U can move
U can move
U can move

U-CAN-MOVE

25 jan 202425 jan 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Här finns information om pilotstudien, examensarbeten och enkätundersökningen.

Enkätundersökning

Forskargruppen i U Can Move-projektet på Sveriges Lantbruksuniversitet genomförde en enkätundersökning med fokus på hälsa och levnadsvanor hos svenska hundägare.
Bakgrunden till studien är att tidigare forskning visat att hundägare löper mindre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdomar jämfört med Sveriges befolkning i stort. Orsakerna till detta är inte helt klarlagda, men det skulle kunna bero på att hundägare rör på sig mer än de som inte har hund, eller på att det sociala stöd som hunden innebär har en avstressande och blodtryckssänkande effekt. Det faktum att många hundägare tillbringar mycket tid utomhus i natur- och grönområden kan också vara av betydelse. Forskargruppen i U Can Move-projektet ville genom den aktuella enkätstudien ta reda på mer om tänkbara orsaker till att hundägare har lägre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Enkäten skickades ut till 2000 hundägare som blivit slumpmässigt utvalda från Jordbruksverkets hundregister och förhoppningen är att studien ska bidra med ny viktig kunskap om hur man kan förebygga hjärtkärlsjukdom i befolkningen.
Forskarna i U Can Move-projektet har tidigare utvärderat ”Upp och hoppa – sund med hund”, Brukshundklubbens gemensamma träningsprogram för hundägare och hund. Preliminära resultat visar på att hundarnas hull minskade efter träningsprogrammet, och hundägarnas livskvalitet ökade. Under 2024 planeras en mer omfattande uppföljning av träningsprogrammet i en ny studie. Projektet kommer att rekrytera hundägare som är intresserade av att delta i studien med sina hundar via SLU.

Examensarbeten från SLU

Den tidigare pilotstudien som genomfördes av Forskargruppen i U Can Move-projektet på Sveriges Lantbruksuniversitet, genererade fyra publicerade examensarbeten:

Den fysiska aktivitetens påverkan på hundägarens uppfattning om hull, kroppsform och aktivitetsnivå. Amanda Larsson

Effekten av programmerad träning på muskelmått hos hund – En interventionsstudie om hundars fysik. Zebastian Cederblad

Påverkan av ett fysiskt träningsprogram på hull, muskelmassa och kroppsvikt hos hund ”Body condition score” och morfometriska mått för bröst-, buk- och låromfång. Johanna Berndtsson och Emilia Deimel

Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram. Elin Lundbeck

 

U-CAN-MOVE!

I dagens moderna samhälle med ökat stillavarande livsstil är regelbunden fysisk aktivitet viktig för människors fysiska och mentala hälsa. Trots detta ökar andelen stillasittande, särskilt tydligt är detta under den pågående covid-19 pandemin.
Det finns bevis som tyder på att hundägande ger hälsofördelar – eftersom hundägare är kända för att vara mer fysiskt aktiva än icke-hundägare. Trots detta är upp till 70% av hundägare otillräckligt fysiskt aktiva och 20-40% går inte på promenad med sina hundar. Hur detta mönster ser ut bland svenska hundägare och hundar är inte känt.
Därför är det övergripande syftet med vårt projekt att stimulera en långsiktig ökad fysisk aktivitet hos hundägare och hund. Under 2021 kommer forskargruppen att fokusera på en enkätstudie för att undersöka dagens aktivitetsnivå och välbefinnande hos svenska hundägare och deras hundar, samt en träningsstudie som utvärderar ett av SBK:s träningsprogram på hälsofaktorer hos både hundägare och hund gällande hundägarens och hundens fysiska och mentala hälsa.

Genomförande av träningsstudie:

Deltagare: hundägare över 18, och/eller vårdare av minst en hund, i psykiskt och fysiskt tillstånd som möjliggör deltagande i ”Upp och Hoppa – Sund med hund” på minst grundnivå. Hundägaren får inte ha känd eller misstänkt hjärtsjukdom, kroniska lungsjukdomar, typ 1-diabetes, aktiv cancer, allvarliga psykiatriska sjukdomar inklusive drog- eller alkoholberoende och andra medicinska tillstånd som kan medföra hälsorisk/äventyra genomförandet. Hunden måste också vara frisk nog att genomföra träningen.
Studiedesign: Registrering av kroppssammansättning (tanitavåg), BMI och kroppsmått, blodtryck, puls, självskattad fysisk kondition, fysisk aktivitet (accelerometer), enkäter riktade till hundägare. 
Träningsprogram: "Upp och Hoppa – Sund med hund" arrangerar en löpargrupp i Uppsala. Programmet har fyra intensitetsnivåer (mål att klara 2.0, 5.0, 7.5 och 10 km), sker med 3 pass/vecka under 8 v, med möjlighet till förlängning. Se denna länk:

https://www.brukshundklubben.se/kurser/sund-med-hund/löparskolan/

Genomförande: Hundägare med hund får accelerometrar (en liten dosa som mäter rörelse samt sömn och som sätts i ett band på din höft dag tid och runt armen på natten, respektive i hundens halsband) per post en vecka före fysiskt besök.
Fysiskt besök sker vid två tillfällen på SLU (smittskyddsanpassad utifrån rådande riktlinjer) för undersökning av hund och ägare. Registreringar sker innan interventionens start, samt efter 8 v, samt 6 månader efter avslutat träningsprogram. Webbaserade enkäter fylls i vid motsvarande tidpunkter. Data från accelerometrar samlas in med jämna mellanrum under studietiden.
Du och din hund har nu möjlighet att bidra till ökad kunskap om hur ökad fysisk aktivitet kan påverka din och din hunds fysiska och mentala hälsa- genom att delta i studien.
Frågor?  ucanmove@slu.se

Vill du veta mer?

Britta Agardh
Handläggare Avel och hälsa
Britta Agardh
Utskottet för avel och hälsa
Avel och hälsa