-organisationen.

I övrigt se normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben för ytterligare detaljer.

För mer information se föreningens normalstadgar och FAQ (frågor och svar) nedan.

Frågeställningar

Klicka på respektive fråga för dirigering till aktuellt svar.

Hur genomförs års-, fullmäktige- eller medlemsmöten 2022?
Kan vi skjuta upp 2022 års möte?
När måste vi genomföra 2022 års möte?
Vad är viktigt att tänka på inför möten 2022?
Hur ändrar vi från fysiskt till digitalt möte, eller det omvända?
Vad är viktigt att tänka på om vi skjutit upp 2021 års möte?
Vad gäller kring den ekonomiska redovisningen, revisorernas berättelse och verksamhetsberättelsen för 2020?
Vad gäller för de förtroendevaldas mandattider om vi inte hade års- eller fullmäktigemöte 2021?
Måste vi genomföra alla medlemsmöten enligt normalstadgarna under 2022?
Hur genomför vi en stadgeändring och ändrar antalet ledamöter i styrelsen?
Dispenser från normalstadgarna 2021-01-01--2022-04-01.

Hur genomförs års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2022?

Fysiska eller digitala möten

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har beslutat att häva sin tidigare avrådan från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten. Det är av största vikt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning. Föreningskommittén vill uppmuntra till att fortsatt hålla avstånd och att man vid lokalbokning beaktar att det finns möjlighet till detta.

Byte av fysiskt möte till digitalt möte, eller det omvända

Har föreningar inom Brukshundklubben kallat till fysiska års- eller fullmäktigemöten kan dessa ställas om till digitala möten efter beslut av styrelsen. Det samma gäller om möten har planerats för digitalt genomförande och nu med anledning av att restriktionerna hävs och styrelsen vill ändra så att mötet genomförs fysiskt. Dock kan man inte per automatik behålla samma datum och bara byta "plats". Detta då det är kort om tid inför möten i tex. februari. Efter styrelsebeslut om ändring måste medlemmarna nås av kallelse med de nya förutsättningarna senast 30 dagar (för de allra flesta nivåer inom Brukshundklubben, se normalstadgarna) innan mötesdatumet. Rutin för detta finns här.

Generella dispenser från Kennelklubben

Svenska Kennelklubbens dispenser och riktlinjer som varit gällande under 2021 har tagits bort.

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté har beslutat att häva sin tidigare avrådan från att anordna fysiska års- och fullmäktigemöten. Det är av största vikt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning. Föreningskommittén vill uppmuntra till att fortsatt hålla avstånd och att man vid lokalbokning beaktar att det finns möjlighet till detta.

Föreningskommittén har tidigare fattat följande beslut om års- och fullmäktigemöten:

 • Det är inte tillåtet att kräva covid-bevis, vaccinationsintyg, eller liknande för deltagande vid årsmöten inom SKK-organisationen.

Två dispenser som kvarstår 2022

Kennelklubbens Föreningskommitté har beslutat om två generella dispenser avseende årsmöten inom SKK-organisationen under 2022:

 • Sista tidpunkten för att hålla årsmöten förlängs till den 30 juni. Dispensen gäller oaktat vad respektive klubbs stadgar anger som sista datum för årsmötet. Ytterligare förlängning av dispensen kan bli aktuell om situationen kräver det.
 • Det är tillåtet att genomföra årsmötet digitalt under hela 2022. Vid digitala årsmöten gäller följande:
  • Det är tillåtet att kräva att medlemmar i förväg anmäler sitt deltagande vid årsmötet. Beslutet gäller endast digitala årsmöten under 2022 och föranmälan får som tidigast stänga sju dagar före mötet. Hänvisning till hur man föranmäler sig ska finnas med i kallelsen.
  • Protokollet ska innehålla redogörelse för den metod som använts för närvaro- och medlemskapskontroll samt för upprättande av röstlängd.
  • Protokollet ska innehålla redogörelse för metod vid slutna voteringar med bibehållen valhemlighet, om sådan votering genomförts vid mötet.
  • För Svenska Brukshundklubben  omfattar även de medlemsmöten, som stadgarna kräver, i beslutet.
  • Det är inte tillåtet att anordna så kallade hybridmöten där  vissa deltagare är närvarande fysiskt och andra deltar via videolänk.
  • SKK kommer inte att tillhandahålla de mötestyper som funnits under 2020 och 2021. För klubbar som funderar på att själva arrangera ett digitalt möte finns en lathund att ta del av .

