Bild som visar en paragraf och en frågeställare.
Bild som visar en paragraf och en frågeställare.
Bild som visar en paragraf och en frågeställare.

FAQ valordning

28 aug 202328 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här samlas FAQ (frågor och svar) kring normalstadgarnas valordning.

Inför års- och fullmäktigemöten 2022 gäller för andra gången den nya valordning som införts i de reviderade normalstadgarna 2020. Här samlas svar på de vanligaste frågorna kring det nya arbetssättet med valberedningens förslag samt personval på mötet.

Sidan kommer att uppdateras inför årsmöten 2023!

Vad innebär den nya valordningen egentligen?

Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater inför personval vid års- och fullmäktigemöten samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års-/fullmäktigemöten.

Läs normalstadgarnas § 10

För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarnas § 10.

Frågeställningar

Klicka på respektive fråga för dirigering till aktuellt svar.

 1. Vad måste vi göra inför års- och fullmäktigemöten 2022?
 2. Vilka datum gäller för valberedningens preliminära förslag och medlemmars möjlighet att nominera ytterligare personer?
 3. Måste alla förslag från medlemmar till valberedningen, inför deras förslag, gå via styrelsen?
 4. Ska nomineringar inför val av valberedning göras i "nomineringsprocessen"?
 5. Kan vem som helst från valberedningens förslag och de nominerade personerna väljas till vilken styrelsefunktion som helst på års-eller fullmäktigemötetFörtydligande från UG styrdokument 2022-02-07
 6. Kan styrelsen förkasta kandidatförslag, tex om man anser att nomineringarna inte uppfyller kriterierna i normalstadgarna?
 7. Vad är synnerliga skäl för att ansöka om extra nomineringsperiod?
 8. Kan annan medlem än ledamot i valberedningen föreslå öppning av nominering på sittande års- eller fullmäktigemöte?
 9. Måste en valberedning vara enig i sina beslut?
 10. Om nominering öppnas på års- eller fullmäktigemötet gäller den då alla val?
 11. Kan en sittande ledamot i styrelsen (med mandat kvar) nomineras som kassör?

1. Vad måste vi göra inför års- och fullmäktigemöten 2022?

Inför års- och fullmäktigemöten 2022 behöver valberedningar fortsatt läsa på de nya normalstadgarna, om den nya valordningen samt planera in ett nytt arbetssätt och nya datum för sitt förslag i sitt arbete.
Detsamma gäller alla styrelser som bör kommunicera med valberedningen så att det ändrade arbetssättet och kommunikationen kring detta sker enligt normalstadgarna.
Även medlemmarna behöver informeras om de nya normalstadgarna som börjar gälla 2020-07-01 och de förändringar som gäller inför och på års- och fullmäktigemöten. Detta så att medlemmarna är informerade om sitt ändrade styrdokument och är förberedda på det nya arbetssättet och tidsramarna för detta.
Följande är att tänka på under det inledande arbetet efter den nya valordningen. För exakta datum se normalstadgarna. Att vara uppdaterad på normalstadgarna är alltid en god förutsättning för medlemmar i en förening!

 • Ett preliminärt förslag från valberedningen ska presenteras för medlemmar i ett tidigare skede inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum
 • Medlemmar/delegater kan nominera ytterligare kandidater genom att skicka dem till styrelsen, innan ett utsatt datum
 • Styrelsen ska skicka lista på ev. inkomna kandidater vidare till valberedningen, innan ett utsatt datum
 • Valberedningen skickar sitt slutliga förslag till styrelsen inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum
 • Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna/delegaterna inför års-/fullmäktigemötet

OBS! För mer information om vad som gäller på års-/fullmäktigemötet samt exakta detaljer kring den nya valordningen se normalstadgarna.

2. Vilka datum gäller för valberedningens preliminära förslag och medlemmars möjlighet att nominera ytterligare personer?

De datum och rutiner som gäller i den nya valordningen inför års- och fullmäktigemöten hittas i de reviderade normalstadgarna.
OBS! Datum skiljer sig mellan de olika nivåerna inom Brukshundklubben så var noga att läsa på rätt normalstadgar som gäller er förening.
Samtliga normalstadgar finns här.

3. Måste alla förslag från medlemmar till valberedningen, inför deras förslag, gå via styrelsen?

Valberedningens arbete startar rimligen direkt efter års- eller fullmäktigemötet. Förslagsvis kontaktar valberedningen alla medlemmar, t ex med hjälp av mailutskick via styrelsen som har tillgång till medlemsregistret Medlem online, för att uppmana medlemmar att börja tänka och lämna förslag till de val som valberedningen ska förbereda. Valberedningen framträder med fördel också på årets medlemsmöten för information, kommunikation och påminnelser till medlemmarna. För tidsperioder – se respektive normalstadgar.
Under verksamhetsåret för valberedningen dialog med föreningens medlemmar, vilka också kan lämna förslag. Valberedningen tar fram ett preliminärt förslag.
När valberedningens preliminära förslag offentliggjorts har medlemmarna möjlighet att nominera ytterligare kandidater. Detta görs via respektive styrelse i enlighet med den nya valordningen i normalstadgarnas § 10. Styrelsen sammanställer inlämnade nomineringar, kontrollerar medlemskap på medlem och de nominerade personerna och vidarebefordrar nomineringarna till valberedningen. Det är styrelsen som har tillgång till medlemssystemet.
Frågan har ställts om det är möjligt att vara anonym när man nominerar kandidater, men eftersom det endast är medlemmar, som har rätt att nominera kandidater, måste styrelsen försäkra sig om detta.
Valberedningen ges slutligen möjlighet, att med inkomna nomineringar, korrigera sitt slutliga förslag inför års- eller fullmäktigemötet.
Inför års- eller fullmäktigemötet ska samtliga nominerade kandidater (d v s valberedningens föreslagna personer tillsammans med övriga inkomna kandidater) finnas tillgängliga i års- eller fullmäktigemötets handlingar. Det är dessa, och endast dessa, som är valbara på mötet. Vissa undantag finns – se normalstadgarna.
Har du förslag att lämna till valberedningen under verksamhetsåret, eller under nomineringsprocessen, tveka inte att kontakta dem!

