Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.
Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.
Bild som visar en svart vit spiral på ett spiralblock.

Delegatinformation

04 dec 202304 dec 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Samlad information för delegater vid Svenska Brukshundklubbens extra kongress 2023.

Digital enhet och VoteIT

Delegat behöver under förhandlingarna ha tillgång till minst en digital enhet (dator, surfplatta eller smart telefon) som har möjlighet att öppna webbsidor. Detta för delegaternas obligatoriska deltagande i röstningsverktyget VoteIT.

Ansvaret för att förse delegat med sådan enhet vilar på den instans som delegat representerar.

Anslut dig till VoteIT genom att logga in på https://skk.voteit.se senast fredagen den 15 december kl. 12:00.

Information om hur du registrerar dig i VoteIT och loggar in i VoteIT-mötet finns i Guide till VoteIT vid extra kongress 2023.

Inloggning i VoteIT behöver göras inför uppstarten av de extra kongressförhandlingarna som startar den 16 december kl. 10:00.

Guide till VoteIT

Representation

Representationen vid kongressen framgår av grundstadgan § 7 Moment 2 Röstetal och delegater. Uppgift om medlemsantal, röstetal och maxantal delegater för distrikt och rasklubbar finns i dokumentet Röstetal och delegater 2023. Observera att det i samband med anmälan anges hur många röster respektive delegat bär, av er instans totala antal röster. Rösterna ska alltså delas upp om flera delegater deltar.

Mandatperiod

Gällande frågeställning kring delegaters mandatperiod har förbundsstyrelsen konstaterat att huvudregeln är att de delegater som deltog vid den ordinarie kongressen i maj 2023 är de delegater som deltar på den extra kongressen 2023. Detta då Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 7 Moment 2 säger; ”Mandatperioden för en delegat löper från och med ordinarie kongress och fram till därpå kommande ordinarie kongress.” Om särskilda skäl föreligger för byte av delegat kontaktas tf. generalsekreterare Peter Rimsby som har delegation att besluta i frågan.

 

Delegatnummer

Varje delegat tilldelas ett delegatnummer som är angivet i röstlängden.

Röster

Distrikt/rasklubb fördelar sitt totala antal röster i heltal på sina, vid kongressen, närvarande delegater. Fördelningen ska anmälas enligt förbundsstyrelsens instruktion före kongressens början. Ändring av fördelningen under pågående kongress ska ske genom omedelbar anmälan till mötesordföranden.

Röstetal och delegater

Varje instans röstetal är baserat på medlemsantalet vid årsskiftet vilket framgår av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar § 7 moment 2.

"Distrikt och rasklubb får utse det antal delegater som motsvaras av distriktets/rasklubbens procentuella andel av förbundets totala medlemsantal avrundat till närmsta heltal, dock alltid minst en delegat."

Röstetal och delegater 2023

Begära ordet

Bild som visar mikrofon i konferensrum.

Foto: Pixabay

För att begära ordet begär delegat om ordet i mötesverktyget VoteIT i vilket en talarordning presenteras.

Reservation och tilläggsyrkanden

Reservation samt tilläggsyrkande inlämnas i mötesverktyget VoteIT.

Arbets- och beslutsordning