Statistik och rapporter
Statistik och rapporter
Statistik och rapporter

Avelsstatistik och rapporter

01 mar 202401 mar 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här hittar du statistik och rapporter med resultat för olika hundraser, vilket kan vara intressant för både rasklubbar, uppfödare och valpköpare.

Bakgrund

Ett av målen för Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa är att "skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala och fysiska egenskaper som gör att de kan uppfylla sina uppgifter". Ett sätt att nå detta mål är att presentera statistik som är relevant för aveln av brukshundraser. På statistiksidorna presenteras statistik gällande mentalitet, hälsa och exteriör.
Materialet på statistiksidorna uppdateras med jämna mellanrum. Vill du sprida materialet, dela sidan eller länka till den för att säkerställa att du tar del av eller sprider den senaste informationen.

Läs mer om hur Svenska Brukshundklubben hanterar personuppgifter.

Mental status per ras

Hundars MH - Mentalbeskrivning hund är värdefull information för ägarna. All data registreras även i Svenska Kennelklubbens databas Hunddata. Därifrån går det att ta fram genomsnittliga värden på hundrasernas mentala status. Nedan presenterar vi värden och spindeldiagram för våra brukshundraser och övriga raser som har minst 30 hundar som genomfört MH.

MH-spindlar för olika hundraser

Förklaring till dokumentet

Dokumentet ovan är ett exceldokument med resultat från mentalbeskrivningar (MH) för samtliga hundraser som har minst 30 beskrivna hundar. Det går att se innehållet via webben, men om du har excel på datorn så ladda ner filen så blir det lite bättre responstider.

Hur hittar jag den ras jag är intresserad av?

När du kommer in i dokumentet finns en lista med samtliga ingående raser i bokstavsordning, och med antalet mentalbeskrivna hundar för varje ras. I fältet till höger om listan kan du välja vilken ras du är intresserad av genom att klicka på den gråa rutan med rasnamnet. För att slippa skrolla igenom hela listan kan man klicka på den bokstav som rasens namn börjar på. Till höger om bokstavslistan kan man också välja om man enbart vill se resultaten för brukshundraserna, välj Ja eller Nej.

Hur kommer jag tillbaka till alla raserna igen?

För varje sökning av raser eller annat som man gjort så måste man komma ihåg att rensa filtreringen genom att klicka på den lilla tratten med rött kryss som ligger längst upp till höger i respektive område.

Specialsökningar

Om man vill se spindeldiagram för mer än en ras samtidigt går det bra om man samtidigt håller in knappen "Ctrl" och klickar på de raser man vill se.
Uppe till vänster i dokumentet finns hundarnas födelseår. Här kan man välja om man vill se alla åren på samma gång eller välja några år i taget för att kunna följa rasens utveckling gällande resultaten vid MH. Håll in knappen "Ctrl" och klicka på de år du vill se.

Mer information

På flik 2 i dokumentet hittar du MH-nyckeln där det framgår vilka olika moment som ingår, och vad varje siffra i beskrivningen innebär för beteende.
På flik 3 finns en bra förklaring av hur man ska tolka ett spindeldiagram.

Spindeldiagram i pdf-format

Nedan presenterar vi även spindeldiagrammen i pdf-format för brukshundraserna, samt för de raser med minst 30 hundar som genomfört MH som finns med i Svenska Kennelklubbens topp 20-lista över antalet registrerade hundar 2021. Om du är intresserad av att se spindeldiagram i pdf-format för någon ytterligare ras så kontakta handläggarna för avel och hälsa på kansliet.

För raserna på plats 18. Drever och 19. Miniature American Shepherd saknas MH-spindlar (ej 30 hundar som genomfört MH).

MH per brukshundras och kennel

Uppdaterade diagram kommer publiceras här så snart de är sammanställda.

