En berger picard ligger ute på ett fält
En berger picard ligger ute på ett fält
En berger picard ligger ute på ett fält

Utskottet för avel och hälsa

02 dec 202202 dec 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Ledamöter och arbetsgrupper i utskottet för avel och hälsa. Längst ner på sidan finns protokoll och anteckningar från utskottet för innevarande och föregående år. Om du vill se äldre protokoll eller anteckningar, kontakta kansliet.

Ledamöter i utskottet

Camilla Rönnqvist Sammankallande
John Örvill UG avelssamordning
Yvonne Brink UG exteriör/utställning
Kristina Svensson UG hälsa och friskvård
Carina Melanoz UG mental

 

Utskottsgrupper

UG avelssamordning

John Örvill, sammankallande

UG exteriör/utställning

Yvonne Brink, sammankallande
Bo Wiberg
Hans Åhnström

UG hälsa och friskvård

Kristina Svensson, sammankallande
Ann Essner
Catarina Kjellerstedt

UG mental

Carina Melanoz, sammankallande
Viktoria Arehult
Sofia Dunder

Kontakt på förbundskansliet

Förbundskansli
Avel och hälsa

Utskottets uppgift

Utskottets uppgift är att vara samordnande, stöttande, rådgivande och i vissa fall drivande för att rasklubbar och övrig organisation ska ges förutsättning att med välgrundade beslut hantera avelsansvaret för de raser som ingår i Svenska Brukshundklubben. Utskottets uppgift är också att sprida kunskap och öka medvetenheten om hur organisationen kan utveckla sin verksamhet med ett förstärkt hundhälsoperspektiv för ett hållbart hundliv.

Utskottet ansvarar för

 • den övergripande mentala, hälsomässiga, funktionella och exteriöra utvecklingen av de raser Brukshundklubben har avelsansvar för
 • att kommunicera med Brukshundklubbens rasklubbar
 • att skapa förutsättningar för rasklubbarna till erfarenhetsutbyte och samarbete i rasklubbs- och avelsfrågor
 • samordning av information och utbildning i avelsfrågor, avelsansvar och avelskrav
 • uppföljning av rasklubbarnas arbete med Rasspecifika avelsstrategier
 • att samordna och utveckla arbetet med Brukshundklubbens rasers fysiska och mentala hälsa i samarbete med rasklubbar och anlitade specialister
 • samordning av den officiella utställningsverksamheten inom Brukshundklubben samt förslag till utställningsprogram, vilket fastställs av Svenska Kennelklubben
 • utbildning och examination samt vidareutbildning av funktionärer inom utskottets verksamhetsområden
 • att i samarbete med Svenska Kennelklubben arrangera exteriördomarkonferenser samt vidareutbilda exteriördomare
 • tillämpning av fastställda regler och anvisningar för verksamhet inom utskottets verksamhetsområden
 • att utveckla och vidareutveckla provformer för hundars mentala status i enlighet med senaste rön
 • kunskapsspridning om friskvård för alla hundar, om hundars konstruktion och förutsättningar för ett aktivt liv
 • förslag till regler och anvisningar för provformer inom utskottets verksamhetsområden
 • förslag till utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av funktionärer inom utskottets verksamhetsområden.

Delegerad beslutanderätt

 • auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområden
 • avauktorisera aktuella funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområden, dock inte av disciplinära skäl
 • besluta i besvärs- och dispensärenden inom utskottets verksamhetsområden
 • avge yttrande till Svenska Kennelklubben i avels- och uppfödarärenden rörande raser för vilka Brukshundklubben har rasansvar
 • fastställa program för provformer inom utskottets verksamhetsområden
 • FS har alltid rätt att ändra ett beslut fattat av ett utskott på delegation