GDPR logga
GDPR logga
GDPR logga
SBK logo Sundsvalls BK

SBK Mellannorrlands Distrikt

Dataskyddsförordning (GDPR)

Sundsvalls Brukshundklubb

20 dec 202320 dec 2023

Sundsvalls BrukshundklubbSundsvalls Brukshundklubb

General Data Protection Regulation (GDPR) även kallad dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning som började gälla 25 maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Alla företag, organisationer samt ideella föreningar som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR.

Sundsvalls Brukshundklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. Sundsvalls Brukshundklubb har som ändamål att bedriva verksamhet i enlighet med Svenska Brukshundklubbens ”Vision och Uppgift”.

Vill du veta mer 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Föreningens styrelse är personuppgiftsansvarig. 

Kontakt

Sekreterare
Carina Mårtensson
Mandatperiod: 2 år
2024 - 2025 (nyval)

Om GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) även kallad dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning som började gälla 25 maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Alla företag, organisationer samt ideella föreningar som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR.

Vilka personuppgifter behandlas

Sundsvalls Brukshundklubb hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig som du anger när du blir medlem i någon av våra lokalklubbar, dessa uppgifter är för- och efternamn, adress, postadress, e-post, telefonnummer samt personnummer. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet vid till exempel försäkringsärenden kopplade till vår olycksfallsförsäkring.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Sundsvalls Brukshundklubb använder personuppgifterna som underlag för statistik och för att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. Personuppgifterna kan komma att användas för informationsutskick från Sundsvalls Brukshundklubb. Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från årsmöten.

Villkor för medlemskap, registrering, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter.

Sundsvalls Brukshundklubb informerar dig som medlem, deltagare, förtroendevald med flera att vi sparar och lagrar dina personuppgifter vid anmälan till olika aktiviteter.

Varför vi lagrar personuppgifter

Sundsvalls Brukshundklubb använder Svenska Brukshundklubbens (SBK) medlemsregister. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SBK och Sundsvalls Brukshundklubb lagrar och behandlar dessa. 

I samband med Sundsvalls Brukshundklubb aktiviteter registreras vilka som varit närvarande, i de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med dig som medlem, deltagare, förtroendevald i olika sammanhang. 

När lagrar vi personuppgifter

Sundsvalls Brukshundklubb lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap hos någon av lokalklubbarna eller när du anmäler dig till en utbildning. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

Vilka personuppgifter lagrar vi

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter vid registreringstillfället. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar och de uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar. De uppgifter vi behöver är bland annat namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen

Vi lagrar personuppgifter på våra servrar, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). Klubben har ett gemensamt medlemsregister (Membersite) och tävlingssystem (SBK Tävling). Därmed delas ansvaret för personuppgifter i dessa mellan  förbund, distrikt, ras- och lokalklubb samt lokalområde i SBK. De lagrade uppgifterna nås av behörig personal, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera. Varje register har sin särskilda behörighetsnivå.

Fotografier

För att göra vår information mera tilltalande använder vi gärna foton på människor men ställer alltid frågan till de aktuella personerna om de kan tänka sig förekomma exempelvis på hemsida och Facebook. Säger personerna nej, respekterar vi detta i alla lägen.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Sundsvalls Brukshundklubb lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling med Sundsvalls Brukshundklubb. Lagringstiden varierar, vissa poster raderas aldrig, såsom domare, övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften.

Medlemsvillkor

Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår hur vi behandlar personuppgifter. Dessa ska medlemmen känna till och aktivt godkänna innan de blir medlemmar eller påbörjar en ny medlemsperiod. Det aktiva godkännandet sker då medlemmen betalar sin medlemsavgift direkt via Membersite eller genom något av de andra betalningsalternativ Brukshundklubben erbjuder.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Sundsvalls Brukshundklubb har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom Sundsvalls Brukshundklubbsverksamhet.

 • Hantering av medlemskap i föreningen - Avtal
 • Föreningsadministration - Avtal
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet - Avtal
 • Licenshantering -Avtal
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet - Avtal
 • Ansökan om bidrag - Rättslig förpliktelse
 • Sammanställning av statistik och uppföljning - Allmänt intresse
 • Utbildningar arrangerade av föreningen - Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
 • Nominering av utmärkelser - Intresseavvägning
 • Kontakt med föreningen - Intresseavvägning
 • Besök på vår hemsida - Intresseavvägning
 • Publicering av material på hemsida och
 • Sociala medier - Intresseavvägning och ibland samtycke
 • Tillträdesförbud - Rättslig förpliktelse
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan - Rättslig förpliktelse

Vilka rättigheter har du? 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Sundsvalls Brukshundklubbs behandling av dina personuppgifter. Sundsvalls Brukshundklubb ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan begära ett registerutdrag via kontakt med styrelsen.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet

Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna. Därutöver ska även behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Undantag vid utgivningsbevis

Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Kontakt med Svensk Brukshundklubben (SBK)

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SBKs medlemsavdelning. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SBKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SBKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SBK har registrerat om dig.