Australian shepherd
Australian shepherd
Australian shepherd

Tjänstehundsansvarig

Stöd vid tjänstehundsverksamhet

14 dec 202214 dec 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Arbetsbeskrivning för tjänstehundsansvariga i Svenska Brukshundklubbens distrikt.

Arbetsbeskrivning

Stöd till tjänstehundsansvarig i distriktet (patrullhunds- och räddningshundverksamhet)

 • Samordna tjänstehundsverksamheten i distriktet.
 • Medverka vid distriktets styrelsemöten/medlemsmöten och informera om tjänstehundsverksamhet.
 • Budgetera för nästkommande verksamhetsår avseende tjänstehundsverksamhet, i samråd med distriktets styrelse.
 • Löpande informera distriktets styrelse om planerad och genomförd verksamhet inom tjänstehund samt uppföljning av ekonomi.
 • Hålla sig väl underrättad om tjänstehundsverksamheten i distriktet samt samverka med aktuella utbildningsgrupper/flottiljer.
 • Genomföra dialog med aktuella förband samt informera klubbrepresentanter kommande års behov av patrullhundar.
 • En förändring har skett när det gäller uppdragsförfarandet mellan de frivilliga försvarsorganisationerna och Försvarsmakten. Tidigare meddelade SBK när och var vi kunde arrangera patrullhundskurser, baserat på behov och den dialog som skett mellan distrikten och utbildningsgrupperna. Numera så tilldelas vi kurser av Försvarsmakten. Det betyder att SBK inte styr över var och när kurser ska hållas. Behovet och tilldelningen planeras och beslutas om av Försvarsmakten. Vid SBK:s dialog med Försvarsmakten i maj meddelades att vi kommer få besked vecka 38 (2022) om vilka kurser som ska genomföras inom respektive militärregion år 2024, med kursplats och veckor. När vi får det underlaget kommer SBK:s Försvarsmaktsombud att dialogisera med distrikten. Önskemål om förändringar av veckor eller ytterligare kurser kommer därefter att tas med vid den centrala dialogen som de frivilliga försvarsorganisationerna har med Försvarsmakten vecka 40 (2022). Då tiden är knapp däremellan så bör distrikten redan på förhand ha diskuterat vilka möjligheter de har att arrangera kurs 2024. Slutligt beslut om tilldelning av uppdrag 2024 får vi under kvartal 1 2023. Denna "årssnurra" löper sen vidare så vi behöver arbeta långsiktigt med planering av verksamheten.
 • Senast den 15 augusti ska distriktet ha meddelat kansliets tjänstehundsavdelning om man önskar starta räddningshundkurs. Förslag kan avse nästkommande år samt år två och tre, exempelvis inkommer man senast den 15 augusti år 2022 med förslag för år 2023, 2024 och 2025.
 • Tillsammans med klubbarna planera informationsträffar och rekrytering av hundförare.
 • Tillsammans med klubbarna ge totalförsvarsinformation i samband med medlemsmöten och informationsträffar.
 • Tillsammans med klubbarna planera utbildningen av hundförare och hundar.
 • Delta vid telefonkonferenser med utskottet för samhällsnytta.
 • Delta på tjänstehunds årliga utbildningsdagar i februari.
 • Hålla sig uppdaterad om information/nyheter inom tjänstehundsverksamheten via utbildningsdagar, hemsida och nyhetsbrev samt sprida detta inom distriktet till berörda funktionärer och hundförare.
 • Vara uppdaterad på de administrativa anvisningarna för patrullhundskurs och räddningshundkurs.
 • Ansvara för att förteckningar över funktionärer i distriktet hålls uppdaterade samt att kansliet informeras om eventuella förändringar.
 • Skriva under kursansökningar, efter att värdering av lämplighet ur SBK-synpunkt genomförts. Vid ett eventuellt avslag ska tydlig motivering framgå. Kursansökningar som avses gäller grundutbildning till:
  - Hundbefäl (PH)
  - Instruktörer (PH och RH)
  - Kursansvarig patrullhundskurs (PH)
  - Provledare (PH och RH)
  - Kontrollanter (PH)
  - Domare/bedömare (RH)
 • Tillse att nya funktionärer omhändertas i distriktet efter avslutad utbildning och får möjlighet att verka i sin nya funktionärsroll.
 • Främja ungdomsverksamhet med inriktning tjänstehund.
 • Samverka med närliggande distrikt kring funktionärer, prov, distriktsmästerskap etc.