Bild på griffeltavla med texten "Choice" samt pilar åt fyra håll.
Bild på griffeltavla med texten "Choice" samt pilar åt fyra håll.
Bild på griffeltavla med texten "Choice" samt pilar åt fyra håll.

Valberedning

Svenska Brukshundklubben

05 dec 202305 dec 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning lämnar inför kongressen förslag på kandidater till förbundsstyrelsen.

De personer som ingår i förbundets valberedning väljs av kongressens delegater. Valberedningen arbetar enligt våra grundstadgar och ett valberednings-PM, i syfte att ta fram ett, i organisationen väl grundat, förslag på förbundsstyrelse till kongressen.

Uppgift

Valberedningens uppgift är att ta fram och lämna förslag på kandidater till förbundsstyrelsen. De föreslår även personer till ordförande- och vice ordförandeposterna, som leder kongressens förhandlingar.
Valberedningens arbete styrs av både det valberednings-PM som fastställs av kongressen samt den valordning som beskrivs i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 10.

Mandatperiod

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en sammankallande. Mandatperioden för valberedningens ledamöter är två år förutom för den sammankallande som väljs på ett år. Sammankallande samt två ledamöter väljs vid varje ordinarie kongress.

Föreslå kandidater

Svenska Brukshundklubbens medlemmar kan föreslå valberedningen personer som kan vara lämpliga att representera organisationen i förbundsstyrelsen. Se kontaktuppgift nedan.

Nominering av kandidater

Svenska Brukshundklubbens valordning möjliggör för distrikt och rasklubbar att, efter delgivning av valberedningens preliminära förslag, enligt styrelsebeslut nominera ytterligare kandidater till förbundsstyrelsen. Detta kan göras fram till den 20 januari kongressåret och nomineringen görs på framtagen nomineringsblankett eller formulär. Läs mer om rutin för nomineringar här.

Valbara på kongressen

De personer som är valbara på kongressen är de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de personer som ev. nominerats av distrikt och rasklubbar.

Viktiga datum

15 november - lokalklubbar och lokalområden skickar sina svar och förslag till sitt distrikt och rasklubb för sammanställning.
5 december - distrikt och rasklubbar skickar sina yttranden och svar till valberedningen för sammanställning.
1 januari - valberedningens preliminära förslag ska ha delgetts organisationen.
20 januari till detta datum kan distrikt och rasklubbar nominera ytterligare kandidater. 
1 mars - valberedningen ska ha lämnat sitt slutliga förslag inför kongressen.

Vald valberedning

Följande personer är valda av kongressen att ingå i förbundets valberedning:

Sammankallande Anna Persson - Mandat till kongressen 2024
Ledamot Anders Brorsson - Mandat till kongressen 2024
Ledamot Tomas Knuutila - Mandat till kongressen 2024
Ledamot Peter Sjöberg - Mandat till kongressen 2025
Ledamot Helén Wallman - Mandat till kongressen 2025

Valberedningen informerar

Kommunikation med organisationens samtliga nivåer är viktig i valberedningens arbete med att ta fram förslag på personer inför personval till förbundsstyrelsen.

Tidsplan för valberedningens arbete inför kongressen 2024:

 1. Under augusti hålls inledande möten med distrikt och rasklubbar.
 2. 13 september deltar valberedningen som åhörare vid FS-sammanträde i Teams.
 3. Under oktober genomförs intervjuer med samtliga FS-ledamöter för att förhöra sig om deras uppfattning om FS-arbetet och deras önskan om fortsatt engagemang i förbundsstyrelsen.
 4. Under oktober förs fortsatta diskussioner med distrikt och rasklubbar.
 5. Den 12 oktober - utskick till samtliga distrikt och rasklubbar med uppmaning om input och förslag på nya ledamöter. Till utskicket bifogas ett antal frågor som valberedningen önskar svar på från organisationen.
 6. Den 15 november ska förslag från lokalklubb/lokalområde sänts till distrikt/rasklubb.
 7. Distrikt och rasklubbar sammanställer därefter inkomna förslag och svar på valberedningens frågor, och beslutar om de förslag/svar som sänds till valberedningen. Valberedningen ska nås av dessa senast den 5 december.
 8. Intervjuer sker med kandidater november - december.
 9. Fortsatt dialog sker med distrikt och rasklubbar november - december. 
 10. Valberedningens preliminära förslag ska delges organisationen senast den 1 januari 2023.
 11. Senast den 20 januari kan distrikt och rasklubbar nominera ytterligare kandidater. Nomineringen ska innehålla information om vilken post som avses, namn och kontaktuppgifter, en kort presentation samt uppgift om att den föreslagne personen kandiderar.
 12. Förbundskansliet ska senast en vecka efter att nomineringen är avslutad, delge valberedningen samtliga nomineringar.
 13. Nomineringarna ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen som genomförs den 3-4 februari 2024.
 14. Efter konferensen färdigställer valberedningen sitt slutliga förslag till kongressen. Förslaget ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.
 15. Valberedningens slutliga förslag presenteras i kongresshandlingarna inför kongressen den 25 - 26 maj 2024.

Valberedningens förslag

Det förslag som valberedningen tagit fram inför årets kongress framgår i kongresshandlingarna.

Kontakta den centrala valberedningen

Central valberedning

Valberednings-PM