4. Ska nomineringar inför val av valberedning göras i "nomineringsprocessen"?

Nej, förslag till val av valberedning sker på sittande års- eller fullmäktigemötet. Valberedningen föreslår inte "sig själv". Det är inte heller något som styrelsen ska göra.
För att förbereda val av valberedning kan föreningen, om medlemmarna så önskar, vid medlemsmöte under hösten utse en förberedande kommitté, om några personer, som får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till val av valberedning. Förslaget presenteras vid års- eller fullmäktigemötet.

5. Kan vem som helst från valberedningens förslag och de nominerade personerna väljas till vilken styrelsefunktion som helst på års- eller fullmäktigemötet?

Nej, nomineringarna är funktionsstyrda. Det vill säga; i en nominering från medlem ska det anges vilken funktion i styrelsen som nomineringen gäller. Det är bara valberedningens förslag samt nomineringar gällande aktuell funktion som är valbara vid respektive val på års- eller fullmäktigemötet.

Förtydligande från UG styrdokument 2022-02-07

VAL AV ORDINARIE LEDAMÖTER

Normalstadgarna slår fast att:

Valberedningens slutliga förslag tillsammans med inkomna kandidatförslag utgör de nominerade och valbara kandidaterna. Föreslagen medlem kan endast kandidera till en post (normalstadgarnas § 10 moment 2). Som mötets beslut vid personval gäller den kandidat som erhåller högsta antalet röster (normalstadgarnas § 7 moment 4).

Exempel på situation gällande val av ordinarie ledamot:

Det finns fyra valbara ordinarie styrelseledamotsplatser och fem kandidater till dessa genom valberedningens förslag samt ytterligare nominering från medlem. Ordinarie ledamot är en post (befattning) oaktat vilkendera mandattid det gäller eller vilketdera val där är att förrätta för den enskilde medlemmen (nyval, omval eller fyllnadsval).

Detta innebär att:

Samtliga kandidater äger rätten att prövas mot samtliga ledamotsplatser som står för val. Hur så görs lämnar ordförande förslag på i sin propositionsordning.

VAD GÄLLER FÖR KANDIDAT SOM HAR ANNAN POST OCH INTE BLIR VALD TILL NY FÖRESLAGEN POST

Situation:

En suppleant accepterar att i laga ordning kandidera till en ordinarie styrelseledamotsbefattning. Vid de kommande årsmötesförhandlingarna blir suppleanten inte vald till ordinarie ledamot. Vad händer med vederbörande i rollen som suppleant?

Om suppleanten har mandattid kvar

Suppleanten kvarstår på sin post som suppleant.

Om suppleanten inte har mandattid kvar

Suppleanten kvarstår inte på sin post utan har att prövas mot övriga kandidater.

6. Kan styrelsen förkasta kandidatförslag, tex om man anser att nomineringarna inte uppfyller kriterierna i normalstadgarna?

Nej, styrelsens roll är att vara "brevlåda" för medlemmarnas nomineringar samt att genomföra medlemskontroll på medlem och de nominerade personerna då det är styrelsen som har tillgång till medlemssystemet. En nominering ska dock uppfylla normalstadgarnas kriterier om att den ska komma från en medlem samt innehålla de uppgifter som krävs (funktion, namn, kort presentation och ett OK att den föreslagne kandiderar). Om styrelsen får in ofullständiga nomineringar kan en begäran om komplettering vara på sin plats.
Styrelsen får inte "sortera" bland nomineringarna. Alla inkomna nomineringar ska vidarebefordras till valberedningen samt inför års- eller fullmäktigemötet presenteras i möteshandlingarna.

7. Vad är synnerliga skäl för att ansöka om extra nomineringsperiod?

Att öppna upp en nomineringsperiod av synnerliga skäl är något som endast sker i undantagsfall. Ett exempel kan vara i situation att en föreslagen person i valberedningens förslag inte längre har möjlighet att ställa upp i ett förtroendeuppdrag samt att det heller inte finns förslag bland de av medlemmarna nominerade personerna.

8. Kan annan medlem än ledamot i valberedningen föreslå öppning av nominering på sittande års- eller fullmäktigemöte?

Nej, det är bara valberedningen som kan föreslå öppning av nominering på mötet. Skulle förslaget komma från annan medlem har valberedningen dock möjlighet att göra förslaget till sitt. Det är i slutändan års- eller fullmäktigemötet (medlemmarna) som beslutar i enlighet med normalstadgarna. Mötet får fatta beslut att öppna nomineringen endast om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 14–15.

9. Måste en valberedning vara enig i sina beslut?

Valberedningen fattar sina beslut enligt majoritetsprincipen.

10. Om nominering öppnas på års- eller fullmäktigemötet gäller den då alla val?

Nej, nomineringen öppnas endast för den funktion som saknar nominering. Mötet får fatta beslut att öppna nomineringen endast om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 14–15.

11. Kan en sittande ledamot i styrelsen (med mandat kvar) nomineras som kassör?

Ja, skulle en sittande ledamot nomineras samt väljas in som kassör behöver dock nominering av en ny kandidat till ledamotsposten, som blev vakant, genomföras, om det inte redan finns fler förslag till den funktionen. Valberedningen föreslår då öppning av nomineringen under pågående möte. Mötet får fatta beslut att öppna nomineringen endast om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 14–15.