Assistanshund bär en nyckelknippa
Assistanshund bär en nyckelknippa
Assistanshund bär en nyckelknippa

Info till kommuner & regioner

21 mar 202221 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Behovet av assistanshundar ökar och ansvaret ligger idag hos kommunerna. Att ge assistanshunden sitt rättmätiga utrymme i samhället lönar sig både för individer och samhälle.

Info till kommuner & regioner

Bakgrund till assistanshundar i Sverige

Den vanligaste typ av assistanshund som är ett erkänt hjälpmedel är ledarhunden. Under ledarhundens tidiga etablering finansierades de via Röda korset och sedan genom Armens Hundskola. Under 1960-talet etablerades ett särskilt statsbidrag för ledarhundar och det bidraget är än idag den huvudsakliga finansieringskällan för ledarhundar. Detta statsbidrag bidrar till att personer med grava synnedsättningar har tillgång till ett ultimalt hjälpmedel som inte bara fungerar som ett praktiskt förflyttningshjälpmedel men som även bidrar till att bibehålla dess förares psykiska och fysiska hälsa.

Ökat behov av assistanshund

Under de år som Svenska Brukshundklubben har ansvarat för kvalitetssäkring av assistanshundar har vi sett en markant ökning av behovet av dessa hundar för att främja individens utveckling och vidmakthålla hälsa och framgång.

 

FAQ om assistanshunden som hjälpmedel

Vem står för ägarskapet av assistanshunden?

Den som har behov av en assistanshund kan antingen välja att köpa en grundtränad hund som redan är testad och utbildad efter personens behov, eller köpa en otränad hund och hoppas att den går igenom alla tester för att sedan själv utbilda den med hjälp av en assistanshundinstruktör. Oavsett vilken väg som väljs så ägs hunden av personen själv.

Vad kostar utbildningen för att få sin hund certifierad som assistanshund?

Om en hund blir utbildad i egen regi kostar det i genomsnitt 127 000 kronor från valp till godkänd examination.

En grundtränad hund som är tränad efter personens behov kostar i genomsnitt 180 000 kronor. I det priset ingår motsvarade kostnader som för en egen tränad hund samt även samträning av hunden och dess blivande förare.

Svenska Brukshundklubben har genom Myndigheten för Delaktighet fått en statlig ersättning som täcker de administrativa kostnaderna samt de obligatoriska testerna och tjänstetecken som examinerade hundar ska bära.

Hur länge kan en assistanshund arbeta?

En frisk assistanshund kan arbeta upp till dess att den är ca 10 år gammal.

Vilken insats är ansvarig för vård och rehabilitering av personer med behov av assistanshund?

Under den senare delen av 1900-talet har ansvaret för personer med funktionsnedsättningar flyttats från staten till kommuner och regioner. Vården/rehabiliteringen/habiliteringen av dessa personer ska nu ske inom ramen för varje regions/kommuns vårdinsats.

Vilka vinster kan kommunen/regionen få av att bistå med en assistanshund?

Att införskaffa en grundtränad assistanshund eller utbilda en egen lämplig hund är en engångskostnad. Kostnaden bör jämföras med de årliga nummer av insatser som en person med en funktionsnedsättning kräver. En adekvat jämförelse för kostnaden kan fås genom att ta kostnaden för de årliga insatserna och multiplicera med det antal år som hunden är i tjänst.

Vad ges bistånd för?

Bistånd kan ges både för inköp av hund och bidrag till utbildning för hunden. Beroende på personens behov varierar tiden för hundens utbildning. För en examinerad och godkänd assistanshund är det, under förutsättning att vissa krav uppfylls, möjligt att få vissa kostnader ersatta via Försäkringskassans system Merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning/vårdbidrag).

Vilka vinster medför en assistanshund för personer med funktionsnedsättning?

Det finns många exempel på att personer med funktionsnedsättning har fått en ökad livskvalitet, ett minskat omsorgsbehov och minskade vårdinsatser i form av t ex medicinering och personalkrävande terapi och behandlingar.

Ett exempel som har stått ut är hur hundar för personer med psykisk ohälsa, sk psykisk hälsahund har bidragit till att barn som varit hemmasittare under många år nu har återvänt till skolan och deltar i sociala sammanhang på sätt som tidigare varit helt omöjliga.

Vad finns det för lagar som reglerar kommunens skyldigheter?

Det finns ingenting i aktuella lagar och förordningar som exakt styr hur denna insats ska se ut förutom att den ska anpassas efter varje individs behov och förutsättningar.