Utbilda patrullhund

En patrullhundskurs syftar till att hund och förare ska bemanna en befattning som hundförare i hemvärnet, alltså soldat med hund. Kursen ges av Svenska Brukshundklubben och här beskrivs hela utbildningsgången.

Är du intresserad av att utbilda dig och din hund och göra en frivillig insats som hundförare i hemvärnet kan du kontakta den som är tjänstehundsansvarig på din lokala brukshundklubb eller i ditt distrikt för att få besked om när och var nästa kurs hålls. Du kan också kontakta SBK:s försvarsmaktsombud i ditt område för att få mer information om utbildningen och vilka kurser som finns i ditt närområde.

Patrullhundskurs

Patrullhundskursen är en kurs i en följd av kurser som leder fram mot befattningen som hundförare i hemvärnet.

Det finns fyra olika typer av patrullhundskurser beroende på hur tidsplanen ser ut. Alla har samma innehåll och omfattar 210 timmar. Innan kurserna startar hålls ett informationsmöte och ett inträdesprov. De olika typerna av kurs kallas här traditionell kurs, helgkurs, internatkurs och intensivkurs. Patrullhundskursen inleds med ett anlagstest och avslutas med ett slutprov.

Anlagstest

Anlagstestet består av följande moment:

 • Hälsning
 • Samarbete med okänd person
 • Hantering med lyft
 • Socialt engagemang
 • Engagemang med aktivitet (föremålssök)
 • Skottprov

Traditionell kurs

Den traditionella kursen är upplagd på ett antal halvdagar, t ex vardagskvällar, och heldagar (helgdagar). Fördelningen brukar vara ungefär 20 heldagar och 18 halvdagar. Normalt ingår inga övernattningar förutom vid generalrepetitionen (lördag-söndag) inför slutprovet. På grund av det stora antalet resor hålls denna typ av kurs oftast inom ett och samma distrikt.

För deltagande på heldagar (minst 6 timmar) får man som kursdeltagare en så kallad dagersättning om 146 kr samt en kostersättning om 90 kronor skattefritt samt reseersättning. För övningar understigande 6 timmar utgår reseersättning. Fri kost under generalrepetition och slutprov.

Helgkurs

Helgkursen består av 10-12 helger lördag-söndag med övernattningar.

Deltagarna får fri kost och logi samt dagersättning om 146 kr/dag och reseersättning.

Internatkurs

Internatkursen består av tre kursveckor söndag-lördag med tid för egen träning hemmavid mellan kursveckorna. Eftersom det blir få resor har dessa kurser i regel deltagare från flera distrikt.

Deltagarna får fri kost och logi samt dagpenning för vardagar och reseersättning. Dagpenningens storlek utgår från deltagarens sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som fastställs av Försäkringskassan. Har man ingen SGI, t ex studerande och pensionärer, får man minibeloppet 130 kr/dag. Maxbeloppet varierar år från år är men är ca 1 100 kr. Dagpenningen är skattepliktig och normalt dras 30% i skatt. Läs mer om detta på www.frivilligutbildning.se.

Intensivkurs

Intensivkursen genomförs som internatkursen men med drygt två sammanhängande kursveckor. Kursen riktar sig främst till hundförare som ska utbilda en ersättningshund.

Krav på hunden

 • Hunden ska vara skottfast.
 • Hunden ska ha en faktiskt mankhöjd på minst 40 cm och högst max 65 cm.
 • Hunden ska vid slutprovet vara minst 18 månader och inte ha fyllt 5 år.
 • Hunden ska ha lämpligt hårlag, vilket innebär underull och täckhår.
 • Hunden ska vara ID-märkt.
 • Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande SKK bestämmelser.
 • En blandrashund ska ha en tävlingslicens (för slutprovet, behövs inte för att gå kursen).
 • Hunden ska vara röntgad avseende armbågsleder och höftleder. Godkänd status för höftled (HD) är grad A, B och C och för armbågslederna (AD) grad UA samt 1. För graderna D och E avseende höftleder och 2 och 3 avseende armbågsleder krävs en separat tjänstbarhetsbedömning av SBK anlitad veterinär där det ska framgå att hunden är lämplig för tjänst som patrullhund trots defekter när det gäller HD och/eller AD. Läs mer om hur tjänstbarhetsbedömning går till.

Krav på hundföraren

 • Föraren ska vara svensk medborgare och minst 18 år, utbildningsgruppen avgör övre åldersgräns vid nyrekrytering. Maxålder i hemvärnet är 70 år och då avförs man per automatik från krigsbefattningen.
 • Personen ska vara disponibel för tjänstgöring i hemvärnet.
 • Personen ska vara godkänd vid säkerhetskontroll, se nedan.
 • Personen måste ha den fysiska status som tjänsten kräver.
 • Personen ska vara medlem hos Svenska Brukshundklubben (eller i någon av de andra frivilliga försvarsorganisationerna).

