Bild som visar en uppslagen bok vars sidor formar ett hjärta.
Bild som visar en uppslagen bok vars sidor formar ett hjärta.
Bild som visar en uppslagen bok vars sidor formar ett hjärta.

Hedersledamot

(Hedersmedlem)

24 apr 202224 apr 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Person som på ett förtjänstfullt sätt främjar förbundets, distrikts, lokal- eller rasklubbs syften, kan på enhälligt förslag av respektive styrelse kallas av kongress eller årsmöte till hedersledamot vilket jämställs med ordinarie medlemskap och är en titel.

Frågor och svar om hedersledamot

Hedersmedlem är i stadgarna kallad hedersledamot. Informationen nedan är skriven utifrån Svenska Brukshundklubbens normalstadgar för lokalklubb men går att applicera även enligt stadgarna för distrikt och rasklubbar.

Vem kan bli hedersledamot?

Vad gäller för hedersmedlemskap i klubb?

Svenska Brukshundklubbens stadgar för lokalklubb § 3 säger att "Person som på ett förtjänstfullt sätt främjar förbundets, distrikts, lokal- eller rasklubbs syften, kan på enhälligt förslag av respektive styrelse kallas av kongress eller årsmöte till hedersledamot vilket jämställs med ordinarie medlemskap."

Som stadgarna säger så ska medlem på ett förtjänstfullt sätt ha främjat klubbens syften för att få utses till hedersledamot. Hedersmedlem är en medlemskategori men det är också en titel. Förslag ska komma från en enhällig styrelse och läggas fram på klubbens årsmöte, som beslutar.

Det är viktigt att det inte går inflation i utdelningen av hedersmedlemskap och att klubbens hedersmedlemskap utses rättvist, med klara argument och med ett långsiktigt tänk. Det är viktigt att klubben jämför hedersmedlemskap bakåt i tiden för att få en jämn nivå på kriterierna för hedersmedlemskap.

Finns det centrala kriterier?

Finns det någon gemensam grundnivå eller bestämmer klubben själva kriterierna? Finns någon gräns för hur länge man ska ha varit medlem för att kunna erhålla hedersmedlemskap?

Det finns inte några centrala kriterier för vad, eller hur länge, ett förtjänstfullt sätt främjat klubben innebär, se ovanstående fråga.

Vem står för kostnaderna?

Betalar hedersledamot aldrig medlemsavgift?

Stadgarna § 4 säger "Förbundsavgift och en klubbavgift för hedersledamot erläggs av den som kallat vederbörande. Klubbavgift för eventuella ytterligare klubbmedlemskap erläggs av medlemmen."

Det betyder att ett beslut om hedersmedlemskap innebär att klubben står för samtliga medlemskapskostnader för hedersmedlemmen framöver på den aktuella klubben. Den instans som utser hedersmedlem får framöver alltså budgetera för årliga kostnader för hedersmedlem. Att ta tillbaka hedersmedlemskap pga. av dålig ekonomi ses mycket stötande varför kallandet av hedersmedlemmar ska vara väl grundade och med ett långsiktigt tänk/ansvar.

Är det årsmötet som beslutar?

Eller räcker det med ett beslut på ett medlemsmöte?

Det är endast årsmötet som kan besluta om hedersmedlemskap. Detta efter framlagt förlag till årsmötet från en enhällig styrelse.

Ska beslut meddelas förbundet?

Ja!

Beslutet noteras i årsmötesprotokollet. Sedan fyller föreningen i blanketten nedan och sänder den till förbundskansliet som registrerar in hedersledamoten i det centrala medlemssystemet. 

Blankett för registrering

Uppsägning av hedersmedlemskap

Hedersledamot kan säga upp sin utnämning. Hedersmedlem är en medlemskategori men det är också en titel. Vill man inte bära den titeln längre, men ändå vara fortsatt medlem, avsäger man sig helt enkelt detta. Praktiskt löses detta genom att medlemmen inkommer med en skriftlig begäran om avsägelse till aktuell styrelse som protokollför ärendet (anmälan av begäran och inte beslut) som därefter kontaktar förbundskansliet som i sin tur tar bort titeln ur medlemssystemet. Eftersom beslutet har fattats av årsmöte är det både lämpligt och skäligt att styrelsen anmäler ärendet vid nästa medlemsmöte och att det protokollförs även där. Det är dock inte en fråga som mötet ska besluta om. Betalningsansvaret går förstås tillbaka till medlemmen.

Hedersledamot kan bli av med sin utnämning vid oacceptabelt beteende inom Svenska Kennelklubbens organisation.