Chodský pesvalp
Foto: Åsa Tiderman
Chodský pesvalp
Foto: Åsa Tiderman
Chodský pesvalp
Foto: Åsa Tiderman

Avelsarbete

16 apr 202416 apr 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Inom Brukshundklubben bedriver vi ett långsiktigt avelsarbete med våra brukshundraser. Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar.

Långsiktigt avelsarbete

Brukshundklubben (SBK) är specialklubb för bruksraserna dit SKK delegerat avelsansvaret. SBK har därefter delegerat avelsansvaret till rasklubbarna, men har kvar samordningsansvaret för gemensamma uppgifter inom aveln.
En specialklubb har ansvar för en eller flera raser i frågor som till exempel rasstandarder, RAS och regler för prov, och är SKK:s samtalspartner i frågor som rör raserna.
Avel är en planmässig fortplantning av djur, och en strategi är konsten att planlägga i stort. En avelsstrategi är följaktligen tillvägagångssättet i stora drag för en planmässig fortplantning av djur. Avelsstrategin ligger till grund för varje rasklubbs Rasspecifika Avelsstrategi (RAS), som är det grundläggande handlingsprogrammet för hur man ska bära sig åt när vi avlar på våra olika raser. I RAS resulterar detta i avelsmål, det vill säga vad vi vill åstadkomma med vårt avelsarbete.

RAS – rasspecifika avelsstrategier

Hämtat från Svenska Kennelklubbens hemsida:
De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.
Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter.
Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Avelsansvar inom Brukshundklubben

Utskottet för avel och hälsa (länk längst ner på sidan) är den del av den centrala organisationen som hanterar avelsansvaret, och som har den regelbundna kontakten med rasklubbarna.
En rasklubb har som yttersta uppgift att förvalta och utveckla en specifik ras. Det kan bara finnas en officiell rasklubb per ras, men två eller flera olika raser kan ligga under en rasklubb.
SBK följer upp och ser över att bruksraserna regelbundet uppdaterar sina RAS samt står till förfogande för synpunkter och hjälp.
För att kunna uppdatera sitt RAS behöver klubbarna uppdatera sin statistik, vilket görs med hjälp av programmet Lathunden (länk längst ner på sidan).
Utskottet för avel och hälsa tar också fram avelsstatistik och rapporter (länk längst ner på sidan) för att t.ex. kunna göra jämförelser mellan bruksraserna eller olika utvärderingar och uppföljningar.

Svenska Brukshundklubbens uppgift

Ur våra Grundstadgar, paragraf 2

Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar. Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete.
Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för.
Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt.

Börja föda upp hundar

Du som är intresserad av att börja med hunduppfödning och driva kennel tar bäst kontakt med respektive rasklubb. Du hittar länkar till rasklubbarna under respektive raspresentation här på hemsidan. 

Hunduppfödning steg för steg

Svenska Kennelklubben har tagit fram en guide för dig som funderar på att starta med uppfödning. Här får du goda råd och du lär dig vad som krävs av dig som uppfödare från det att du planerar kullen till att valparna fyller tre år.

Länk till SKK:s Guide: "Vill du bli uppfödare?" nedan.