Utbildningsavtal, säkerhetsintervju och registerkontroll

Efter godkänt anlagstest ska kurschefen tillsammans med kursdeltagaren upprätta en utbildningsplan som ska omfatta samtliga kurser (tid och plats) som ska leda fram till befattningen i hemvärnet. Utbildningsplanen skickas till den militära myndigheten (utbildningsgruppen) som kallar deltagaren till en säkerhetsintervju. Efter godkänd intervju görs en registerkontroll (RK). Efter godkänd RK upprättas ett utbildningsavtal. När utbildningsavtalet är underskrivet läggs deltagaren in i Försvarsmaktens personaldatasystem PRIO och därmed kan kursdeltagaren hämta ut sin militära utrustning och använda under kursen.

Läs mer om bemanningsprocessen för frivilliga till avtalspersonal.

Slutprov

Slutprovet genomförs under två dagar med en mellanliggande natt. Det består av följande moment:

 • Samarbete, hantering och inmönstring
 • Fast bevakning 10 min. med ljud, följa upp markering (påvis)
 • Patrullering med vind
 • Patrullering med vind och ljud
 • Patrullering med spårupptag och spår
 • Fast bevakningsprov
 • Skottest
 • Uppkopppling i fält och förläggning
 • Funktionelll lydnad

GU-F (grundläggande militär utbildning för frivilligpersonal

Den som saknar grundläggande militär utbildning ( i form av värnplikt, GMU eller liknande) ska genomföra GU-F. Det är en två veckor lång kurs som anordnas ca 15 gånger per år på olika platser i Sverige. När utbildningsavtalet är klart kan man söka till kursen. Den är avsedd för hemvärnets så kallade specialistbefattningar ( t ex signalist, kock, mc-förare, hundförare, lastbilsförare), vilka bemannas med personer från frivilligorganisationerna, dit SBK hör.

För att kunna hantera administrationen inför kursstart av GU-F ska en kopia på det godkända utbildningsavtalet vara den kursanordnande organisationen tillhanda senast sex veckor före kursstart. Kursanordnande organisationer för GU-F är: Svenska Försvarsutbildningsförbundet, Flygvapenfrivilliga, Svenska Lottakåren, Bilkåren och Sjövärnskårernas Riksförbund. Kopia av utbildningsavtal samt ansökningsblankett, som fr o m 2017 kan vara utbildningsplanen om den är korrekt ifylld, ska dock först skickas via Svenska Brukshundklubbens kansli för styrkan av medlemskap. Kansliet skickar den därefter vidare till kursanordnande organisation.

Mer information om GU-F finns på frivilligorganisationernas samlade utbildningsportal http://www.frivilligutbildning.se/guf

Se också film om GU-F på youtube.

Tidigare militär grundutbildning

Du som redan har någon form av militär grundutbildnings och inte behöver gå GU-F kommer dock att behöva gå en pistolkurs via förbandet.

Hundförarutbildning

En nyrekryterad hundförare ska gå kursen HFU, hundförarutbildning, innan verksamhet i förbandet påbörjas. Den kan med fördel genomföras redan innan slutprovet för att hundföraren så snabbt som möjligt kommer med i förbandets verksamhet. Dock bör minst 1/3 av patrullhundskursen ha genomförts och det är ett krav att man har genomfört GU-F. Syftet med kursen är att deltagaren ska få en tydligare målbild av uppdraget som hundförare och samarbetet med gruppchefen, samt bland annat patrullering och eller genomsök med grupp/omgång i teori och praktik. Kursen genomförs under fyra dagar under ledning av instruktör samt gruppchefer ur hemvärnet.

Kursdeltagarna får fri kost, logi, resa samt dagpenning.

Här upphör SBK:s ansvar för hundekipaget och nu återstår endast hemvärnets introduktionsutbildning.

______________________________________________________________________

Hemvärnets introduktionsutbildning

Introduktionsutbildningen omfattar normalt fyra dagar (torsdag-söndag). Efter den tillträder man sin befattning och deltar i hemvärnets normala verksamhet. Det finns två typer av hemvärnsavtal, fyradygnsavtal och åttadygnsavtal. Har man ett åttadygnsavtal deltar man i två krigsförbandsövningar på fyra dagar (normalt en på våren och en på hösten.)

Efter ett fullgjort fyradygnsavtal erhåller hundföraren en premie på 3 500 kr skattefritt och hunden (hundägaren) lika mycket. Efter fullgjort åttadygnsavtal erhåller hundförare och hund 7 000 kr skattefritt vardera.