Flera frågetecken
Flera frågetecken
Flera frågetecken

Föreningsteknisk ordlista

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Vad betyder de krångliga termer som används inom föreningslivet? Den här ordlistan ger dig förklaringen.

Föreningsteknisk ordlista

Uttryck Förklaring
Acklamation Omröstning med ja- eller nejrop
Adjungera Att till styrelsen utse tillfällig ledamot utan rösträtt (t.ex en sakkunnig i speciell fråga)
Ajournera Ta paus i mötet
Ansvarsfrihet Godkännande av styrelsens verksamhet för året som varit
Arbetsordning Dokument som beskriver vilka uppgifter en styrelse/kommitté/arbetsgrupp har och vilka befogenheter de har
Avslag Majoriteten säger nej till redovisat förslag
Begära ordet Räcka upp handen och vänta på sin tur att prata
Beslutsmässig, Beslutför Minsta antal närvarande röstberättigade som krävs för att beslut ska kunna fattas
Besvär Klagan
Bifall Majoriteten säger ja till redovisat förslag
Budget Ekonomisk plan för verksamheten
Dagordning Förteckning över de ärenden i den ordning de ska behandlas vid mötet
Debatt Meningsutbyte, diskussion
Decharge Ansvarsfrihet
Delegat Ombud
Delegation Utsänd grupp med speciell uppgift (ofta förhandla)
Delegera Föra över beslutsrätt till någon annan, till exempel VU
Delegeringsordning Se Delegera och Arbetsordning
Enhälligt Beslut som alla är överens om
Firmatecknare Den/de som har rätt att skriva på värdehandlingar för föreningen
Föredragande Den som redogör för en fråga, ofta någon från styrelsen
Föredragningslista Se Dagordning
Förhandling Överläggning i syfta att sluta avtal, fatta beslut med mera
Förtroendevald Av väljarna på årsmöte, kongress m.m. vald person till styrelsen
Förslagsrätt Ordinarie ledamot, suppleant eller adjungerad ledamot har rätt att komma med förslag
Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse, årsredogörelse från styrelsen
Huvudförslag Oftast styrelsens eller förslaget från den som förberett frågan
Ideell förening Förening som inte omfattas av lagen om ekonomiska föreningar eller lagen om samfällighet
Interimsstyrelse Tillfällig, provisorisk styrelse (tillsätts ofta då förening startas innan ett medlemsmöte valt styrelse)
Justering Underskrift för intygande om t.ex. protokollet riktighet
Justeringsman Person som väljs för att kontrollera mötets protokoll
Jämka Kompromissa mellan olika förslag
Jäv, Jävig Person som inte deltar i beslut till följd av släktskap, att han/hon är direkt personligen berörd
Kallelse Information till ledamöterna om tid och plats för nästa styrelsemöte
Konfirmera Bekräfta, till exempel ett beslut
Kommitté En grupp som utses av styrelsen/mötet för en speciell fråga
Kompromiss Jämkning, ömsesidig eftergift, överenskommelse efter förhandling
Konstituera Styrelsen fördelar de olika posterna inom styrelsen och även beslutar om vem/vilka som har rätt att teckna firman/föreningen
Kontraproposititon En eller flera motförslag till huvudförslag (ska alltid röstas fram till ett motförslag att ställas mot huvudförslaget)
Ledamot Röstberättigad person i styrelse
Lottning Genomförs vid lika röstetal vid sluten votering/röstning eller om utslagsröst saknas
Majoritet Absolut: Minst en röst mer än hälften
Relativ (endast vid personval): Den som får flest röster
Enkel: Kan vara absolut eller relativ
Kvalificerad: Vanligtvis i stadgarna för stadgeändring eller föreningens upplösning, till exempel två tredjedelar eller tre fjärdedelar av rösterna
Mandat Rätt att tala och rösta för medlemmarna
Mandattid Den längsta tid mandatet gäller
Motion I förväg insänt skriftligt förslag att beslutas på årsmötet