Läs SKK:s info om års- och fullmäktigemöten 2022 här.

Som stöd till de klubbar som arrangerar digitala möten finns det en lathund för digitalt årsmöte via videokonferens.

Årsmöten för två verksamhetsår

Föreningar som skjutit upp års- eller fullmäktigemöte 2021 och inte avhandlat verksamhetsåret 2020 behöver hantera två verksamhetsår vid sitt möte 2022.

Kan vi skjuta upp 2022 års möte?

Det går inte att skjuta upp 2022 års möte till 2023. Svenska Kennelklubben har tagit bort den generella dispens som under 2021 möjliggjorde att möten under vissa premisser kunde skjutas upp ett år.

Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har dock beslutat om nya generella dispenser som öppnar upp för digitala möten 2022 samt att års- eller fullmäktigemöten kan genomföras senare än stadgarna medger, dvs t.om. 30 juni 2022.

När måste vi genomföra 2022 års möte?

Datum för års- och fullmäktigemötens genomförande framgår av föreningens stadgar. Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har dock beslutat om nya generella dispenser som öppnar upp för digitala möten 2022 samt att års- eller fullmäktigemöten kan genomföras senare än stadgarna medger, dvs t.om. 30 juni 2022

Vad är viktigt att tänka på inför möten 2022?

 • Kallelser till års- och fullmäktigemöten ska utfärdas senast den 1 januari 2022. Vid byte av mötesform och/eller mötesdatum ska kallelse skickas i enlighet med stadgarna gällande medlemsmöten.
 • Kallelser ska skickas skriftligen till varje medlem via post, e-post, lämnas personligen eller via medlemstidning/årskalender/motsvarande som distribueras enligt någon av de tidigare nämnda sätten. Det räcker inte med information på hemsida eller sociala medier.
 • Dispenser från normalstadgar inom Brukshundklubben gäller fram till 1 april 2022.
 • Förening som inte genomförde möte 2021 hanterar två verksamhetsår vid möte 2022.
 • Möten kan, enligt generell dispens beslutad av Svenska Kennelklubben, genomföras digitalt 2022.
 • Års- och fullmäktigemöten kan, enligt generell dispens beslutad av Svenska Kennelklubben, genomföras senare än stadgarna medger, dvs t.om. 30 juni 2022.
 • Det är inte tillåtet att anordna så kallade hybridmöten där vissa deltagare är närvarande fysiskt och andra deltar via videolänk.
 • Det är inte tillåtet att kräva covid-bevis, vaccinationsintyg, eller liknande för deltagande vid årsmöten inom SKK-organisationen.

I övrigt se normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben för ytterligare detaljer.

Hur ändrar vi från fysiskt till digitalt möte, eller det omvända?

Kallelse till års- eller fullmäktigemöte 2022 har gått ut senast den 1 januari 2022. Digitala möten möjliggörs under 2022 genom en generell dispens från Svenska Kennelklubben.

Fysiskt till digitalt

Innan restriktioner från myndigheterna hävdes den 9 februari bytte många föreningar från fysiskt möte till digitalt möte. Hur denna förändring genomfördes framgår nedan.

Digitalt till fysiskt

När myndigheternas restriktioner försvann den 9 februari kommer många frågor om man kan byta från ett planerat digitalt möte till ett fysiskt möte.

