Joy
Joy
Joy

Om specialsök

28 nov 202328 nov 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

SBK Specialsök är godkänt som en officiell provform fr.o.m. 1 november 2023.

Om specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika till kantarell eller något annat. Inom SBK Specialsök är det röd Kong Classic som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att preparatet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundförare, bl.a. inom Försvarsmakten.
Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.
Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta, på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.

Målbild för ekipage

Hunden ska kunna utföra ett sök oavsett påverkan av sökmiljön med bibehållet fokus och engagemang. Vid fynd ska hunden gå in i en passivt påvisande markering. Sökarbetet ska anpassas till miljön som råder. Hunden ska efter förarens anvisningar arbeta noggrant. Oavsett storlek och utformning på området ska söket vara målinriktat och effektivt med bra fokus och intensitet. Föraren lägger upp systematiken för att få hela området avsökt och står för taktiken medan hunden är arbetsverktyget. Hunden ska söka självständigt inom förarens anvisningar. Med detta avses att föraren inte ska detaljstyra söket men hunden ska heller inte söka helt utan styrning. Hela området med ingående objekt ska sökas av och tiden ska disponeras väl. Det är förarens uppgift att se till att hunden ges möjlighet att söka av hela området.

Exempel klass 1

Film med ett exempel på hur målbilden kan se ut i klass 1:

SBK Specialsök officiellt

2023-05-13

Svenska Kennelklubbens prov och tävlingskommitté har fastställt reglerna för SBK Specialsök som därmed är en officiell provform!

Om projektet

Kongressen uppdrog 2017 till Förbundsstyrelsen (FS) att arbeta för att införa specialsök inom Svenska Brukshundklubben. För att utreda förutsättningarna för detta tillsatte FS en arbetsgrupp. Denna grupp slutredovisade sitt uppdrag våren 2018.
Mot bakgrund av det redovisade resultatet, och i linje med arbetsgruppens rekommendation, beslutade FS att gå vidare med att ta fram regler för en meriterande provform i specialsök.
Uppdraget hanteras inom ramen för ett projekt som leds av en projektgrupp.

Projektgruppen

Projektgruppen ska utveckla förslag till regler för att införa specialsök som en meriterande provform. Förslaget ska omfatta samtliga delar som behövs för att officiella prov ska kunna genomföras.
Projektgruppen består av Ola Folkesson (sammankallande), Peder Nimrodsson, Susanne Kihl, Maria Lundin, Maria Gabrielsson, Annica Johansson och Nathalie Mårtensson (förbundskansliet).

Tidsplan

Under 2018-2019 genomfördes försöksverksamhet med förslag på moment där alla som ville kunde prova med sin hund. Här tog projektgruppen hjälp av arrangörer och utövare runt om i landet med att testa momenten. Enligt den tidsplan som var fastställd i projektplanen skulle projektet ha levererat ett förslag till regelverk i slutet av 2020 och målet var att förslaget skulle kunna godkännas av Svenska Kennelklubben (SKK) som en officiell provform från 2022. Tidsplanen har dock blivit förskjuten p.g.a. Coronapandemin. Tidsplanen revideras när omständigheterna tillåter. 

Delta i prov