Nominering Förslag på personer till olika uppdrag
Närvarorätt Vid medlemsmöten: Alla som är medlemmar i föreningen
Vid styrelsemöten: Endast valda ledamöter och suppleanter samt den person som styrelsen bjuder in
Ordningsfråga Bryter talarlista och gäller då något formellt i mötesordningen (t.ex. fråga om rast eller påpekande av något formellt fel)
Paragraf Del av lag, avtal, protokoll
Per capsulam beslut (per skalle) Beslut som i brådskande fall mellan styrelsemöten måste tas. Ordförande lämnar förslag till enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt. Ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs och skrivs in att beslutet har fattats per capsulam. Nästa ordinarie styrelsemöte bör bekräfta beslutet
Praxis Sed, hur man brukar göra inom föreningen
Prejudikat Vägledande beslut eller dom
Presidium I samband med medlems-, årsmöte, de personer som valts att leda mötet (ordförande och sekreterare)
Protokoll Skriftlig sammanställning av beslut eller överenskommelse på mötet
Proposition Förslag från styrelsen/ordförande till mötet
Propositionsordning Den beslutsordning som mötesordförande föreslår mötet. Förslag till sådan måste alltid presenteras om antalet förslag är tre eller fler. Mötet måste godkänna detta innan beslut fattas
Remiss Fråga/ärende som överlämnas till instans/person för yttrande
Replik Bemötande, svar
Reservation Notering i protokoll att man tar avstånd från fattat beslut. Fritar från ansvar för beslut (gäller den som har rösträtt)
Revision, Revidera Revisorers granskning av ekonomi och verksamhet
Revisor Person som är utsedd av årsmötet att granska räkenskaper och verksamhet
Rösträknare Person som är utsedd av medlemsmötet att räkna röster vid omröstning (ofta av praktiska skäl samma som justerare)
Rösträtt Utövas av ordinarie ledamot eller tjänstgörande suppleant
Stadgar Regler, "föreningens lag"
Streck (I talarlistan) innebär beslut om att fastställa talarlistan, varefter ingen får anmäla sig för att tala
Styrelse De personer som väljs på årsmötet att sköta föreningens angelägenheter till nästa årsmöte
Suppleant Ersättare vid ordinarie ledamots förhinder (får då rösträtt). Bör delta i alla möten och har då yttrande och förslagsrätt
Talarlista Mötesordförandes förteckning över dem som begärt ordet och i vilken turordning
Tidsbegränsning Förslag om längsta talartid vid diskussion
Tilläggsyrkande Förslag som knyter an till tidigare framlagt förslag
Utslagsröst Innehas av ordförande vid lika röstetal vid styrelsemöten (för övrigt gäller stadgarna)
VU Verkställande utskott. Mindre grupp (minst 3 personer) av styrelsen som förbereder vissa ärenden så att styrelsen har lättare att fatta beslut. Vissa beslut kan styrelsen ge VU mandat att fatta
Valberedning Personer som fått i uppdrag att lägga fram förslag om vilka som ska väljas till olika förtroendeposter
Verksamhetsberättelse Årsredogörelse från styrelsen, vad man gjort och vad det har kostat
Verifikation Bestyrkt kvitto eller annan handling som numreras och skrivs in i bokföringen
Votering Begäran om omröstning vilken kan ske öppet eller slutet enligt stadgarna varefter rösterna räknas ihop. Rösträkning
Yrka, yrkande Föreslå, förslag
Yttranderätt Får, enligt praxis, den som har närvarorätt vid mötet (t.ex. suppleant, adjungerad)
Årsberättelse/redovisning Verksamhetsberättelse och bokslut
Årsbokslut Redovisning av årets verksamhet i pengar. Se Verksamhetsberättelse
Återremiss, Återremitera Förslag som sänds tillbaka för komplettering, ytterligare bearbetning
Överläggning Diskussion, debatt
Övriga frågor Dagordningspunkt där nya frågor tas upp för diskussion (inte beslut)