Det går bra att byta mötets förutsättningar även åt det här hållet. Dock kan man inte per automatik behålla samma datum och bara byta "plats". Detta då det är kort om tid inför möten i tex. februari. Efter styrelsebeslut om ändring måste medlemmarna nås av kallelse med de nya förutsättningarna senast 30 dagar (för de allra flesta nivåer inom Brukshundklubben, se normalstadgarna) innan mötesdatumet.

Styrelsen äger mötet och beslutar vid styrelsemöte om ev. byte från digitalt till fysiskt möte.

Ett års- och fullmäktigemöte måste vara demokratiskt godtagbart. Inom Svenska Brukshundklubben innebär det att alla röstberättigade ska ges möjlighet att delta i mötet, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt avge sin röst i beslutsfrågor.

Hur en styrelse hanterar byte av fysiskt till digitalt möte, eller det omvända:

 1. Beslut om att genomföra planerat års- eller fullmäktigemötet 2022 digitalt i stället för fysiskt (eller det omvända) fattas av styrelsen vid styrelsemöte så fort som möjligt.
  Medlemmarna behöver nås av kallelse med de nya förutsättningarna i enlighet med hur kallelse till medlemsmöte ska ske angivet i normalstadgarna (detta då kallelse till ordinarie års- och fullmäktigemöte ska ske senast den 1 januari och det datum är passerat).
  Tidpunkt för när utskick ska ske samt hur detta ska göras står angivet för medlemsmöte i normalstadgarna.
 2. Beslut om förändring av mötets arrangemang ska tydligt och snabbt delges samtliga medlemmar/berörda genom att dessa tillställs varje medlem/berörd. Informationen kommuniceras med fördel även i föreningens kommunikationskanaler.
 3. Års- eller fullmäktigemötet beslutar om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Vad är viktigt att tänka på om vi skjutit upp 2021 års möte?

Svenska Kennelklubben möjliggjorde under 2021 för föreningar att skjuta upp års- eller fullmäktigemötet ett år om vissa premisser uppfylldes.

Föreningar som inte genomförde års- eller fullmäktigemöten 2021 behöver nu hantera två verksamhetsår vid det kommande mötet 2022. Detta medför att mötet och dagordningen blir lite annorlunda. Viktigt är att SKK:s riktlinjer här kombineras med Brukshundklubbens stadgar, tex vad gäller dagordning mm i övrigt.

Vid personval på års- och fullmäktigemöten som hanterar två verksamhetsår ska de personval göras som skulle ha skett vid det uppskjutna mötet 2021.

Det finns en vägledning, se nedan, hos Svenska Kennelklubben att ta del av för de föreningar som valt att skjuta upp sina möten. I vägledningen finns även information om hur man hanterar det närmast efterföljande mötet.

Kennelklubbens vägledning

Här finns vägledning från Svenska Kennelklubben hur två verksamhetsår ska hanteras på mötet.

Vad gäller kring den ekonomiska redovisningen, revisorernas berättelse och verksamhetsberättelsen för 2020?

Det centrala kravet för att få skjuta på års- eller fullmäktigemöte ett år var 2021 att revisorerna hade lämnat en ren revisionsberättelse över klubbens ekonomi och förvaltning. Det betyder att revisorerna inte skulle ha gjort några anmärkningar på styrelsens förvaltning i revisionsberättelsen, varken små eller stora.

För att revisorerna skulle kunna genomföra sin revision krävdes att styrelsen tillhandahöll sedvanligt underlag, det vill säga balans- och resultaträkning (resultatet för det gångna året balanseras i ny räkning) samt styrelseprotokoll och det ytterligare underlag revisorerna efterfrågat för att granska styrelsens förvaltning.

Kennelklubbens Föreningskommitté rekommenderade att årsmöteshandlingarna färdigställdes 2021 i så stor utsträckning för 2020 som möjligt även fast året inte behandlas förrän vid nästa års- eller fullmäktigemöte (2022). Det är lättare att skriva verksamhetsberättelse över året som gått än över det förrförra året.

