Miniräknare dokument penna
Miniräknare dokument penna
Miniräknare dokument penna

Tävlingssekreterare

05 okt 202305 okt 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här hittar du information för tävlingssekreterare inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) i bruks, lydnad, rallylydnad och mondioring

Vad gör en tävlingssekreterare?

Tävlingssekreterarens främsta uppgift under en tävling är att ansvara för att resultatrapporteringen blir korrekt. Du ordnar ofta med protokoll och startlistor samt är med och för in resultaten i SBK Tävling.

Bli tävlingssekreterare

Förkunskapskraven för att bli tävlingssekreterare ser du här:

 • För bruks och mondioring: Medlem i SBK.
 • För lydnad och rallylydnad: Medlem i klubb inom SKK- organisationen.
 • Rekommenderad av sin klubbstyrelse.
 • För auktorisation krävs ålder lägst 18 år.

Auktorisation

Tävlingssekreterare i bruks, lydnad, rallylydnad och mondioring auktoriseras av distrikten i SBK.

Ansökan om auktorisation sker av den blivande tävlingssekreteraren direkt till dennes SBK-distrikt. Ansökan sker via en speciell blankett (utbildningskortet) som du hittar i rutan där dokument samlats.

Tävlingssekreterare i olika sporter

Alla som är auktoriserade tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad innan 2019-05-15 blir automatiskt auktoriserade tävlingssekreterare i lydnad oavsett om man tjänstgjort på lydnadstävling eller inte. Från och med 2019-05-15 gäller dock de vanliga auktorisationsbestämmelserna även för dessa tävlingssekreterare när det gäller hur ofta man ska tjänstgöra på en lydnadstävling för att bibehålla sin auktorisation.

Tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad som auktoriseras från och med 2019-05-15 blir enbart tävlingssekreterare i den gren man gått utbildning för.

Utbilda dig till tävlingssekreterare

SBK:s Utskott för prov och tävling har vid sitt möte 2023-10-02 beslutat enligt nedan:
_______________________________________
§ 104 f. Stoppa funktionärsutbildningarna?
NYA SBK Tävling kommer att lanseras i november och då har frågan ställts från distrikt ifall funktionärsutbildningar som innefattar hantering av SBK Tävling ska stoppas eftersom det ändå kommer att bli en annan hantering i det nya systemet.
Utskottet beslutade att nya funktionärsutbildningar ska stoppas fram till 2024-01-01.

Punkten förklarades med omedelbar justering.

_________________________________________

Därmed stoppas alla sporters tävlingssekreterarutbildningar, medan andra typer av utbildningar kan fortgå som vanligt.

 

 

Utbildningen genomförs digitalt via webverktyget SBK Utbildning. Tanken med detta är att underlätta för klubbar så att de enklare kan få fler medlemmar att utbilda sig.

Om utbildningen

Utbildningen består av fem olika delar.

Del 1 och 2 är gemensamma för alla blivande tävlingssekreterare (TS) oavsett om du vill bli TS i bruks, lydnad, rallylydnad eller mondioring och handlar om:

 • SBK:s organisation
 • Våra policys
 • Allmänna reglerna för prov och tävling. 

Del 3 innehåller den grenspecifika delen. Här väljer du som blivande tävlingssekreteraren inom vilken/vilka grenar du vill bli auktoriserad.
Här får du kunskap om:

 • Regelverket och anvisningarna för den aktuella grenen
 • Hur du räknar samman resultat från domarprotokoll
 • Hur du upprättar resultatlistor
 • Hur du genomför alla delar för en officiell tävling via SBK Tävling och SBK Prov

Lärande och kunskapskontroll genomförs digitalt förutom i bruks och när det gäller SBK Tävling och SBK Prov.

Eftersom vi inväntar en ny leverantör av SBK Tävling kan vi inte bygga den digitala utbildningen på dessa bitar än och de kommer istället att genomföras som praktiska träffar med kursledaren.

