Örebro BK i solen
Örebro BK i solen
Örebro BK i solen

11/2-24 årsmöte Örebro Brukshundklubb

07 feb 202407 feb 2024

Örebro BrukshundklubbÖrebro Brukshundklubb

2024-02-11 klockan 15.00 i klubbstugan.

Klubben bjuder på smörgåstårta.
Anmälan krävs. Senast den 8 februari behöver ni ha mailat till styrelse@orebrobk.nu att ni dyker upp. Passa även på att informera om glutenintolerans.

 

 

För dokument till årsmötet klicka/tryck här --> Dokument rörande årsmötet

Se dagordningen nedan.

 

Varmt välkomna,


Styrelsen

 

Dagordningen:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängden
3. Val av mötesordförande
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7Medlemsmöte
Moment 2 i normalstadgarna
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
8. Fastställande av dagordningen.
9. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande
av mål och uppdrag från föregående årsmöte
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret,
c. medlemsavgift enligt § 4 i normalstadgarna för närmast kommande
verksamhetsår, dvs. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem
ii. familjemedlem och
iii. utlandsmedlem, samt
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12
14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 Lokalklubbsstyrelse Moment 1 i normalstadgarna
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 Räkenskaper och revision i
normalstadgarna
17. Val av valberedning enligt § 10 Valberedning i normalstadgarna
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 13
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
22. Mötets avslutande
Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om
årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.