Vad gäller för de förtroendevaldas mandattider om vi inte hade års- eller fullmäktigemöte 2021?

I de föreningar som sköt fram sitt års- eller fullmäktigemöte 2021 till 2022 beslutade Kennelklubben att mandattiderna i styrelsen förlängdes automatiskt med ett år. Det betyder att de val som skulle ha genomförts vid års- eller fullmäktigemötet 2021 istället ska genomföras nu vid års- eller fullmäktigemötet 2022.

Måste vi genomföra alla medlemsmöten enligt normalstadgarna under 2022?

Ja, under 2022 återgår organisationen till att följa det antal medlemsmöten som anges i Svenska Brukshundklubbens normalstadgarDispens från normalstadgarna gällande antal medlemsmöten upphör att gälla den 1 april 2022.

Hur genomför vi en stadgeändring för att ändra antalet ledamöter i styrelsen?

Enligt normalstadgarna ska stadgeändringar beslutas av års- eller fullmäktigemöte samt medlemsmöte (om det inte är ett enhälligt beslut vid års- eller fullmäktigemöte). Därefter skickas beslutet till förbundsstyrelsen för fastställande innan de börjar gälla.

Svenska Brukshundklubbens dispens gällande stadgeändringar upphör att gälla den 1 april 2022 och därefter återgår stadgeändring till det normala i enlighet med normalstadgarna.

Dispens gällande fastställande av normalstadgar

"Under tidsperioden 2021-01-01 till 2022-04-01 gäller dispens från Brukshundklubbens normalstadgar så att en förenings stadgeändring fastställs med omedelbar verkan på aktuellt års- eller fullmäktigemöte. Krav är att beslutet är enhälligt. Meddelande av beslut om stadgeändring ska meddelas förbundskansliet genom vidimerat protokollsutdrag eller kopia på underskrivet protokoll."

Så här kan det gå till fram till den 1 april 2022:

 • Styrelse lägger till års- eller fullmäktigemötet 2021 (eller 2022) fram förslag om stadgeändring, tex gällande antalet ledamöter i styrelsen.
 • Förslaget meddelas valberedningen så att de är insatta.
 • Valberedningen förbereder för två scenarier. Ett förslag enligt stadgeändringsförslaget och ett förslag med bibehållet antal ledamöter/suppleanter om stadgeändringen inte går igenom eller inte blir enhälligt.
 • Förslaget om stadgeändring ska finnas med i dagordning samt möteshandlingar.
 • Förslaget om stadgeändring behandlas under års- eller fullmäktigemötet på dagordningen innan punkten för personval. Beslutet ska fattas enhälligt samt ske med omedelbar justering. Är beslutet inte enhälligt krävs två beslut i enlighet med normalstadgarna. Personvalen kan då inte genomföras enligt förslaget på sittande möte utan först efter två stadgeenliga beslut.
 • Det är viktigt att få med all betydelsefull information om stadgeändringsbeslutet i protokollet. Se förslag på protokollskrivning här.
 • Personvalen sker därefter på sittande möte i enlighet med den nyss enhälligt beslutade stadgeändringen.
 • Beslutet ska därefter meddelas förbundskansliet (Box 4, 123 21 Farsta eller info(a)brukshundklubben.se genom vidimerat protokollsutdrag eller kopia på underskrivet protokoll.
 • En bekräftelse på de föreningsspecifika detaljerna tillskickas föreningen från förbundet när beslutet skickats in till förbundet och där godkänts.

Dispenser från normalstadgarna 2021-01-01--2022-04-01

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelsen beslutade i slutet av 2020 om ett antal dispenser från organisationens normalstadgar att gälla under tidsperioden 2021-01-01 -- 2022-04-01.

Syftet med dispenserna var att de skulle förenkla föreningsarbetet och göra det enklare för organisationens medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021.

Läs dispenserna från Svenska Brukshundklubbens normalstadgar här.