 

Del 4 i utbildningen är praktiktjänstgöringen där du får praktisk kunskap om hur du genomför en tävling i aktuell gren.

Den sker på tävling under överinseende av en auktoriserad tävlingssekreterare. Praktiktjänstgöringen kan genomföras parallellt med övriga delar i utbildningen men ska vara genomförd och godkänd innan auktorisation kan ske.

 

Del 5 är en utbildningskontroll som består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

Det teoretiska provet genomförs via SBK Utbildning medan det praktiska provet, som består av att räkna resultat, genomförs på gemensam plats eller klubb.

Avgifter i SBK Utbildning

Dessa avgifter är det som förbundet kommer att fakturera arrangören av utbildningen. Arrangören har rätt att ta ut en högre avgift från deltagarna för att täcka sina egna kostnader.

 • Person som vill gå hela utbildningen från start till färdig tävlingssekreterare i en gren: 400 kronor/person.

 • Auktoriserad tävlingssekreterare som vill utöka sin auktorisation med ytterligare gren/grenar: 200 kr/gren/person.

 • Auktoriserad tävlingssekreterare som vill göra om del 1 och 2 (organisationskunskap och allmän tävlingskunskap): 100 kr/person.

 

I SBK Utbildning finns även utbildningar för domare i rallylydnad, tävlingsledare i bruks och lydnad samt skrivare i rallylydnad, här nedan ser du avgifterna för dessa utbildningar:

 • Utbildning till domare i rallylydnad: 500 kr/person

 • Utbildning till tävlingsledare i bruks och lydnad: 500 kr/person

 • Utbildning till skrivare i rallylydnad: 300 kr/person


Anmälan till utbildning är bindande 

Ingen återbetalning från centrala SBK kan ske om en person, som är anmäld till en utbildning, inte kan gå utbildningen.

SBK:s Utskott för prov och tävling uppmanar alla arrangörer att noga se över vilka man rekommenderar att få gå utbildning, så att avhopp kan undvikas.

Att arrangera utbildning

Om intresse finns att starta en utbildning läs kursplanen här nedan i rutan där alla dokument samlats.

Det är SBK distriktet som anmäler när en ny utbildning ska starta och detta görs via anmälningsblanketten som finns i nedan ruta där alla dokument samlats.


Ansökan om start av utbildning med ifylld anmälningsblankett ska vara tävlingsavdelningen tillhanda senast 14 dagar innan utbildningen startar. 


Anmälningsblanketten och övrig information ska e-postas till: tavling@brukshundklubben.se

Om du saknar excell på din dator

Om du inte har möjlighet att använda anmälningsblanketten, för att du saknar excell på sin dator, så kan du använda ett word dokument eller en annan tabell du skapar någon annanstans. Men det är viktigt att du lägger varje uppgift i varsin kolumn, så att varje deltagare får en egen rad i tabellen.

Denna information måste finnas med för att skapa nya användare i SBK Utbildning och ge dem tillgång till allt kursmaterial:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • e-postadress igen (med enbart små bokstäver)
 • Namn på kursen som deltagaren ska ha tillgång till
 • Datum för kursstart
 • Datum för kursslut
 • Arrangör
 • Ansvarig lärare/utbildare

Efter utbildningen

Efter att en utbildning genomförts ska distriktet kontrollera att samtliga delar i utbildningen är genomförda. Kontrollen sker genom de tre blanketter som skickas in till distriktet från aspiranten, kursledaren och examinatorn. Se blanketterna i nedan ruta där alla dokument samlats.

Efter auktorisationen av nya funktionärer bör deras namn läggas till på en, för distriktets tävlingsarrangörer, tillgänglig lista. Distriktet registrerar tävlingssekreterarna med sina roller i SBK Tävling.

Bevis utfärdas av distriktet

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat delar distriktet ut bevis. Bevisunderlagen kan distrikten få från SBK kansliet. Distriktet ska arkivera den ansökandes handlingar under minst 2 år.