Hållbarhetens år 2022
Hållbarhetens år 2022
Hållbarhetens år 2022

Hållbarhetens år 2022

- ansökan om bidrag

12 jan 202412 jan 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Lokalklubbar, distrikt och rasklubbar som ingår i Svenska Brukshundklubben kan söka bidrag för genomförande av aktiviteter under Hållbarhetens år. Syftet med bidraget är att vidareutveckla och öka kunskapen om de hållbarhestsområden som tagits fram i organisationen och att tillsammans skapa material, goda exempel och en anda som speglar hållbarhet.

Mål och syfte

Syftet med Hållbarhetens år är att sätta de 6 signifikanta hållbarhetsområdena på agendan och få dessa att genomsyra hela vår organisation. Områdena, som har tagits fram genom förankring i organisationens alla delar är:

  • Arbeta för jämställdhet och mångfald i samtliga organisationsnivåer samtmotverka diskriminering
  • Säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för förtroendevalda, funktionärer ochanställda
  • Bidra till förbättrad hälsa hos hund och människa
  • Utbilda ekipage som kan bidra till samhällsnyttiga funktioner
  • Vidareutveckla struktur för att fortsätta utbilda hundförare och fungerandehundar genom våra lokalklubbar
  • Motverka alla former av favorisering och jäv

Vi har redan omfattande verksamhet inom många av dessa områden. Målet med denna satsning är att vidareutveckla och öka kunskapen om dessa områden och att tillsammans skapa material, goda exempel och en anda som speglar ovanstående.

Vem kan söka bidrag?

Berättigad till att söka bidrag är alla klubbar, distrikt och rasklubbar som ingår i Svenska Brukshundklubben. Ansökan ska godkännas av styrelsen. Du kan alltså inte söka som enskild medlem.

Utvärderingskriterier

  • Att sökande är behörig att söka.
  • Att aktiviteten behandlar ett eller fler av de signifikanta hållbarhetsområdena enligt ovan.
  • Att aktiviteten bidrar till att uppfylla mål och syfte enligt prioriterade områden, samt att projektet gynnar verksamheten och går i linje med brukshundklubbens uppdrag och stadgar.
  • Att ansökan är realistisk i utförande och ekonomi.

Ansökan

Det kommer finnas möjlighet att ansöka vid tre tillfällen under 2022. Dock är det först till kvarn som gäller så skulle det vara så att de inkomna ansökningar som uppfyller kraven för ansökan under första omgången uppgår till det belopp som Förbundsstyrelsen avsatt för detta ändamål så kommer det inte att bli några fler ansökningsomgångar.
Omgång 1 – Sista ansökningsdag 28 februari. Beslut senast 15 mars.
Omgång 2 – Sista ansökningsdag 30 april. Beslut senast 15 maj.
Omgång 3 – Sista ansökningsdag 30 juni. Beslut senast 15 juli.
Ansökan ska göras på den ifyllbara PDF:en nedan och det ska finnas ett protokollfört styrelsebeslut på att ansökan har beviljats av styrelsen.
Ansökan skickas till: info@brukshundklubben.se och i ämnesraden skriver ni Ansökan om hållbarhetsbidrag.

Beslut

Beslut om tilldelade medel fattas av en föreningskommitté utsedd av förbundsstyrelsen och meddelas senast enligt ovan. I fördelningskommittén sitter Therese Strate (ställföreträdande generalsekreterare), Lars Carlborg (skattmästare) Birthe Wallin (representant från utskottet för organisation) och Klas Widén (förbundsstyrelsens val av representant för organisationen).

Ekonomisk redovisning och uppföljning av resultat

Senaste den 1 april 2023 ska beviljade projekt återredovisas genom en ekonomisk redovisning samt en redovisning av den måluppfyllelse man har gjort. Återrapporteringen skall bl.a. innehålla uppgifter om genomförd aktivitet, upplevd effekt, eventuellt delbart material, antal deltagare, plats, tidpunkt, målgrupp, koppling till det/de signifikanta hållbarhetsområdena. Mall för återrapportering kommer senare.
De som beviljas bidrag åtar sig också att ställa sig tillförfogande för att synliggöra sitt projekt genom t.ex. inslag i tidningen Brukshunden, inlägg på sociala medier och/eller hemsida varför en kontaktperson behöver utses.
Projektbidraget kommer med ett ansvar, vilket innebär att bidragshållaren kan bli återbetalningsskyldig, om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med för höga belopp, bidraget inte använts för det ändamål som det har getts för, mottagaren inte lämnar en fullgod redovisning, eller bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.