Ersättningar vid kurs

Som deltagare på räddningshundkurs har du rätt till viss ersättning för dina resekostnader samt en så kallad dagersättning. Som frivillig har du också rätt till ett antal försäkringar.

Kostnad för att delta på kurs

Från och med lämplighetstestet fram till delprov 1 tar arrangerande klubb eller distrikt ut en viss kursavgift. Kursarrangören kan ge besked om hur stor den avgiften är.

Ersättningar från och med delprov 1

Från och med delprov 1 är utbildningen gratis för kursdeltagaren och SBK betalar ut vissa ersättningar fram till och med certifikatprovet, såsom kilometerersättning och dagersättning. Du har även rätt till fri kost.

Kilometerersättning

Vid provtillfällen och instruktörsledda kurstillfällen får du kilometerersättning, alltså ersättning för antal körda kilometer till och från provplatsen eller kursplatsen.

Under kursens gång kommer din instruktör be dig vid ett antal tillfällen att fylla i en körjournal för att du ska få rätt ersättning.

Dagersättning

Vid instruktörsledda kurstillfällen som är 6 timmar eller mer, t ex under en helg, får du 146 kronor per dag. Ersättningen är skattefri.

Måltidsersättning

Vid provtillfällen och instruktörsledda kurstillfällen med övernattning tillhandahåller arrangören eller instruktören mat.

Logi

Vid eventuell övernattning under kursen, bokar och bekostar Svenska Brukshundklubben boendet.

Utbetalning av ersättningar

Har du frågor kring en utbetalning är du välkommen att kontakta tjänstehunds ekonomiavdelning.

Försäkringar

Hunden

Hund som deltar på kurs skall vara försäkrad av ägaren. Vid skada kan SBK eventuellt och efter särskild bedömning ersätta självrisken mot uppvisande av underlag från veterinär, försäkringsbolag och intyg från instruktör.

Vi vill också påminna om att strikt hundägaransvar gäller.

Kompletterande personolycksfallsförsäkring

Som medlem hos Svenska Brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka som gäller vid verksamhet organiserad av Svenska brukshundklubben eller någon av våra samarbetsparterns, t ex Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mer information om försäkringen finns att läsa här.

Grupplivförsäkring

En frivillig har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som en totalförsvarspliktig. Ärenden gällande grupplivförsäkring handläggs av Statens pensionsverk.

Statligt personskadeskydd

Frivilliga omfattas av lagen om statligt personskadeskydd och det gäller både under utbildning och under tjänstgöring. Personskyddet omfattar såväl olycksfallsskador som sjukdom. Om skada inträffar ska den alltid anmälas till Försäkringskassan.

Statlig ersättning vid ideell skada m m

Den som omfattas av statligt personskadeskydd omfattas också av lagen om statlig ersättning vid ideell skada m m. Det är Försäkringskassan som ansvarar för att skicka skadeanmälan vidare till Kammarkollegiet som hanterar anmälan.