Bakgrund

Diagrammen bygger på officiella MH-resultat som redan finns tillgängliga för alla via SKK Avelsdata. Syftet med diagrammen är att presentera resultaten på ett sätt som ska vara lättare att läsa och tyda för olika intressenter som konsumentupplysning. Detta kan vara rasklubbar, uppfödare och valpköpare.
Det är upp till intressenterna att dra slutsatser av den statistik vi presenterar. För en rasklubb kan det t ex utgöra underlag för framtagande av rasspecifika avelsstrategier (RAS). För uppfödare kan det exempelvis handla om att dra slutsatser kring vilka mentala egenskaper som man vill förstärka/förbättra/förändra i sin avel.

Förklaring

Diagram över MH-resultat finns redovisade för de olika brukshundraserna i dokumenten för de kennlar som har MH:ad avkomma. 
Om det finns många kennlar inom en ras kan man välja kennelnamnets begynnelsebokstav under "Börjar med", så slipper man scrolla genom alla. Under rubriken "Född år" kan man titta på vald kennel eller kennlar under en viss tidsperiod.
I respektive dokument finns närmare instruktioner om hur man kan göra olika sökningar. Efter varje sökning, glöm inte att nollställa genom att trycka på röda tratten uppe till höger på sidan. I respektive dokument finns även en förklaring till hur man ska läsa diagrammen.
Observera att i varje exceldokument finns förutom kennelspindlarna på första bladet, även en MH-nyckel på Blad 2 och en utförlig beskrivning av hur man ska tolka diagrammen på Blad 3.
För att kunna läsa filerna krävs att man har tillgång till Excel från 2010 eller senare. Det fungerar bäst på en PC, och det kan vara svårt att få fram på en mobil.
Materialet på denna sida uppdateras kontinuerligt. Vill du sprida materialet, dela sidan eller länka till den för att säkerställa att du tar del av eller sprider den senaste informationen.

Röntgen- och MH-statistik per uppfödare av brukshundras

Listorna nedan innehåller statistik över andelen höftledsröntgade respektive mentalbeskrivna avkommor under åren 2009-2018 för olika uppfödare av brukshundras.
För varje ras är uppfödarna sorterade i bokstavsordning.
Vill du sprida materialet, dela sidan eller länka till den för att säkerställa att du tar del av eller sprider den senaste informationen.

Rapporter

Här kommer vi att fylla på med olika rapporter som berör brukshundraserna.

Uppföljning rasspecifika avelsstrategier (RAS) för bruksraserna

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en viss ras. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men kan också tjäna som information för den som planerar att köpa hund.
Respektive rasklubb redogör årligen för arbetet med avelsfrågor, bland annat utvärdering/uppföljning av RAS, som en punkt på dagordningen vid klubbens årsmöte i samband med verksamhetsberättelsen.
Utöver rasklubbarnas egna utvärderingar gör Svenska Brukshundklubben sammanställningar med uppföljning av RAS, tillsammans med en jämförelse för några av de vanligaste målen för de raser Brukshundklubben har avelsansvar för.

Tidigare utvärdering RAS

Den första sammanställningen var en rapport där en utvärdering gjordes 2015 för hundar registrerade under perioden 2009–2014. Denna rapport var mer utförlig med beskrivande texter kring varje del.
Rasklubbarna var då 19 till antalet och det fanns totalt 25 rasvarianter. För att kunna jämföra utfall raser emellan indelades de i följande grupper där 1A-C består av raser från grupp 1 och där grupp 2A består av de från grupp 2:

  • Grupp 1A – Cattledog, Collie kh, collie lh, Kelpie och Shepherd
  • Grupp 1B – Beauceron, Briard, Picard, Bouvier, Chodský pes och Vit Herdehund
  • Grupp 1C – Belgisk vallhund, Hollandse Herdershond och Schäfer
  • Grupp 2A – Boxer, Dobermann, Hovawart, Riesenschnauzer och Rysk Svart Terrier

Övriga dokument