Bild som visar två tassavtryck i sand.
Bild som visar två tassavtryck i sand.
Bild som visar två tassavtryck i sand.

Verksamhetsplan

med mål och fokusområden

25 jun 202425 jun 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben har en verksamhetsplan med mål och fokusområden som gäller för hela organisationen under perioden 2024-2026. Dokumentet är fastställt av kongressen 2023.

Varje år beslutar Brukshundklubbens kongress om verksamhetsplan med mål och fokusområden för hela vår organisation det kommande året. Kongressen beslutar även om riktlinjer för de kommande två åren.

Fokusområde - hållbarhet

Inriktning

Vi ska aktivt ta ansvar för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa tre områden ska verka tillsammans och skapa hållbarhet i ett större sammanhang.

Social hållbarhet – vi ska vara en jämställd och jämlik organisation där människors lika värde står i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och högt förtroende. Vi ska verka för inkludering, utvecklande ledarskap och en öppen attityd.

Ekologisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för vår påverkan på miljön genom aktiva val i alla delar av vår verksamhet.

Ekonomisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för våra resurser och verka för god resurshållning.

Fokusområde - avelsansvar

Inriktning

Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala och fysiska egenskaper som gör att de kan uppfylla sina uppgifter. Detta möjliggörs genom ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete för de raser som finns under Svenska Brukshundklubbens avelsansvar. Dessa arbeten utvärderas och följs upp kontinuerligt.

I det ständiga arbetet ingår att sprida kunskap och information kring avel och avelsrelaterade frågor. För att säkerställa kvalitet och framtidssäkring, arbetar vi målstyrt och samarbetar med experter, organisationer och uppfödare för att optimera förutsättningarna för avel av exteriört, hälsomässigt och mentalt sunda brukshundraser.

Vi ska arbeta tillsammans för en hundavel som är hållbar och med ett holistiskt och omvärldsmedvetet perspektiv som riktmärke.

Fokusområde - prov och tävling

Inriktning

Vi ska tillvarata och utveckla möjligheten att prova hundarnas brukbarhet, samt öka intresset för prov och tävling generellt genom att utveckla nuvarande tävlingsformer samt att vara öppna och verka för nya tävlingsformer.

Vi ska, utifrån behov hos rasklubbarna, undersöka möjligheten att införa alternativa provformer som genererar arbetsmeriter för deltagande i bruksklass på utställning.

Vi ska inspirera till att öppna upp för tävlingar året om. För att kvalitetssäkra kompetensen inom prov och tävling ska dialog föras mellan utskottet för prov och tävling, arrangörer och funktionärer.

Tillsammans med arrangörer inom organisationen ska utformningen av våra mästerskap ses över för att få en hållbar och attraktiv utformning i syfte att såväl marknadsföra våra grenar som att underlätta för våra arrangörer.

Fokusområde - frisk och sund organisation

Inriktning

Vi ska vara en demokratisk organisation som arbetar för ett aktivt och roligt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Våra aktiviteter ska syfta till att inspirera och hjälpa medlemmarna att utvecklas i sin roll som hundägare samt leva upp till de krav som samhället ställer.

Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av vår verksamhet och våra ansvarsområden ska Svenska Brukshundklubben utvecklas.

Vi ska genom samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer ta ett samhällsansvar och värna hundens rätt i samhället samt verka för att hundens förmågor kan bidra i människans tjänst.

Genom att sprida kunskap om föreningskunskap ska vi verka för inkludering, utveckling och en öppen attityd. Varje enskild medlem har ansvar att värna om demokratin och en positiv föreningskultur.

Vi ska verka för att den centralt framtagna värdegrunden ska genomsyra hela organisationen.

Fokusområde - frivillig försvarsorganisation och samhällsnyttiga hundar

Inriktning

Vi ska fokusera på att genomföra vårt uppdrag som frivillig försvarsorganisation samt att tillsammans med nya uppdragsgivare utveckla nya uppdrag såväl i den statliga som den privata sektorn.

Vi ska ta ett samhällsansvar genom att samverka med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst.

Vi ska identifiera kommande behov av samhällsnyttiga hundar och förbereda vår organisation att använda vår verksamhet för att svara upp mot det behovet.

Fokusområde - utbildning

Inriktning

Vi ska, genom att sprida kunskap om hund, förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att ha hund i samhället. Genom information och utbildning till hundägare och
allmänhet tar vi samhällsansvar. För att stärka hundhållningen och vår relation till hunden ska vi utveckla tränings- och utbildningsmetoder. Genom att erbjuda olika aktiviteter ska vi verka
för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.

Måluppföljning 2024