Bild policydokument
Bild policydokument
Bild policydokument

Policydokument

inom Svenska Brukshundklubben

25 jun 202425 jun 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben har flera policydokument som våra medlemmar ska förhålla sig till.

Policy för hundhållning

och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning

Förbundsstyrelsen har den 30 augusti 2014 beslutat om policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning (ersätter tidigare dressyrpolicy). Du hittar policyn nedan.
Beställ policy för hundhållning som broschyr, "Vår vän hunden".
Som ett komplement till policyn har det under 2015-2016 tagits fram en film med syfte att förtydliga policyn.

Etisk policy vid prov & tävling

Prov och tävlingar ska erbjuda en positiv och utvecklande atmosfär för hundar och människor. Det medför att deltagare, funktionärer och arrangörer har ett gemensamt ansvar som innefattar både rättigheter och skyldigheter.

Ett utdrag ur policyn

Ett av de mest grundläggande kraven vi ställer på ett arrangemang gäller rättvisa eller "rent spel", vilket kan sammanfattas i sex punkter:

  1. Alla ekipage ska bedömas rättvist, det vill säga likvärdigt och i enlighet med prov- och tävlingsbestämmelser
  2. Arrangemang ska planeras så att ingen deltagare ges en avsiktlig för- eller nackdel
  3. Ingen deltagare ska ges en fördel genom att besitta speciell information som de andra saknar
  4. Deltagarna i verksamheten ska kunna vara övertygade om den rättvisa bedömningen
  5. Domaren kan tvingas fatta obekväma beslut, men han eller hon ska inte rimligen kunna ifrågasättas på grund av jäv
  6. Utomstående (åskådare, medier) som betraktar verksamheten utan att vara specialister ska inte rimligen kunna tvivla på den rättvisa bedömningen

Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade den 29 augusti att den reviderade version av policyn börjar gälla den 1 oktober 2020. Den ursprungliga policyn beslutade förbundsstyrelsen om den 7 december 2018.

Policy för medlemskultur

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade den 29 augusti att den reviderade version av policyn börjar gälla den 1 oktober 2020. Den ursprungliga policyn beslutade förbundsstyrelsen om den 10 oktober 2015. Bakgrunden till policyn var att det förekom klimat där medlemmar och förtroendevalda utsattes för förolämpningar, förtal och mobbning.
Policyn har flera syften. Den klargör vilka skyldigheter man som förtroendevald har. Policyn fungerar som ett underlag för föreningar vid diskussioner, när någon överskridit gränsen för vad som är tillåtet.
Till policyn finns en bilaga där valda och auktoriserade funktionärer intygar att de tagit del av informationen och att de därmed känner till det ansvar som följer uppdraget. Varje del i organisationen rekommenderas använda sig av bilagan som sedan arkiveras av respektive förening.

Policy för social hållbarhet

Förbundsstyrelsen har fastställt policy för social hållbarhet inom Svenska Brukshundklubben. Policyn började gälla 2023-09-01.

Policy gällande alkohol och droger

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutade den 29 augusti att denna reviderade version av policyn börjar gälla den 1 oktober 2020. Den ursprungliga policyn beslutade förbundsstyrelsen om den 30 januari 2015. Policyn gäller för den centrala organisationen, men även vid prov, tävlingar och utställningar inom den övriga organisationen. Förbundsstyrelsen ser positivt på om policyn även används inom andra delar av organisationen och för andra typer av arrangemang, än de som omnämns i policyn.

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn fastställdes av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse den 14 april 2021.
Kommunikationspolicyn är i första hand ett externt dokument som Brukshundklubben kan använda för att visa klubbar inom den egna organisationen, och andra organisationer och aktörer, på vilket sätt Svenska Brukshundklubben vill bedriva sitt strategiska kommunikationsarbete.

Start eller signalvapen - Vapenförordningen

Svenska vapenförordningen ger Svenska Brukshundklubben dispens för användande av start- och signalvapen i verksamheten.

Vapenförordningen (1996:70) kapitel 2, paragraf 2:

Förordning (2000:149) om ändring i vapenförordningen (1996:70) (SFS 2000:149) (filedn.com)

Krav på tillstånd enligt 2 kap. 1 § första stycket vapenlagen (1996:67) gäller inte innehav av skjutvapen som har överlämnats från staten till
   1. statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten eller polisen, om de är skyldiga att inneha vapnet för tjänsten, eller
   2. organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet och deras läns- och lokalavdelningar.

Tillstånd för innehav av start- eller signalvapen krävs inte för
      a) Sveriges Riksidrottsförbund och förbund och föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet,
      b) Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben och klubbar som är anslutna till dessa organisationer.

Läs mer om hur vapen ska förvaras och fraktas på polisens hemsida.